Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

ZARZĄDZENIE nr4/2020/2021

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej

z dnia 15 września 2020r.

w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2020/2021

Działając na podstawie:§5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego zarządzam co następuje:

§1

Dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w roku szkolnym 2020/2021

będą następujące dni:

2 listopada 2020 r., 4, 5 stycznia 2021 r., 30 kwietnia 2021 r., 25 maja 2020 r., 26 maja 2021 r., 27 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r.

§2

1.W dniach wymienionych w § 1 szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów, którzy w tym dniu zgłoszą się do szkoły.

2.W celu zapewnienia stosownej opieki szkoła dokona rozeznania potrzeb

w tym zakresie.

§3

Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców o ustalonych terminach dni wolnych  oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach w szkole.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez

wywieszenie na tablicy informacyjnej oraz zamieszczenie na stronie internetowej

szkoły.

Poprawiono: 12 październik 2020
Odsłony: 1101