Chemia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA  Z CHEMII

 

Cele ogólne oceniania:

-          rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych

-          poinformowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych z chemii oraz o ty, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć

-          pomoc uczniowi w samodzielnym kształceniu chemicznym,

-          motywowanie ucznia do dalszej pracy,

-          dostarczanie nauczycielowi informacji zwrotnej na temat efektywności nauczania, prawidłowości doboru metod i technik pracy z uczniem,

1.      Przedmiotem oceniania są:

-          wiadomości,

-          umiejętności,

-     postawa ucznia i jego aktywność,

W szczególności ocenie podlegają następujące osiągnięcia edukacyjne:

a)      Znajomość i umiejętność korzystania z terminów i pojęć chemicznych do opisu zjawisk i właściwości, w tym:

- odpowiedź ucznia udzielana na lekcji,

- dyskusja prowadzona na lekcji,

- opisywanie doświadczeń, prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków,

- rozwiązywanie zadań domowych,

b)      Umiejętność przeprowadzania obliczeń w różnych sytuacjach praktycznych, w tym:

- rozwiązywanie zadań związanych ze stosowaniem praw chemicznych,

- przygotowywanie roztworów o określonym stężeniu procentowym,

- rozwiązywanie zadań związanych ze stężeniem procentowym,

- obliczanie gęstości substancji (w oparciu o wzór);

- obliczanie składu procentowego związków chemicznych;

- obliczanie zawartości procentowej składników związku chemicznym,

- obliczanie masy cząsteczkowej,

c)      Umiejętność odczytywania i korzystania z informacji przedstawionej w formie tekstu, tabeli, wykresu, rysunku, schematu i fotografii i oraz przetwarzania i interpretowania tych informacji, w tym:

- praca z podręcznikiem, literaturą popularnonaukową,

- analiza diagramów, wykresów, schematów, tabel i rysunków.

d)     Umiejętności stosowania zintegrowanej wiedzy do objaśniania zjawisk przyrodniczych, wskazywania i analizowania współczesnych zagrożeń dla człowieka i środowiska, w tym:

- twórcze dyskusje poruszających problemy zagrożeń i ochrony środowiska;

e)      Umiejętność stosowania zintegrowanej wiedzy do rozwiązywania problemów, w tym:

-    twórcze rozwiązywania problemów – dostrzeganie i analiza problemu oraz planowanie metod jego rozwiązania;

-    twórcze projektowanie eksperymentów chemicznych wykonywanych na lekcji lub w domu – kojarzenie faktów, przeprowadzanie obserwacji i wyciąganie wniosków;

-    rozwiązywanie zadań – wypisywanie danych i szukanych, określanie toku postępowania, przedstawianie wyników i ich interpretacja.

Formy aktywności podlegające ocenie:

a)      wypowiedzi ustne np.: swobodna wypowiedź na określony temat, charakteryzowanie przemian chemicznych, odpowiedź potwierdzająca znajomość symboliki pierwiastków chemicznych,umiejętność wnioskowania przyczynowo-skutkowego itp. przy odpowiedzi ustnej obowiązuje znajomość materiału z trzech ostatnich lekcji, w przypadku lekcji powtórzeniowych z całego działu.

b)      wypowiedzi pisemne:

Kategorie pisemnej formy oceniania wiedzy  i umiejętności ucznia:

1.      Praca klasowa (zadanie klasowe) – obejmuje duże partie materiału, przeprowadzana jest po zakończonym dziale. Zawarte w nim treści zostały powtórzone i utrwalone. Ocena wystawiana na jej podstawie ma znaczny wpływ na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną. O planowanej pracy klasowej powiadamiam ucznia tydzień przed jej terminem. W przypadku nieobecności ucznia przystępuje on do klasówki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( nie dłuższym niż dwa tygodnie )

2.      Sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności konieczne do opanowania w całym cyklu kształcenia. Uczeń poznaje termin sprawdzianu z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych.

Ocenione prace pisemne uczeń otrzymuje do domu w celu zapoznania się rodziców z otrzymaną oceną, poprawieniem błędów w zeszycie oraz uzyskania podpisu rodziców.

         Uczeń ma prawo poprawić otrzymaną ocenę z pracy klasowej oraz sprawdzianu. Każda otrzymana ocena będzie wpisywana.

         Praca klasowa i sprawdzian mogą zawierać zadania wykraczające poza podstawę programową. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w pracy ucznia otrzymuje on ocenę celującą.

Zasady oceniania:

0% - 34% niedostateczny

35% - 49% dopuszczający

50% - 70% dostateczny

71% -89% dobry

90% - 100% bardzo dobry

90% + zadanie dodatkowe  celujący

 

3.      „Kartkówki” – krótkie sprawdziany kontrolujące opanowanie wiadomości  i umiejętności     maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej. Nie podlegają one poprawie, jednak za zgodą nauczyciela uczeń może poprawić ocenę. mogą być zapowiadane , ale nie muszą,

                                                            

Ø  Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności zostaną oprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania, W ciągu dwóch najbliższych zajęć uczeń może poprawić otrzymaną ocenę

Ø  2.  Sprawdzone i ocenione prace pisemne  uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji danych zajęć edukacyjnych, rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują je w czasie zebrań z wychowawcami lub indywidualnych spotkań z nauczycielem      prowadzącym zajęcia.

4.      Prace domowe – sprawdzają samodzielność ucznia i mają merytoryczny związek z tematem.

5.      Karty pracy samodzielnej.

6.       Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń, który co najmniej raz w semestrze jest oceniany.

Skala ocen

1.      Skala ocen na lekcjach przyrody jest zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i obejmuje oceny w skali od 1 do 6.

2.      Przy wystawianiu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel może wpisać przed daną oceną znak + z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej.

3.      W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny w/w skali, jednakże nauczyciel może przed danym stopniem postawić znak „+”  (z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej) oraz znak „–” (z wyjątkiem  oceny niedostatecznej)

4.      W ocenianiu bieżącym, można stosować   znaki np.: „np”- nieprzygotowany  (2 razy w semestrze, przy dwóch godzinach tygodniowo, 1 raz przy jednej godzinie tygodniowo), „bz”- brak zadania(1 raz w semestrze), „nb”- nieobecny,  

„+”- aktywność na lekcji ( za 3 znaki „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą),

Nieprzygotowanie się do lekcji oraz brak pracy domowej uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji.

 

Klasyfikacja uczniów.

Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

O ocenie decydują:

  • oceny samodzielnej pracy ucznia ( prace pisemne, testy, kartkówki, oceny z odpowiedzi ustnych, prace praktyczne, prace domowe ),
  • oceny wspomagające ( prowadzenie zeszytu ćwiczeń, aktywność na lekcji, prace dodatkowe, udział w zajęciach pozalekcyjnych) 

Największą wartość mają:

  • prace pisemne,
  • prace praktyczne
  • rozwiązywanie problemów, uzasadnianie, wnioskowanie
  • aktywność

- Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego według obowiązujących przepisów zawartych w WSO

- O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych uczeń zostanie poinformowany na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady  Pedagogicznej.

-  O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej  uczeń      i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:

1.  ustnie (informacja potwierdzona podpisem),

2.  pisemnie – w przypadku niezgłoszenia się rodzica do szkoły (informacja potwierdzonym  nadaniem pocztowym lub podpisem rodziców stosownej informacji w Zeszycie kontaktów z rodzicami).

 

Wymagania ogólne na poszczególne oceny :

1.      Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem jego samodzielnej pracy,

-    prezentuje swoje wiadomości posługując się terminologią chemiczną,

-    potrafi stosować zdobyte wiadomości w sytuacjach nietypowych,

-    formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy,

-    dokonuje analizy lub syntezy zjawisk fizycznych i przemian chemicznych,

-    wykorzystuje wiedzę zdobytą na innych przedmiotach,

-    potrafi samodzielnie korzystać z różnych źródeł informacji,

-    bardzo aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-    wykonuje dodatkowe zadania i polecenia,

-    w pracach pisemnych osiąga najczęściej 100% punktów możliwych do zdobycia i odpowiada na dodatkowe pytania,

-    bierze udział w konkursach chemicznych na terenie szkoły i poza nią;

-    wzorowo prowadzi zeszyt przedmiotowy.

2.      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował w pełnym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania,

-    wykazuje szczególne zainteresowania chemią,

-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów w nowych sytuacjach,

-    bez pomocy nauczyciela korzysta z różnych źródeł informacji,

-    potrafi planować i bezpiecznie przeprowadzać doświadczenia chemiczne,

-    sprawnie posługuje się sprzętem laboratoryjnym,

-    wykonuje prace i zadania dodatkowe,

-    prezentuje swoją wiedzę posługując się poprawną terminologią chemiczną,

-    aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 90% do 100% punktów możliwych do zdobycia,

-    zeszyt ucznia zasługuje na wyróżnienie.

3.      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności bardziej złożone i mniej przystępne, przydatne i użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

-    potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadku trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,

-    posługuje się i zna sprzęt laboratoryjny,

-    wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-    udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,

-    jest aktywny na lekcji,

-    w pracach pisemnych osiąga od 70% do 89% punktów,

-    prowadzi prawidłowo zeszyt przedmiotowy.

4.      Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

-    opanował wiadomości i umiejętności przystępne, niezbyt złożone, najważniejsze w nauczaniu chemii, oraz takie które można wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

-    z pomocą nauczyciela rozwiązuje typowe problemy o małym stopniu trudności,

-    z pomocą nauczyciela korzysta z takich źródeł wiedzy jak: słowniki, encyklopedie, tablice, wykresy, itp.,

-    wykazuje się aktywnością na lekcji w stopniu zadowalającym,

-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 50% do 69% punktów,

-    posiada zeszyt przedmiotowy i prowadzi go systematycznie.

5.      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

-    ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,

-    wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności, pod kierunkiem nauczyciela,

-    z pomocą nauczyciela wykonuje proste doświadczenia chemiczne,

-    wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii chemicznej,

-    jest mało aktywny na lekcji,

-    w pisemnych sprawdzianach wiedzy i umiejętności osiąga od 30% do 49% punktów,

-    prowadzi zeszyt przedmiotowy.

6.      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

-    nie opanował wiadomości i umiejętności określanych podstawami programowymi, koniecznymi do dalszego kształcenia,

-    nie potrafi posługiwać się sprzętem laboratoryjnym,

-    wykazuje się brakiem systematyczności w przyswajaniu wiedzy i wykonywaniu prac domowych,

-    nie podejmuje próby rozwiązania zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela,

-    wykazuje się bierną postawą na lekcji,

-    w przypadku prac pisemnych osiąga od 0% do 29% punktów,

-    nie prowadzi systematycznie zapisów w zeszycie przedmiotowym.

Szczegółowe wymagania dostosowane do każdej jednostki lekcyjnej  są dostępne do wglądu u nauczyciela.

Punktacja każdej pracy pisemnej( klasówki, sprawdziany, kartkówki), będzie obliczana indywidualnie.

 

Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Nauczyciel respektuje indywidualne zalecenia w stosunku do uczniów mających stwierdzoną:

a)      dysleksją,

b)      dysgrafią,

c)      niepełnosprawnością umysłową, ponadto uczniowie słabosłyszący i słabo widzący,

d)     afazja,

e)      deficyty rozwojowe,

Formy dostosowań:

Dysleksja :

- wydłużenie czasu na naukę i rozłożenie większej części materiału,

- częste przypominanie i utrwalanie wiedzy,

- wcześniejsze zapowiadanie uczniowi, że będzie pytany podczas lekcji,

- sprawdzanie, czy uczeń prawidłowo zrozumiał polecenie zadania, w razie potrzeby, udzielanie wskazówek, dyskretne naprowadzanie podczas odpowiedzi,

- wydłużenie czasu pracy podczas prac pisemnych,

- ocenianie , pochwała nawet niewielkich sukcesów ucznia,

Dysgrafia:

- nie obniżanie stopni za pismo,

- zwracać uwagę na merytoryczną  stronę pracy ucznia,

- preferować wypowiedzi ustne,

Niepełnosprawność umysłowa:

-omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności,

-pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie,

-podawanie poleceń w prostszej formie,

-unikanie trudnych/bardzo abstrakcyjnych pojęć ,

-częste odwoływanie się do konkretu, przykładu ,

-unikanie pytań problemowych, przekrojowych,

-uwzględnienie wolniejszego tempo pracy (mniej zadań na klasówkach, zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie),

-odrębne instruowanie dzieci – tłumaczenie poleceń ,

-częsta kontrola pracy ucznia podczas lekcji,

Uczniowie słabo słyszący:

-zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla dziecka w pierwszej ławce               w rzędzie od okna,

-nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego

stronę,

-należy mówić do dziecka wyraźnie, używając normalnego głosu i intonacji, upewniając się,

czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez dziecko - w przypadku

trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie,

-w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych ,

-przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu ,

Uczniowie słabowidzący:

- zapewnić uczniowi odpowiednie miejsce w klasie oraz oświetlenie i widoczność,

- zwracanie uwagi na szybszą męczliwość ucznia, wydłużenie czasu pracy,

- częsta kontrola pracy podczas lekcji,

- unikanie głośnego czytania w czasie zajęć,

Afazja:

- tworzenie spokojnej atmosfery w trakcie wypowiedzi ustnych,

- wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,

- uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,

-.umożliwienie uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem.

Deficyty rozwojowe:

-  zwracanie uwagi na zawartość merytoryczną pracy ucznia, nie obniżanie oceny za błędy, estetykę ,

- pozytywne ocenianie za bobry tok myślenia przy wykonywaniu zadań,

- sprawdzanie prawidłowości rozumienia poleceń,

- częsta kontrola pracy ucznia na lekcji,

- tworzenie przyjaznej atmosfery podczas zajęć,

Opracowała: mgr Agnieszka Podolska- Szoja

Poprawiono: 06 październik 2019
Odsłony: 510