Język angielski

 

Przedmiotowe zasady oceniania z JĘZYKA ANGIELSKIEGO są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania

KONTRAKT Z UCZNIAMI:

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

3. Każdy uczeń powinien w ciągu semestru otrzymać minimum 3 oceny.

4. Prace klasowe, odpowiedzi ustne i krótkie sprawdziany są obowiązkowe.

5. Uczeń który opuścił pracę klasową z przyczyn losowych powinien napisać ją w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły.

6. Uczeń może pisemnie poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od dnia jej oddania.

7. Krótkie kartkówki  mogą obejmować materiał z ostatnich 3 lekcji .

8. Nie ocenia się ucznia do 3-ech dni po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

9. Nie ocenia się ucznia w trudnej sytuacji losowej.

10. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu.

11. Uczeń ma prawo do dodatkowych ocen za wykonane prace nadobowiązkowe.

12. Uczeń ma prawo dwukrotnie zgłosić nieprzygotowanie do lekcji w semestrze bez żadnych konsekwencji.

13. Uczeń ma prawo dwukrotnie w semestrze zgłosić brak pracy domowej na początku lekcji bez żadnych konsekwencji w formie oceny, ale winien ją uzupełnić na kolejną lekcję. Trzykrotny brak zadania nie zgłoszony wcześniej skutkuje ocena niedostateczną.

14. Nauczyciel uzasadnia ocenę z testu kończącego dział w formie ustnej lub pisemnej przy oddaniu uczniowi pracy ze wskazaniem, co uczeń zrobił dobrze a co wymaga poprawy i jak ma to zrobić.

15. Wszystkie oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców ( prawnych opiekunów), są one na bieżąco wpisywane w zeszycie przedmiotowym ucznia na ostatniej stronie w tabeli z podpisem nauczyciela oraz informacją za co jest dana ocena.

16. Nauczyciel przedstawia testy rodzicom na zebraniu klasowym za pośrednictwem wychowawcy.

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów

Formy aktywności- Ocena

1.     prace klasowe 1-6

Skala oceny procentowe

Procentowa ilość punktów ocena
0-30% Niedostateczny
31-50% Dopuszczający
51-75% Dostateczny
76- 89% Dobry
90 - 100% Bardzo dobry
100 %  + zadanie dodatkowe Celujący

2. kartkówki 1-6                                                  

3. odp. ustna 1-5

4. aktywność szkolna 1- 5

5. prace dodatkowe 3-6

Co powinien umieć uczeń w klasie IV-VIII

Ocena celująca

Sprawność mówienia: wypowiedz zgodna z tematem , logiczna, bogate słownictwo.

Brak powtórzeń. Dopuszczalne potknięcia a nie błędy językowe.

Rozumienie ze słuchu: bezbłędne rozumienie tekstów i dialogów prezentowanych przez rodowitych użytkowników j. Angielskiego. Krótka samodzielna wypowiedz na temat wysłuchanego tekstu.

Czytanie: Szybkie czytanie ze zrozumieniem i umiejętność streszczenia czytanego tekstu.

Pisanie: Praca pisemna całkowicie zgodna z tematem. Formułowanie zróżnicowanej pod względem leksykalnym wypowiedzi pisemnej. Umiejętność posługiwania się słownikiem dwujęzycznym.

Ocena bardzo dobra

Sprawność mówienia : Umiejętność reagowania językowego w sytuacjach innych niż ćwiczone na lekcjach.

Formułowanie płynnych, spójnych i logicznych wypowiedzi. Wyrażanie własnych opinii.

Dopuszczalne drobne błędy gramatyczne i leksykalne, które nie zakłócają komunikacji językowej.

Rozumienie ze słuchu: Bezbłędne rozumienie tekstów i dialogów rodzinnych użytkowników języka. Umiejętność bezbłędnej odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu.

Czytanie: Pełne zrozumienie czytanego tekstu. Dopuszczalne potknięcia w wymowie przy czytaniu nowych wyrazów. Wyszukiwanie żądanej informacji.

Pisanie: Całość wypowiedzi zgodna z tematem. Praca pisemna różnorodna pod względem leksykalnym. Dopuszczalne sporadyczne błędy leksykalne, które nie zakłócają komunikacji językowej.

Ocena dobra

       Sprawność mówienia: uczeń potrafi w sytuacji typowej, przećwiczonej na lekcji lub analogicznej prawidłowo zareagować. Wymowa zrozumiała. Wypowiedz w znacznym stopniu spójna i logiczna. Odpowiedni dobór słownictwa do zadania. Nieliczne błędy leksykalne i gramatyczne mogące w nieznacznym stopniu utrudnić komunikację językową.

     Słuchanie: dopuszczalne drobne nieścisłości w zrozumieniu słuchanego tekstu. Pełne zrozumienie po dwukrotnym przesłuchaniu. Poprawne odpowiedzi na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu.

     Czytanie: Rozumienie czytanego tekstu. Umiejętność poprawnego przeczytania. Umiejętność posługiwania się słownikiem dwujęzycznym. Wyszukanie żądanej informacji.

     Pisanie: Wypowiedz zgodna z tematem. Praca pisemna opracowana poprawnie, lecz schematycznie. Wypowiedz w znacznym stopniu spójna i logiczna. Nieliczne powtórzenia jednostek leksykalnych. Nieliczne błędy gramatyczne i leksykalne, które nieznacznie mogą zakłócić zrozumienie.

Ocena dostateczna

   Sprawność mówienia: uczeń zna podstawowe reakcje językowe w sytuacji typowej przećwiczonej na lekcji. Słownictwo podstawowe, mało urozmaicone. Wypowiedź w dużej mierze zgodna z tematem. Częściowo spójna. Błędy nieznacznie mogą zakłócić komunikację językową.

    Słuchanie: Niepełne rozumienie tekstu. Częściowo błędne odpowiedzi na pytania związane z wysłuchanym tekstem.

    Czytanie: Niepełne zrozumienie tekstu. Błędy w wymowie. Wyszukiwanie żądanej informacji mimo niepełnego zrozumienia tekstu.

    Pisanie: Uczeń potrafi budować krótkie wypowiedzi na znany temat. Używa podstawowego słownictwa. Powtórzenia jednostek leksykalnych. Tekst mało urozmaicony.

Ocena dopuszczająca

    Sprawność mówienia: wypowiedz częściowo zgodna z tematem, niespójna. Ograniczenie się do reakcji na pytanie. Błędy gramatyczne i leksykalne utrudniające komunikację.

    Słuchanie: Fragmentaryczne rozumienie tekstu. Po kilkakrotnym wysłuchaniu uczeń potrafi odpowiedzieć poprawnie na większość pytań dotyczących wysłuchanego tekstu.

    Czytanie: Tekst zrozumiany fragmentarycznie. Błędy w wymowie. Trudności z wyszukaniem żądanej informacji z czytanego tekstu.

   Pisanie: Praca pisemna częściowo związana z tematem, niespójna. Liczne powtórzenia leksykalne. Niewłaściwy dobór słów zakłócający zrozumienie pisanego tekstu.

Ocena niedostateczna

     Sprawność mówienia: uczeń nie rozumie prostych wypowiedzi skierowanych do niego. Nie umie reagować zgodnie z sytuacją. Słownictwo ubogie utrudniające przekazanie myśli. Przypadkowy dobór słownictwa. Błędy gramatyczne i leksykalne utrudniające a nawet blokujące komunikację językową.

     Słuchanie: tekst zrozumiany fragmentarycznie. Nawet po kilkakrotnym przesłuchaniu uczeń nie potrafi odpowiedzieć poprawnie na większość pytań dotyczących wysłuchanego tekstu.

     Czytanie: tekst zrozumiany fragmentarycznie. Uczeń nie potrafi poprawnie go przeczytać i nie umie wykonać większości ćwiczeń dotyczących tekstu.

Pisanie: Znaczne odstępstwa od tematu. Wypowiedz pozbawiona spójności. Słownictwo ubogie utrudniające przekazanie myśli. Rażące błędy gramatyczne i leksykalne.

Informowanie o ocenach

üNauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów

o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

üKażda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów .

üSprawdziany nie są oddawane do domu ucznia . Jeżeli rodzic zgłosi chęć zapoznania się z pracami swego dziecka , w ustalonym terminie nauczyciel udostępnia wgląd do nich, a obowiązkowo przedstawia sprawdzian na zebraniu rodziców.

üO ocenie niedostatecznej semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie , a jego rodzice (opiekunowie ) w formie pisemnej. Za pisemne poinformowanie rodzica (opiekuna ) odpowiada wychowawca .

üNa 14 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej uczniowie są informowani o przewidywanych ocenach rocznych, czy semestralnych.

üOcena końcowa nie jest średnią arytmetyczną otrzymanych ocen , największą wagę mają oceny z : sprawdzianów, kartkówek i odpowiedzi ustnych .

Zadawanie i ocena prac domowych

Celem zadawania prac domowych jest rozwijanie zainteresowań ucznia,, motywacja do nauki,  organizacja i planowanie samouczenia się .

§  Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych

§  Nauczyciel określa zasady wykonania zadania - sposób, termin

§  Uczeń ma obowiązek przestrzegania terminu wykonania zadania

§  Nauczyciel dostosowuje termin realizacji zadania do stopnia jego trudności

§  Nauczyciel sprawdza wykonane zadania w wyznaczonym terminie

§  Za wykonane zadanie uczeń może otrzymać ocenę lub „+”(w zależności od stopnia trudności zadania lub sposobu jego wykonania)

§  Postawienie „parafki” przy wykonanym zadaniu oznacza, że nauczyciel sprawdzał wykonanie zadania, ale nie sprawdzał jego zawartości merytorycznej

§  Uczeń ma możliwość poprawy oceny po wykonaniu zadania w terminie wyznaczonym przez nauczyciela

§  Ocenianie prac następuje zgodnie z umową dotyczącą konkretnej pracy

§  W ciągu semestru mogą się odbyć 4-5 sprawdziany

§  Sprawdziany są przeprowadzane po każdym dziale. Sprawdzian poprzedzony jest zawsze lekcją powtórzeniową, jest zapowiadany przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, termin pisania sprawdzianu jest ustalony z większością uczniów danej klasy

§  Nauczyciel podaje uczniom zakres materiału i umiejętności  sprawdzanych na sprawdzianie

§  Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów w terminie do 14  dni od daty napisania.

§  Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, ma obowiązek ją poprawić  na zasadach ustalonych z nauczycielem

OCENA OPISOWA KLASA I

OCENA CELUJĄCA – UCZEŃ:

 • Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje
 • Próbuje używać znanych poleceń w codziennym życiu (na zajęciach języka angielskiego)
 • Posługuje się poznanym słownictwem i dzieli się nowym zapamiętanym z filmów rysunkowych, programów lub gier komputerowych dla dzieci
 • Samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki
 • Indywidualnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami
 • Sumiennie odrabia prace domowe
 • Chętnie uczestniczy w zabawach
 • Jest zawsze przygotowany do zajęć

OCENA BARDZO DOBRA – UCZEŃ:

 • Rozumie polecenia nauczyciela i właściwie na nie reaguje
 • Posługuje się poznanym słownictwem
 • Samodzielnie recytuje wierszyki i rymowanki
 • Indywidualnie śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami
 • Sumiennie odrabia prace domowe
 • Chętnie uczestniczy w zabawach
 • Jest zawsze przygotowany do zajęć

OCENA DOBRA – UCZEŃ:

 • Rozumie polecenia nauczyciela i często reaguje na nie właściwie
 • W miarę poprawnie posługuje się poznanym słownictwem
 • Recytuje wierszyki i rymowanki (większość)
 • Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego (większość)
 • Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami
 • Odrabia prace domowe
 • Uczestniczy w zabawach
 • Jest przygotowany do zajęć

OCENA DOSTATECZNA – UCZEŃ:

 • Rozumie polecenia nauczyciela i czasami na nie reaguje
 • Wskazuje przedmioty wymienione przez nauczyciela w zakresie poznanych słówek
 • Recytuje wierszyki i rymowanki (niektóre – większość z grupą)
 • Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego (większość z grupą)
 • Rozumie sens opowiedzianych prostych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami
 • Nie zawsze odrabia prace domowe
 • Nie zawsze uczestniczy w zabawach
 • Nie zawsze jest przygotowany do zajęć

OCENA DOPUSZCZAJĄCA – UCZEŃ:

 • Nie zawsze potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela i właściwie na nie zareagować
 • Wskazuje niektóre przedmioty wymienione przez nauczyciela w zakresie poznanych słówek
 • Recytuje wierszyki i rymowanki (tylko z grupą)
 • Śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego (tylko z grupą)
 • Rzadko rozumie sens opowiedzianych prostych historyjek, nawet gdy są wspierane obrazkami, gestami i rekwizytami
 • Rzadko odrabia prace domowe
 • Rzadko uczestniczy w zabawach
 • Rzadko jest przygotowany do zajęć

OCENA OPISOWA - KLASA II

OCENA CELUJĄCA - UCZEŃ:

 • reaguje swobodnie, niewerbalnie na polecenia nauczyciela
 • rozpoznaje proste zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań
 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i zdania
 • zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki
 • przepisuje wyrazy i proste zdania
 • chętnie bierze udział w zabawach
 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 • systematycznie odrabia prace domowe
 • podejmuje próby tworzenia zdań

OCENA BARDZO DOBRA - UCZEŃ:

 • reaguje w miarę swobodnie, niewerbalnie na polecenia nauczyciela
 • rozpoznaje proste zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań wspomaganych gestami lub rekwizytami
 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
 • zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki
 • przepisuje wyrazy i zdania
 • chętnie bierze udział w zabawach
 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 • systematycznie odrabia prace domowe

OCENA DOBRA - UCZEŃ:

 • reaguje niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela
 • przeważnie rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień
 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań wspomaganych gestami lub rekwizytami
 • przeważnie rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem wyrazy
 • czasami popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – czasami tylko z grupą
 • przepisuje wyrazy i zdania
 • bierze udział w zabawach
 • systematycznie odrabia prace domowe

OCENA DOSTATECZNA - UCZEŃ:

 • reaguje na niektóre proste polecenia nauczyciela
 • rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień
 • rozumie ogólny sens łatwych opowiadań wspomaganymi gestami lub rekwizytami
 • rozumie sens niektórych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem niektóre wyrazy
 • popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – większość z grupą
 • przepisuje wyrazy i zdania
 • bierze udział w zabawach
 • nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych

OCENA DOPUSZCZAJĄCA - UCZEŃ:

 • tylko czasami reaguje na proste polecenia nauczyciela
 • rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień
 • rozumie pojedyncze wyrazy występujących w niektórych dialogach i historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem niewiele wyrazów
 • biernie uczestniczy w zajęciach
 • przepisuje wyrazy i zdania popełniając liczne błędy
 • nie odrabiania większości prac domowych

      OCENA OPISOWA - KLASA III

OCENA CELUJĄCA - UCZEŃ:

 • reaguje swobodnie, werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela
 • rozróżnia  znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu
 • rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni
 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
 • zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki
 • przepisuje wyrazy i zdania
 • chętnie bierze udział w zabawach
 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 • systematycznie odrabia prace domowe
 • podejmuje próby tworzenia zdań

OCENA BARDZO DOBRA - UCZEŃ:

 • reaguje w miarę swobodnie, werbalnie i niewerbalnie na polecenia nauczyciela
 • rozróżnia  znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu
 • rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i potrafi się nimi posługiwać
 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni wspomaganych gestami lub rekwizytami
 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
 • zadaje pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki
 • przepisuje wyrazy i zdania
 • chętnie bierze udział w zabawach
 • współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki
 • systematycznie odrabia prace domowe

OCENA DOBRA - UCZEŃ:

 • reaguje w miarę swobodnie, werbalnie i niewerbalnie na proste polecenia nauczyciela
 • czasami myli znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu
 • przeważnie rozpoznaje zwroty stosowane na co dzień i próbuje się nimi posługiwać
 • rozumie ogólny sens krótkich opowiadań i baśni wspomaganych gestami lub rekwizytami
 • rozumie sens prostych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem wyrazy i proste zdania
 • czasami popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – czasami tylko z grupą
 • przepisuje wyrazy i zdania
 • bierze udział w zabawach
 • systematycznie odrabia prace domowe

OCENA DOSTATECZNA - UCZEŃ:

 • reaguje na niektóre proste polecenia nauczyciela
 • myli znaczenie wyrazów  o podobnym brzmieniu
 • rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień i próbuje się nimi posługiwać
 • rozumie ogólny sens łatwych opowiadań wspomaganymi gestami lub rekwizytami
 • rozumie sens niektórych dialogów w historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem wyrazy
 • popełnia błędy przy zadawaniu pytania w ramach wyuczonych zwrotów
 • recytuje wiersze, rymowanki i śpiewa piosenki – większość z grupą
 • przepisuje wyrazy i zdania
 • bierze udział w zabawach
 • nie jest systematyczny w odrabianiu prac domowych

OCENA DOPUSZCZAJĄCA - UCZEŃ:

 • tylko czasami reaguje na proste polecenia nauczyciela
 • nie przepisuje wyrazów i zadań
 • rozpoznaje niektóre  zwroty stosowane na co dzień
 • rozumie pojedyncze wyrazy występujących w niektórych dialogach i historyjkach obrazkowych
 • czyta ze zrozumieniem niewiele wyrazów
 • biernie uczestniczy w zajęciach
 • przepisuje wyrazy i zdania popełniając liczne błędy
 • nie odrabiania większości prac domowych

                                                                                Opracowała: Teresa Szymańska

Poprawiono: 06 październik 2019
Odsłony: 584