Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

ZARZĄDZENIE nr 3/2019/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej z dnia 19 września 2019 r.

w  sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

Działając na podstawie:§5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego zarządzam co następuje:

§1

 Dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiejw roku szkolnym 2018/2019 będą następujące dni:

2 stycznia 2020r, 3 stycznia 2020r, 21 kwietnia 2020r,

22 kwietnia 2020r, 23 kwietnia 2019r, 12 czerwca 2020r

§2

1.W dniach wymienionych w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły. 

2.W celu zapewnienia stosownej opieki szkoła dokona rozeznania potrzeb w tym zakresie.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców o ustalonych terminach dni wolnych  oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach w szkole.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie na stronie internetowej szkoły. 

Poprawiono: 11 grudzień 2019
Odsłony: 820