Plastyka

 

Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki 

  1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.
  1. Wymagania edukacyjne z przedmiotu przedstawiane są uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.
  1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:

Ø  Praktyczne:  

prace plastyczne, gromadzenie materiałów i informacji na dany temat, posługiwanie się słownikami dotyczącymi wiedzy plastycznej, praca w grupie, prowadzenie zeszytu przedmiotowego

Ø  Wypowiedzi ustne:

odpowiedź na pytania, udział w dyskusji, prezentacja pracy własnej lub grupy

Ø  Wypowiedzi pisemne:

rozwiązywanie zadań plastycznych, sporządzanie notatki na dany temat, kartkówki, sprawdziany 

  1. W ciągu semestru uczeń powinien oddać do oceny conajmniej10 prac plastycznych wykonanych różnymi technikami, związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami. 

      Oceniana praca musi spełniać następujące kryteria:

Ø  Musi być estetyczna

Ø  Wykończona i wykonana w całości techniką plastyczną wskazana przez nauczyciela w odniesieniu do danej pracy

Ø  Zawierać właściwe elementy abecadła plastycznego

Ø  Wykonana samodzielnie

Oceny wyrażone w stopniach dzielą się na :

a)   oceny cząstkowe zgodne ze skalą zamieszczoną w WSO i określają one poziom opanowania wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części materiału programowego w danej klasie.

b)   oceny podsumowujące: semestralne i końcowe (roczne) stanowią wyznacznik umiejętności i wiedzy przedmiotowej ucznia, wynikają z ocen cząstkowych zdobytych w danym semestrze.

Dla poszczególnych form aktywności ucznia stosuje się następującą wagę ocen:

 

STOPIEŃ CELUJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-    posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania,

-    jest zainteresowany sztuką, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

-    wykonuje oryginalne i estetyczne prace plastyczne, proponuje nietypowe rozwiązania dla danego tematu,

-    przygotowuje prace na autorską wystawę "Galeria Młodego Plastyka",

-    przygotowuje wartościowe prace na konkursy plastyczne (nie mniej niż dwie w semestrze) i osiąga sukcesy na szczeblu wyższym niż szkolny.

 STOPIEŃ BARDZO DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem,

-    biegle posługuje się terminami plastycznymi,

-    pracuje aktywnie, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne

-    jest zawsze przygotowany do zajęć,

-    efekt końcowy pracy twórczej jest zawsze zgodny z jej założeniami i tematem, prace są estetyczne.

 STOPIEŃ DOBRY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-    opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczanie w danej klasie,

-    poprawnie posługuje się terminami plastycznymi

-    jest przygotowany do zajęć, ma potrzebne materiały, zeszyt,

-    wykazuje się zaangażowaniem w twórczych działaniach, wypowiedzi plastyczne są zgodne z tematem.

STOPIEŃ DOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: 

-    posiada niepełną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego programem,

-    poprawnie wykonuje prace plastyczne, ale nie wykazuje się systematycznością, zaangażowaniem,

-    nie dba o estetykę pracy,

-    najczęściej posiada wymagane materiały do prac praktycznych.

 STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-    posiada minimalną wiedzę z zakresu wiadomości objętych programem,

-    ćwiczenia plastyczne wykonuje rzadko, niestarannie lub niezgodnie z tematem,

-    często nie posiada wymaganych przyborów do wykonania prac plastycznych, zeszytu.

-    nie wykazuje woli poprawy oceny. 

 STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

-    nie posiada wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania i uzyskuje oceny niedostateczne z ustnych lub pisemnych form sprawdzania wiedzy,

-    nie wykonuje ćwiczeń i prac plastycznych nawet z pomocą nauczyciela,

-    nie posiada wymaganych materiałów, zeszytu,

-    nie wykazuje woli poprawy oceny.

       5.  Jeśli uczeń nie zdąży na lekcji, może pracę plastyczną wykończyć w domu

             i przedstawić ją do oceny w terminie do dwóch tygodni. Jeśli tego nie uczni

             otrzymuje ocenę niedostateczną.

       6.   Nauczyciel ma prawo do wyznaczenia dodatkowego kryterium dla określonej pracy

            szczegółowej: wówczas informuje o tym uczniów, wyjaśniając skutecznie cel pracy.

            Jest to forma umowy ustnej nauczyciela z klasą.

7.      Odpowiedzi ustne odbywają się w formie bezpośrednich odpowiedzi na pytania

      stawiane przez nauczyciela w czasie trwania lekcji z materiału obejmującego

      3 ostatnie lekcje. 

        8.  W ciągu roku szkolnego uczniowie piszą jeden sprawdzian, który jest poprzedzony

              lekcją powtórzeniową. Sprawdzian ten jest oceniany według  następujących

              kryteriów punktowych:

Ø  100% + zadania dodatkowe celujący

Ø  100 % - 91 % bardzo dobry

Ø  90 % - 75 %  dobry

Ø  74 % - 50 %  dostateczny

Ø  49 % - 30 %  dopuszczający

Ø  29 %   - 0 %  niedostateczny

Nauczyciel sprawdza i podaje wyniki sprawdzianu do wiadomości uczniów terminie d 14 dni od daty pisania.

Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu, może poprawić ocenę na zasadach ustalonych z nauczycielem.

9.Warunki uzyskania oceny celującej. Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który spełni

      wymagania na ocenę bardzo dobrą i zrealizował 3 spośród podanych warunków: 

Ø  Brał udział w szkolnych i poza szkolnych konkursach plastycznych

Ø  Uczestniczył w pozalekcyjnych zajęciach plastycznych

Ø  Pomagał w przygotowaniu dekoracji do uroczystości szkolnych

Ø  Opracował pracę projektową w formie plakatu lub prezentacji multimedialnej

Ø  Prowadzi własną działalność twórczą

   10.   W przypadku ucznia, który nie spełnił wymagań na ocenę bardzo dobrą, ale

  zrealizował 3 spośród podanych warunków jest podstawą do podwyższenia oceny

  o jeden stopień.

11.  Oceny semestralne i roczne wystawiane są na podstawie wszystkich ocen cząstkowych.

       Przy ustalaniu oceny końcowej wszystkie formy aktywności mają takie samo znaczenie.

12.  „Plusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w wypadku przekroczenia przez ucznia

       kryteriów wyznaczonych dla danej oceny.

13.  „ Minusy” w ocenach cząstkowych stosuje się w przypadku drobnych , nie mających

       merytorycznego znaczenia uchybień.

ZASADY POPRAWIANIA OCEN

Każdy uczeń ma prawo do poprawy niedostatecznych ocen cząstkowych według następujących zasad:

·         sprawdzian – w ciągu 1 tygodnia od daty otrzymania,

·         kartkówki, odpowiedzi ustne i oceny za prowadzenie zeszytu – nie podlegają poprawie.

USTALENIA KOŃCOWE

1.  Każda ocena jest jawna i wystawiana według ustalonych kryteriów. 

2.  Na lekcji plastyki uczeń ma obowiązek posiadać podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz

         pomoce i materiały plastyczne niezbędne do wykonania pracy plastycznej w danej

         technice.

3.  O potrzebnych do zajęć materiałach i przyborach, które będą wykorzystywane do zajęć

        plastycznych w ciągu roku nauczyciel informuje uczniów podczas pierwszej lekcji.

        Z tygodniowym wyprzedzeniem informuje o materiałach potrzebnych do kolejnych zajęć.

4.   Uczeń ma prawo dwukrotnie w ciągu semestru zgłosić nie przygotowanie do lekcji, np.

·         brak pracy domowej

·         brak zeszytu

·         brak przyborów plastycznych

5.   W przypadku wystąpienia poważnych przyczyn losowych, które przeszkodziły w

przygotowaniu się ucznia do lekcji, nie ponosi on żadnych konsekwencji, jeżeli są one potwierdzone pisemnie lub ustnie przez rodzica ( opiekuna ) przed lekcją. 

6..  Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej, uczeń otrzymuje za każde kolejne nie przygotowanie ocenę niedostateczną.

7..    Uczeń powinien każde nie przygotowanie zgłosić przed lekcją.

8.  Aktywność na lekcji, np. częste zgłaszanie, udzielanie poprawnych odpowiedzi, aktywna praca w grupach może być oceniana plusami „+”.  Za 5 „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.  

9..Za odmowę pracy na lekcji ( nie wykonywanie poleceń nauczyciela) uczeń może

   otrzymać ocenę niedostateczną.

10. Za udział w konkursach uczeń może otrzymać ocenę cząstkową 6.

11. Przy ustalaniu stopnia z plastyki, brany jest przede wszystkim pod uwagę, wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu. 

Informowanie o ocenach

· Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

· O ocenie niedostatecznej semestralnej lub rocznej uczeń informowany jest ustnie, jego rodzice ( opiekunowie) w formie pisemnej. Za pisemne poinformowanie rodziców ( opiekunów) odpowiada wychowawca. 


    
 

 

 

Poprawiono: 15 grudzień 2019
Odsłony: 735