Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca:

Oliwia Kusińska

Zastępca Przewodniczącego:

 Kamila Wróblewska

Członkowie:

Ewa Świątek, Michał Chmielowiec

  

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Elżbieta Drzewi, Małgorzata Mozgawa

Dzialania SU realizowane są poprzez dzialalność sekcji: organizacyjnej, plastycznej, muzycznej.

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej

na rok szkolny 2023/2024

 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2023/2024

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.

 

 

 

Poprawiono: 28 wrzesień 2023
Odsłony: 4108