Zdalne nauczanie

13 grudnia 2021r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z tym zajęcia stacjonarne w Publicznej  Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej będą zawieszone  dla uczniów  klas I-VIII od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. W tym czasie oddział przedszkolny pracuje bez zmian w przyjętym reżimie sanitarnym.

1. Uczniowie klas I- VIII objęci będą nauczaniem zdalnym:

a) lekcje odbywać się będą za pomocą aplikacji Microsoft Teams,

b) wszystkie lekcje przebiegać  będą zgodnie z dotychczasowym  planem  lekcji,

c) tematy lekcji i frekwencja uczniów będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

2.Uczniom klas I-III, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor  na wniosek rodzica zapewni  opiekę świetlicową. Dyrektor umożliwi dzieciom objętych tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na terenie szkoły. Liczba przyjętych dzieci będzie zależała od możliwości kadrowych szkoły. Organizacja tych zajęć będzie uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły, w tym kadrowych. Prosimy zainteresowanych rodziców o zgłoszenie dzieci chętnych do korzystania z opieki świetlicy w terminie do piątku 17 grudnia do godziny 8:00 ze względu na konieczność zorganizowania pracy szkoły od poniedziałku 20 grudnia.

3. Na terenie szkoły będą mogły być organizowane – na wniosek rodziców konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Korzystanie z tych konsultacji jest dobrowolne. Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Ponadto dyrektor szkoły przypomina, że zgodnie z kalendarzem szkolnym  7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

Odsłony: 43