Matematyka

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki

1.     

I.                   Przedmiotem oceny z matematyki są:
• aktywność i pracowitość ucznia,
• sprawność rachunkowa,
• sprawność manualna i wyobraźnia przestrzenna,
• rozumienie przez ucznia pojęć matematycznych i umiejętność posługiwania się nimi,
• umiejętność posługiwania się językiem matematycznym,
• umiejętność stosowania przez ucznia matematyki i rozwiązywania zadań tekstowych - dobór metod, sposobu wykonania,
• udział w konkursach.

II. Zasady oceniania:
• Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia:
- prace klasowe i kartkówki,
- odpowiedzi ustne,
- zlecone przez nauczyciela prace samodzielne do wykonania w domu lub na podczas lekcji,
- projekty,
- aktywność ucznia.

2.       Sprawdzian:

 1. Praca samodzielna ucznia na lekcji (45 min) w formie pisemnej obejmująca wiadomości i umiejętności dotyczące jednego działu (szeroki zakres i różnorodność zadań, oceny 1-6) lub praca sprawdzająca półroczna (roczna)
 2. Sprawdziany są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.
 3. Sprawdzian poprzedzony jest lekcją powtórzeniową na której utrwalony jest zakres materiału.
 4. Uczeń nieobecny na sprawdzianie musi go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem (nie przekraczającym dwóch tygodni).
 5. Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną jest zobowiązany do poprawy pracy pisemnej w czasie i formie uzgodnionej z nauczycielem. Uczeń poprawia pracę tylko raz i do dziennika wpisywane są obie oceny.
 6. Prace klasowe przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców do zakończenia zajęć w danym roku szkolnym.
 7. Zatrzymanie sprawdzianu (nie oddanie jej) jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

10.  Kartkówka

11.  Samodzielna, pisemna praca ucznia na lekcji (15 min) obejmująca wiedzę i umiejętności w danym dziale (wąski zakres, oceny 1-5) lub sprawdzenie ostatniej pracy domowej.

12.  Kartkówki nie muszą być zapowiadane.

13.  Kartkówka nie musi być poprawiana ani pisana w innym terminie przez
nieobecnych uczniów.

14.  Po sprawdzeniu i ocenieniu są oddawane uczniom.

15.  Odpowiedź ustna
 1. Sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi, rozwiązywania zadania przy tablicy – w zależności od potrzeb.
 2. Termin odpowiedzi nie jest podawany do wiadomości ucznia.
 3. Uczeń ma czas na zastanowienie się.
 4. Odpowiedź ucznia trwa około 3-10 min.
 5. Uczniowie mogą oceniać odpowiedzi i uzasadniać swoje oceny.
 6. Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i ją uzasadnia.
 7. Po otrzymaniu oceny niedostatecznej z odpowiedzi (rozwiązania zadania na tablicy), uczeń w ciągu tygodnia może ją poprawić, ale wcześniej powinien zgłosić chęć takiej poprawy nauczycielowi. Forma poprawy jest ustna.
23.  Praca domowa
 1. Praca ucznia wykonywana w domu.
 2. Praca domowa jest obowiązkowa.
 3. Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej, gdy przed lekcją zgłosił nauczycielowi, iż nie potrafił w domu sam wykonać zadanej pracy, powinien jednak wówczas pokazać pisemne próby rozwiązania wszystkich przykładów lub zadań.
 4. Uczeń możne zgłosić nieprzygotowanie do lekcji. Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji.
 5. Uczeń, który nie odrobi zadania domowego ma obowiązek odrobienia pracy na najbliższą godzinę lekcyjną. Jeśli tak się nie stanie, otrzymuje kolejny minus (trzy minusy ocena niedostateczna)
 6. Brak zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń jest równoznaczne z brakiem zadania domowego.
 7. Prace domowe nie zawsze muszą być oceniane.
 8. Prace domowe mogą być sprawdzane w następujący sposób:

I.                   wybiórczo na ocenę podczas lekcji (rozwiązane na tablicy z wyjaśnieniem), jak również po zajęciach (prace dodatkowe),

II.                poprzez głośne odczytanie przez ucznia,

III.             wspólnie z całą klasą.

32.  Udział w konkursach

33.  Konkursy mają na celu motywowanie ucznia do dalszego rozwoju i stwarzają warunki do samodzielnej pracy.

34.  Uczniowie mogą brać udział w konkursach:

 1. wewnątrzszkolnych - laureaci (I,II,III miejsce) otrzymują cząstkową ocenę celującą.
 2. Zewnątrzszkolnych- w zależności od osiągnięć mogą otrzymać cząstkową ocenę celującą lub na semestr czy koniec roku

37.  Zasady oceniania aktywności ucznia na lekcji matematyki

 1. gdy uczeń zbierze:
  pięć (+) - to otrzymuje ocenę bdb;

39.  Prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki) są punktowane i w zależności od zdobytych punktów wystawiona jest ocena wg poniższej skali:

40.  % maksymalnej liczby możliwych

41.  do zdobycia punktów

42.  ocena
43.  0% – 30% 44.  niedostateczny
45.  31% 50% 46.  dopuszczający
47.  51% – 74% 48.  dostateczny
49.  75% – 89% 50.  dobry
51.  90% - 100% 52.  bardzo dobry
53.  Ocena bardzo dobra + zadanie dodatkowe 54.  celujący

55. 
• Każdy uczeń powinien w ciągu semestru uzyskać co najmniej 6 ocen.
• Uczeń ma prawo dwa razy w ciągu semestru zgłosić nieprzygotowanie do lekcji lub nieodrobienie pracy domowej.
• Miesiąc przed radą klasyfikacyjną uczeń i jego rodzice muszą być powiadomieni o grożącej ocenie niedostatecznej.
• Jeżeli uczeń ma stwierdzoną dysortografię, dysleksję, dysgrafię przy sprawdzaniu prac pisemnych, zeszytów, zadań domowych należy:
-nie obniżać oceny za błędy, które mogą być spowodowane dysfunkcją, a nie niewiedzą,
-upewnić się czy uczeń dobrze przeczytał treść polecenia, zadania i czy je rozumie,
-sprawdzić, czy uczeń dobrze przepisał dane liczbowe w celu uniknięcia podwyższenia stopnia trudności zadania.

• Jeżeli uczeń ma zalecenia dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego możliwości należy:
-dostosować indywidualnie wymagania do ucznia umożliwiając mu stały progres wiedzy,
-różnymi metodami pracy zmotywować ucznia do nauki i przezwyciężania trudności, pozwalając mu osiągnąć sukces.

III. Ustalenie i wystawianie oceny semestralnej i rocznej:

Ocena śródroczna (roczna) jest ustalona ze wszystkich ocen cząstkowych z uwzględnieniem preferencji ocen ze sprawdzianów.

56.  Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia przed klasyfikacją, uzasadniając ją. Uczniowie i ich rodzice mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia do wystawionej oceny. Ocena semestralna (roczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, ale przy jej wystawianiu pod uwagę będą brane również:

57.  postępy ucznia,

58.  aktywność,

59.  systematyczność i pilność,

60.  samodzielność pracy,

61.  Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze.

 • zagrożeniu oceną niedostateczną, nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na miesiąc przed klasyfikacją. Wychowawca przekazuje pisemną informację rodzicom.

62.  Ustalona przez nauczyciela ocena semestralna (roczna) może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu sprawdzającego (poprawkowego). Szczegółowe zasady klasyfikacji semestralnej i rocznej określone są w WSO.

63. 
IV. Ogólne kryteria ocen z matematyki:
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach. Proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań, wykonuje zadania nadobowiązkowe. Twórczo rozwiązuje zadania o podwyższonym poziomie trudności, może odnosić sukcesy w konkursach.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania. Rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w życiu.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności średnio trudne, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczane do wymagań podstawowych. Potrafi zdobytą wiedzę stosować w sytuacjach typowych, według wzorów (przykładów) znanych z podręczników lub lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności stosunkowa łatwe do opanowania, użyteczne w życiu codziennym, i niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym szczeblu.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności, które umożliwiają świadome korzystanie z lekcji. W szczególności posługuje się znaną definicją, rozwiązuje zadania wymagające przeprowadzenia rozumowania analogicznego, odczytuje przedstawione w różnorodny sposób informacje jakościowe oraz ilościowe.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

• Szczegółowe kryteria na poszczególne oceny znajdują się w załącznikach.

V. Informacje zwrotne:

Nauczyciel - uczeń:

64.  Uczeń jest na bieżąco informowany o otrzymywanych ocenach.

65.   Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał.

66.  nauczyciel po każdej wystawionej ocenie słownie lub pisemnie przekazuje informacje, które zawierają następujące elementy:
-wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
-odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,
-przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,
-wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej

67.  Informację o planowanej ocenie klasyfikacyjnej podaje się uczniowi co najmniej dwa tygodnie przed końcem semestru.

68.  motywuje do pracy.

Nauczyciel - rodzic (opiekun):

podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych przekazuje rodzicom (opiekunom):
-informacje o aktualnym rozwoju postępów w nauce,
-dostarcza rodzicom (opiekunom) informacji o trudnościach i uzdolnieniach ucznia,
-pomaga rodzicom (opiekunom) w przezwyciężeniu trudności.

Nauczyciel - wychowawca klasy - pedagog szkolny:

69.  nauczyciel informuje wychowawcę o aktualnych osiągnięciach i zachowaniu uczniów,

70.  nauczyciel informuje pedagoga o sytuacjach wymagających jego interwencji

71.  wspólne ustalanie sposobu pracy z uczniami mającymi problemy dydaktyczne i wychowawcze.

72.  VI. Ocenianie uczniów z opiniami z PPP

73.  Uczeń posiadający aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym na danym poziomie nauczania ma dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zgodne z opinią PPP.

74.  Jednak uczniowie ci powinni opanować co najmniej wymagania konieczne, żeby móc kontynuować naukę w klasie programowo wyższej lub musi być zauważony postęp w wiadomościach i umiejętnościach ucznia. W przypadku tych uczniów przy ustalaniu oceny nauczyciel może brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (jeśli szkoła oferuje takie zajęcia).

75. 

Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji.

76. 
Załączniki:

77.  Kryteria ocen z matematyki - klasa IV
-----------------------------------------------------

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:-- zna kolejność wykonywania działań, gdy nie występuję nawiasy,
  -- zapisuje liczbę za pomocą cyfr w zakresie 1000,
  - potrafi porównać liczby,
  - stosuje cyfry rzymskie do oznaczania wieków i godzin,
  - stosuje algorytmy działań pisemnych,
  - dodaje i odejmuje pisemnie liczby z przekroczeniem kolejnych progów,
  - mnoży i dzieli pisemnie przez liczby jednocyfrowe,
  - wskazuje wielokrotności danej liczby,
  - zna podstawowe figury geometryczne,
  - kreśli proste równoległe i prostopadłe na papierze w kratkę,
  - zna rodzaje kątów,
  - mierzy i rysuje kąty ostre,
  - wyróżnia i kreśli kwadraty i prostokąty,
  - kreśli przekątne kwadratu i prostokąta,
  - kreśli okrąg o danym promieniu,
  - zna pojęcie ułamka jako części całości,
  - porównuje ułamki zwykłe o równych mianownikach,
  - dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach,
  - zapisuje proste ułamki dziesiętne bez kreski ułamkowej,
  - dodaje i odejmuje pisemnie ułamki dziesiętne,
  - rozumie pojęcie miary pola jako liczby kwadratów jednostkowych,
  -- zna pojęcie prostopadłościanu.

  Na ocenę dostateczną:

  To co na ocenę dopuszczającą oraz:
  - wykonuje dzielenie z resztą,
  - sprawdza poprawność wykonania działania,
  -- zapisuje cyframi i słowami liczby w systemie dziesiętnym,
  - stosuje cyfry rzymskie do oznaczenia dat,
  - powiększa i pomniejsza liczbę o daną liczbę naturalną,
  -- mnoży pisemnie przez liczby dwucyfrowe,
  - zmierzy długość łamanej,
  - mierzy i kreśli kąty rozwarte,
  - kreśli proste prostopadłe i równoległe na papierze gładkim,
  - porównuje ułamki zwykłe o równych licznikach,
  -- skraca i rozszerza ułamki zwykłe przez daną liczbę,
  - zamienia liczby mieszane na ułamki niewłaściwe,
  -- dodaje i odejmuje liczby mieszane o jednakowych mianownikach,
  -- zastosowuje ułamki dziesiętne do zmiany wyrażeń dwumianowych na jednomianowe,
  - dodaje i odejmuje dowolne ułamki dziesiętne sposobem pisemnym,
  - budowa figury z kwadratów jednostkowych,
  -- kreśli siatki prostopadłościanów,
  - zna sposób obliczania pola powierzchni prostopadłościanu.


  Na ocenę dobrą:

  To co na ocenę dostateczną oraz:
  - rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe dotyczące działań pamięciowych oraz pisemnych na liczbach naturalnych,
  - zapisuje i oblicza kwadraty i sześciany liczb,
  -- tworzy wyrażenie arytmetyczne na podstawie treści zadania i oblicza jego wartość,
  - podaje najmniejszą i największą liczbę w zbiorze,
  - rozwiązuje zadania tekstowe wielodziałaniowe dotyczące działań pisemnych na liczbach naturalnych,
  - mnoży pisemnie prze liczby wielocyfrowe,
  --- kreśli poszczególne rodzaje kątów,
  - mierzy kąty wklęsłe,
  - kreśli odcinek, koło i prostokąt w skali,
  - zamienia liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy,
  - wyłącza całości z ułamków,
  - przedstawia liczby mieszane na osi liczbowej,
  -- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków zwykłych,
  - porównuje ułamki dziesiętne,
  - dostrzega w ułamkach dziesiętnych zer nieistotnych,
  - rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ułamków dziesiętnych,
  - rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe,
  -- zamienia jednostki pola,
  --- dostrzega zasady zapisu ciągu liczb,
  - wstawia nawiasy, aby otrzymać żądane wyniki,
  - porównuje liczby zapisane w systemie rzymskim,
  - rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych,
  ----- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania i odejmowania ułamków zwykłych,
  - zamienia ułamki zwykłe i liczby mieszane na ułamki dziesiętne poprzez rozszerzanie,
  - rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem dodawania ,odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych,
  -- rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanu,
  -- rozwiązuje nietypowe zadania tekstowe wielodziałowe,
  - zapisuje liczbę najmniejszą i największą za pomocą cyfr rzymskich,
  - rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań łącznych,
  - zamienia jednostki długości, powierzchni, masy
  - rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności,
  - rozwiązuje zadania z zastosowaniem porównania dopełnień ułamków zwykłych do całości,
  - znajduje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach, aby otrzymać żądaną sumę,
  - znajduje liczbę wymierną dodatnią leżącą między dwiema danymi na osi liczbowej,
  - rozwiązuje zadania związane ze skalą i polami,
  -- nie obniżać oceny za błędy, które mogą być spowodowane dysfunkcją, a nie niewiedzą,
  - upewnić się czy uczeń dobrze przeczytał treść polecenia, zadania i czy je rozumie,
  - sprawdzić, czy uczeń dobrze przepisał dane liczbowe, w celu uniknięcia podwyższenia stopnia trudności zadania,

  Jeżeli uczeń ma zalecenia dostosowanie wymagań edukacyjnych do jego możliwości należy:
  - dostosować indywidualnie wymagania do ucznia, umożliwiając mu stały progres wiedzy,
  - różnymi metodami pracy zmotywować ucznia do nauki i przezwyciężania trudności, pozwalając mu osiągnąć sukces.

79.  Kryteria ocen z matematyki - klasa V
------------------------------------------------------

80.  OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
1. Dodawanie i odejmowanie pamięciowe liczb dwucyfrowych z przekroczeniem progu dziesiętnego.
2. Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb dwucyfrowych przez jednocyfrowe.
3. Zapisywanie i odczytywanie liczb do miliarda.
4. Umiejętność dodawania i odejmowania liczb naturalnych sposobem pisemnym .
5. Mnożenie i dzielenie liczb naturalnych sposobem pisemnym przez liczbę jednocyfrową.
6. Znajomość wykonywania kolejności działań z użyciem nawiasów.
7. Umiejętność wykonywania działań łącznych w zbiorze liczb naturalnych (proste przykłady).
8. Znajomość cech podzielności przez 2, 5, 10, 100.
9. Umiejętność sprowadzania ułamków do wspólnego mianownika (proste przykłady).
10. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie ułamków zwykłych (proste przykłady).
11. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych (proste przykłady).
12.Zamiana ułamków zwykłych ½ , ¼ na dziesiętne.
13. Zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe.
14. Zaznaczanie 25% i 50% figury oraz zamiana procent na ułamki zwykłe.
15.Rozróżnianie prostych prostopadłych i równoległych.
16.Mierzenie kątów.
17. Umiejętność rozróżniania prostokąta, kwadratu, rombu, równoległoboku, trapezu oraz rodzajów trójkątów.
18.Znajomość sumy miar kątów w trójkącie.
19. Konstruowanie trójkąta o danych bokach.
20. Umiejętność obliczania pola kwadratu, prostokąta.
21.Zaznaczać liczby całkowite na osi.
22.Dodawać liczby całkowite o jednakowych znakach.
23. Znajomość budowy graniastosłupa prostego.
24. Kreślenie siatek sześcianów i prostopadłościanów.
25. Znajomość wzorów na objętość sześcianu i prostopadłościanu.
26. Obliczanie objętości i pola sześcianu.

OCENA DOSTATECZNA:
To co na ocenę dopuszczającą oraz:
1. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie dowolnych liczb naturalnych.
2. Obliczanie wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby naturalne.
3.Rozpoznawanie liczb podzielnych przez 3, 9.
4. Znajomość pojęcia ułamka zwykłego jako ilorazu liczb naturalnych.
5. Umiejętność skracania i rozszerzania ułamków.
6. Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne (proste przykłady).
7. Umiejętność porównywania ułamków zwykłych.
8. Zamiana liczby mieszanej na ułamek i odwrotnie.
9. Umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych.
10. Umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych.
11. Wykonywanie działań łącznych na ułamkach dziesiętnych (proste przykłady).
12.Zamienianie procent na ułamki dziesiętne.
13.Stosowanie ułamków dziesiętnych do zamiany jednostek wagi, długości.
14. Porównywanie liczb całkowitych.
15. Obliczanie sumy liczb o różnych znakach.
16. Znajomość własności rombu, równoległoboku, trapezu.
17. Obliczanie nieznanego kąta w trójkącie.
18. Znajomość pojęcia wysokości w trójkącie i czworokącie.
19. Umiejętność nazywania wielokątów ze względu na ilość kątów.
20. Umiejętność kreślenia prostych prostopadłych i równoległych.
21.Obliczanie pola rombu, równoległoboku i trójkąta.
22.Kreślenie siatek graniastosłupów prostych.
23. Obliczanie pola i objętości prostopadłościanu.


OCENA DOBRA:
To co na ocenę dostateczną oraz:
1. Umiejętność obliczania wartości wyrażeń, w których występują liczby wielocyfrowe oraz nawiasy.
2. Zamiana dowolnych ułamków zwykłych na dziesiętne (dzielenie licznika przez mianownik).
3. Znajomość pojęcia największego wspólnego dzielnika.
4. Umiejętność przedstawiania dowolnych ułamków na osi liczbowej.
5. Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych z zastosowaniem działań w zbiorze liczb naturalnych.
6. Umiejętność dodawania, odejmowania, mnożenia ułamków zwykłych i liczb mieszanych.
7. Umiejętność zamiany dowolnych ułamków zwykłych na dziesiętne i na odwrót.
8. Dodawanie, odejmowanie, mnożenie , dzielenie dowolnych ułamków dziesiętnych.
9. Podnoszenie ułamków zwykłych i dziesiętnych do potęgi o wykładniku naturalnym (proste przypadki).
10. Wykonywanie działań łącznych na ułamkach dziesiętnych.
11. Dodawanie i odejmowanie dowolnych liczb całkowitych.
12. Znajomość jednostek pola.
13. Zamiana jednostek pola.
14. Umiejętność obliczania pola dowolnego czworokąta i trójkąta.
15. Znajomość jednostek objętości.
16. Umiejętność kreślenia siatek dowolnych graniastosłupów.
17. Umiejętność wykonywania modeli z wykreślonych siatek.
18. Obliczanie pól i objętości dowolnych graniastosłupów prostych.

OCENA BARDZO DOBRA:
To co na ocenę dobrą oraz:
1. Dzielenie dowolnych ułamków dziesiętnych.
2. Podnoszenie dowolnych ułamków do potęgi o wykładniku naturalnym.
3. Umiejętność wykonywania działań na liczbach wymiernych (wielodziałaniowe).
4. Dodawać i odejmować kilka liczb całkowitych.
5. Znajomość warunku istnienia trójkąta.
6. Rozumienie zasad klasyfikacji czworokątów.
7. Umiejętność dokonywania klasyfikacji czworokątów.
8. Umiejętność klasyfikacji trójkątów.
9. Umiejętność obliczania pól wielokątów przez podział na znane figury.
10. Umiejętność rozwiązywania zadań z zastosowaniem wzorów na pole i obwód figury.
11. Umiejętność kreślenia siatek graniastosłupów w skali.
12. Umiejętność obliczania pól i objętości prostopadłościanu na podstawie modeli i siatek wykonanych w skali.
13. Umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych na obliczanie pól powierzchni
i objętości prostopadłościanu.

OCENA CELUJĄCA:
To co na ocenę bardzo dobrą oraz:

1. Umiejętność obliczania wartości wyrażeń zawierających liczby wymierne z zastosowaniem kolejności działań (trudniejsze przykłady np.: ułamki piętrowe).
2. Umiejętność rozwiązywania dowolnych zadań tekstowych.
3. Obliczanie wartości wyrażeń wielodziałaniowych zawierających liczby całkowite oraz ułamki.
4. Ustalanie znaki wyrażeń arytmetycznych.
6. Wyznaczanie NWW i NWD trzech liczb.
7. Rozwiązywanie dowolnych zadań tekstowych związanych z obwodami trójkątów i czworokątów.
8. Rozwiązywanie dowolnych zadań tekstowych związanych z polami figur oraz objętością graniastosłupów.
9.Osiąga wyniki w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

81. 
Kryteria ocen z matematyki - klasa VI
---------------------------------------------------------

82.  OCENA DOPUSZCZAJĄCA:
1. Czyta i zapisuje za pomocą cyfr arabskich w zakresie miliona.
2. Odczytuje współrzędne punktów na osi liczbowej.
3. Odczytuje wartość prostych wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności działań.
4. Stosuje algorytmy dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb naturalnych sposobem pisemnym.
5. Potrafi wykonać cztery działania na ułamkach dziesiętnych.
6. Oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych.
7. Skraca i rozszerza ułamki zwykłe przez daną liczbę.
8. Dodaje i odejmuje proste ułamki zwykłe.
9. Zamienia ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie – proste przypadki.
10. Potrafi podać przykładowe lata przestępne.
11. Porządkuje wydarzenia w kolejności chronologicznej.
12. Oblicza upływ czasu między wydarzeniami.
13. Zana i zamienia podstawowe jednostki masy i długości.
14. Rozróżnia skalę.
15. Wykonuje proste obliczenia za pomocą kalkulatora.
16. Odczytuje dane z tabeli, wykresu, planu, mapy, diagramu.
17. Rozumie znaczenie pojęcia droga, prędkość, czas.
18.Umie obliczyć drogę znając prędkość i czas.
19. Rozróżnia trójkąty, czworokąty.
20. Opisuje koło, okrąg, wskazuje i nazywa elementy.
21. Potrafi zmierzyć kąty.
22. Oblicza pole kwadratu i prostokąta.
23. Oblicza pole równoległoboku, rombu, trójkąta, trapezu znając potrzebne długości odcinków.
24. Zamienia jednostki pola.
25. Rozpoznaje sześciany i prostopadłościany.
26. Podaje cechy.
27. Kreśli siatki sześcianów i prostopadłościanów.
28. Oblicza pole powierzchni i objętość sześcianu.
29. Rozpoznaje ostrosłupy, walce kule i stożki wśród innych brył.
30. Zaznacza liczbę ujemną na osi liczbowej.
31. Wymienia liczby wymierne większe lub mniejsze od danej.
32. Zaznacza liczby przeciwne na osi..
34. Oblicza sumę i różnicę liczb całkowitych.
35. Oblicza iloczyn i iloraz liczb całkowitych.
36. Podaje rozwiązanie prostego równania.
37. Sprawdza, czy dana liczba spełnia równanie.
38. Rozwiązuje równania bez przekształcenia.
39. Wyraża treść zadania w postaci równania (proste przypadki).

OCENA DOSTATECZNA:
To co na ocenę dopuszczającą oraz:
1. Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych, w których występują cztery działania: w pamięci w zakresie 100 i pisemnie w zakresie milionów.
2. Zna rolę 0 i 1 w działaniach.
3. Poprawnie stosuje algorytmy pisemnego sposobu działań na liczbach naturalnych.
4. Potrafi wykonać i sprawdzić dzielenie z resztą.
5. Oblicza pisemnie i pamięciowo każde z czterech działań na ułamkach dziesiętnych.
6. Oblicza kwadrat i sześcian ułamka dziesiętnego.
7. Zaznacza i odczytuje ułamek na osi liczbowej.
8. Potęguje ułamki zwykłe.
9. Zamienia ułamek zwykły na dziesiętny i odwrotnie.
10. Rozwiązuje zadania związane z czasem.
11. Rozwiązuje zadania związane z jednostkami długości i masy.
12. Oblicza skalę.
13. Zaokrągla liczbę do danego rzędu.
14. Odpowiada na pytania dotyczące danych korzystając z diagramów, wykresów itp.
15. Rysuje figury w skali.
16. Umie obliczyć prędkość, znając drogę i czas
17.Umie obliczyć czas, znając drogę i prędkość
18. Oblicza obwody figur.
19. Oblicza brakujące miary kątów.
20. Oblicza bok prostokąta, gdy dany jest drugi boki pole.
21. Oblicza pole kwadratu o danym obwodzie.
22. Oblicza pole narysowanego równoległoboku, trójkąta, trapezu.
23. Rozpoznaje i określa cechy graniastosłupów prostych.
24. Rozpoznaje w sytuacjach praktycznych kule, walce, stożki.
25. Kreśli siatki graniastosłupów prostych.
26. Oblicza pole i objętość prostopadłościanu.
27. Zaznacza i odczytuje liczbę ujemną na osi liczbowej.
28. Porównuje liczby wymierne.
29. Oblicza sumę i różnicę liczb wymiernych.
30. Powiększa i pomniejsza liczbę wymierną.
31. Oblicza iloraz i iloczyn liczb wymiernych.
32. Redukuje proste wyrażenia podobne.
33. Oblicza wartość wyrażeń bez ich przekształcenia.
34. Mnoży i dzieli sumę algebraiczną przez liczbę.
35. Zapisuje proste zadania w postaci równania.
36. Doprowadza równania do prostszej postaci (proste przypadki).
37. Rozwiązuje proste równania.
38. Sprawdza poprawność rozwiązania.

OCENA DOBRA:
To co na ocenę dostateczną oraz:
1. Sprawnie wykonuje cztery działania w rachunku pamięciowym oraz pisemnym na liczbach wielocyfrowych.
2. Przestrzega kolejności wykonywania działań wykorzystując prawa i własności.
3. Rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując porównywania różnicowe i ilorazowe.
4. Rozwiązuje zadania tekstowe (droga, prędkość, czas).
5. Potęguje liczby mieszane.
6. Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego potęgi.
7. Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego cztery działania oraz potęgowanie.
8. Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
9. Podaje rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych.
10. Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące kalendarza i czasu.
11. Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące jednostek długości i masy.
12. Rozwiązuje zadania tekstowe odczytując dane z tabel.
13. Rozwiązuje zadania tekstowe ze skalą.
14. Zaokrągla liczby po zamianie jednostek.
15. Przedstawia dane w postaci różnych diagramów.
16.Umie zaokrąglić liczbę do danego rzędu
17. Umie rozwiązać zadanie tekstowe typu prędkość – droga – czas
18. Rozróżnia poszczególne rodzaje kątów.
19. Oblicza miary kątów (także w figurach) z wykorzystaniem kąta przyległego, odpowiadającego, wierzchołkowego, naprzemianległego.
20. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z polem kwadratu i prostokąta.
21. Oblicza długości boku lub wysokość równoległoboku przy danym polu.
22. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z polem trójkąta, trapezu.
23. Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące krawędzi, pola prostopadłościanu i sześcianu.
24. Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące pól graniastosłupów prostych.
25. Umie zaprojektować siatkę ostrosłupa w skali.
26. Rysuje ostrosłup w rzucie równoległym.
27. Oblicza sumę wieloskładnikową.
28. Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych stosując kolejność działań.
29. Uzupełnia brakujące składniki, odjemną, odjemnik.
30. Oblicza potęgę liczby wymiernej.
31. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z działaniami na liczbach wymiernych.
32. Dokonuje redukcji wyrazów podobnych.
33. Oblicza wartość wyrażeń.
34. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczaniem wartości wyrażeń.
35. Mnoży i dzieli wyrażenie przez liczbę.
36. Zapisuje wyrażenie w prostszej postaci.
37. Doprowadza dowolne równanie do prostszej postaci.
38. Rozwiązuje równanie dokonując przekształcenia.
39. Rozwiązuje zadanie tekstowe za pomocą równania.

OCENA BARDZO DOBRA:
To co na ocenę dobrą oraz:
1. Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego działania na liczbach wymiernych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych stosując kolejność działań.
2. Sprawnie rozwiązuje zadania typowe.
3. Rozwiązuje zadania tekstowe z potęgami.
4. Określa rodzaj rozwinięcia dziesiętnego.
5. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z czasem, jednostkami długości i masy, prędkością, drogą.
6. Określa ilość liczb o podanym zaokrągleniu, spełniających dane warunki.
7. Rozwiązuje zadania odczytując dane z tabeli.
8. Rozwiązuje zadania tekstowe z kątami oraz z poznanymi figurami geometrycznymi.
9. Oblicza pole figury jako sumę lub różnicę pól znanych figur.
10. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z polem równoległoboku, rombu, trójkąta, trapezu.
11. Potrafi dzielić figury na części o równych polach.
12. Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące graniastosłupów prostych i ostrosłupów.
13. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z wartością bezwzględną, działaniami na liczbach wymiernych.
14. .Oblicza wartość wyrażeń arytmetycznych.
15. Rozwiązuje zadania tekstowe związane z budowaniem wyrażeń, obliczaniem wartości wyrażeń, sumą algebraiczną.
16. Zapisuje dowolne wyrażenie w prostszej postaci.
17. Oblicza wartość dowolnego wyrażenia.
18. Zapisuje zadania tekstowe za pomocą równania i rozwiązuje je.
19. Przenosi konstrukcyjnie odcinki, kąty, konstruuje różnicę odcinków, dzieli konstrukcyjnie odcinek na cztery równe części.
20. Wykorzystuje przenoszenie odcinków w zadaniach.
21. Konstruuje trójkąt o danych dwóch bokach i kącie.


OCENA CELUJĄCA;
To co na ocenę bardzo dobrą oraz:
1. Oblicza pierwiastek II i III stopnia z ułamków.
2. Samodzielnie rozwiązuje zadania nietypowe.
3. Oblicza pierwiastek z liczby zapisanej w postaci potęgi o wykładniku stanowiącym wielokrotność stopnia pierwiastka lub w postaci iloczynu jednakowych czynników.
4. Oblicza pierwiastek zapisany w postaci pierwiastka.
5. Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące cięcia prostopadłościanu i sześcianu.
6. Rozwiązuje równanie tożsamościowe lub sprzeczne stosując przekształcenie wyrażeń algebraicznych, oraz zinterpretować rozwiązanie.
7. Wykorzystuje przenoszenie odcinków w zadaniach konstrukcyjnych.
8. Rozwiązuje zadania konstrukcyjne związane z konstrukcją trójkąta o danych bokach.
9. Rozwiązywać zadanie tekstowe związane z symetralną odcinka.
10. Rozwiązywać zadania konstrukcyjne związane z prostą prostopadłą, prostą równoległą, przenoszeniem kątów, konstrukcją różnych trójkątów, dwusieczną kąta.
11. Potrafi rozwiązywać zadania problemowe z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Załączniki:

- podstawa programowa

- program nauczania matematyki w szkole podstawowej

- rozkład materiału dla poszczególnych klas

Poprawiono: 15 grudzień 2019
Odsłony: 1496