Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą w Woli Rzeczyckiej 254 reprezentowana przez dyrektora - Panią Barbarę Pankowską.
 2. Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • a)dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica (prawnego opiekuna) w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
  • b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  • c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach zamieszczanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
  • d) dane osobowe osoby nie będącej rodzicem (prawnym opiekunem) odbierającej dziecko z oddziału przedszkolnego i świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO;
  • e) dane osób odwiedzających szkołę, przetwarzane za pomocą monitoringu w celu kontroli osób wchodzących do szkoły oraz ustalenia sprawców czynów nagannych, np. zniszczenia mienia czy kradzieży.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Radomyśl nad Sanem, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Vulcan na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek, np. Sąd, GOPS.
 5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) nie będą przekazywane do państwa trzeciego (organizacji międzynarodowej) poza obszar działania RODO.
 6. Przekazywane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica (prawnego opiekuna) oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia).
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (www.uodo.gov.pl), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci z oddziału przedszkolnego i świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji uczniów szkoły (nieprzyjęcia ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b – 3d wymaga pisemnej zgody, a jej brak skutkuje brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice (prawni opiekunowie).
 10. Przekazane przez Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Poprawiono: 09 luty 2022
Odsłony: 609