Statut szkoły

STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. JANA PAWŁA II w WOLI RZECZYCKIEJ

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 2. CELE I ZADANIA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 3. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ.

ROZDZIAŁ 4. ORGANY SZKOŁY

ROZDZIAŁ 5. ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ 6. PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ 7. POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

ROZDZIAŁ 8. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

ROZDZIAŁ 9. UCZNIOWIE

ROZDZIAŁ 10. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

ROZDZIAŁ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy Wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60).
 3. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz. 356).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61.poz. 624 ze zm.)
 7. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 (Dz.U.z1991r.Nr.120, poz.526 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 

1.     Pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej.

2.     Siedzibą szkoły jest budynek położony w Woli Rzeczyckiej na działce Nr 254.

3.     Ilekroć w Statucie jest mowa o szkole należy rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej.

4.     Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w brzmieniu:

1) „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej”.

5.     Na pieczęci używana jest nazwa: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej”.

6.     Na stemplu używana jest nazwa: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej. 37-455 Radomyśl n/Sanem, NIP:  865-22-65-527 REGON:  001186857 Tel. (0-15) 845-30-02.

7.     Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej obejmuje następujący obwód szkolny: Wola Rzeczycka, Dąbrowa Rzeczycka, Kępa Rzeczycka.

8.     Szkoła jest publiczną, ośmioletnią szkołą podstawową w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe.

9.     W szkole organizuje się roczne przygotowanie przedszkolne.

10.  Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych, na zasadach i warunkach określonych w ustawie - Prawo oświatowe.

11.  Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Radomyśl nad Sanem działającą w formie jednostki budżetowej.

12.  Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

13.  Organem prowadzącym jest Gmina Radomyśl nad Sanem.

14.  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

§ 2

 1. Szkoła spełnia warunki przewidziane dla szkół publicznych w ustawie Prawo oświatowe:

1)    zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2)    przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)    zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4)    realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ramowy plan nauczania;

5)    realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy o  systemie oświaty.

§ 3

 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
 • szkole – należy przez to rozumieć: Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej.
 • nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole;
 • rodzicach - rozumie się przez to także prawnych opiekunów ucznia oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem;
 • uczniach - rozumie się przez to dzieci i młodzież wypełniające obowiązek szkolny w szkole;
 • wychowawcach - rozumie się przez to nauczycieli, którym powierzono obowiązki wychowawcy oddziału lub wychowawcy świetlicy;
 • radziepedagogicznej - rozumie się przez to radę pedagogiczną szkoły;

7)    dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej.

 • samorządzie uczniowskim - rozumie się przez to samorząd uczniowski szkoły;
 • radzie rodziców - rozumie się przez to radę rodziców szkoły;
 • organie prowadzącym - rozumie się Gminę Radomyślnad Sanem.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 4

1.     Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego oraz uwzględniające program wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obejmujący treści     i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

2.     Szkoła w szczególności realizuje następujące cele:

1)    prowadzi uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;

2)    rozwija poznawcze możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;

3)    zapewnia opanowanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;

4)    rozwija i przekształca spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, zapewnia dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowuje do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego; 

5)    rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie; 

a)     dba o rozwój moralny i duchowy dziecka; uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich; 

6)    rozbudza i rozwija wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze; 

7)    rozwija zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci realistycznych od fantastycznych; 

8)    rozwija umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu; 

9)    zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;

10) uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka i troszczy się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarza warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;

11) stwarza przyjazną atmosferę i pomaga dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej;

12) kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabia czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego;

 prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, 

13) kształtuje świadomość ekologiczną;

14) wzmacnia poczucie tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, oraz umożliwia poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

15) kultywuje tradycje narodowe i regionalne;

16) rozbudza i rozwija uczucie patriotyczne;

17) umożliwia poznanie regionu i jego kultury, wprowadza w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

18) umożliwia kulturalne spędzenie czasu wolnego;

19) umacnia wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów oraz umożliwia rozwijanie uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;

20) stwarza warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

21) zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarza warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;

22) kształtuje postawę otwartości wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość;

23) wprowadza uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

24) kształtuje u uczniów poczucie godności własnej osoby i szacunek dla godności innych osób;

25) rozwija takie kompetencje jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

26) rozbudza ciekawość poznawczą uczniów oraz motywację do nauki;

27) wyposaża uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtuje takie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

28) ukazuje wartość wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

29) wspiera uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

§ 5

1.  Cele wymienione w § 4, realizuje poprzez podjęcie zadań z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju i potrzeb uczniów, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w szczególności:

1)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez:

a)   realizację podstawy programowej;

b)    ciekawe i atrakcyjne prowadzenie zajęć,

c)     pracę z uczniem zdolnym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

d)    realizację innowacyjnych i różnorodnych programów rozwijających zainteresowania,

e)     umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych np. koła zainteresowań, zajęcia sportowe, inne,

2) umożliwia podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a)     organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;

b)    eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach szkolnych;

c)     organizowanie lekcji religii i etyki do wyboru przez rodziców uczniów;

d)    umożliwienie poznania regionu i jego kultury, wprowadzenie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;

e)     poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;

f)     wskazywanie uczniom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów współczesnych. 

3)    sprawuje opiekę nad uczniami zgodnie z ich potrzebami i możliwościami szkoły w szczególności poprzez: 

a)     dobrowolne i nieodpłatne udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej, za pośrednictwem pedagoga szkoły, logopedy, a w miarę potrzeb innych specjalistów,

b)         organizowanie nauczania indywidualnego,

c)         zapewnianie uczniom niepełnosprawnym z obwodu szkoły uczęszczanie do szkoły,

d)         udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej w miarę możliwości szkoły, 

4) prowadzi działalność wychowawczą i zapobiegawczą wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, realizowaną w szczególności przez: 

a) diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem, 

b) współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem, 

c) informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania narkomanii i innym uzależnieniom;

5) wyznacza nauczyciela wychowawcę dla każdego oddziału, który sprawuje szczególną opiekę wychowawczą nad każdym dzieckiem, a w szczególności: 

a)     zobowiązuje wychowawcę do wypracowania wspólnie z uczniami reguł zachowania   w szkole i spisania ich w formie kontraktu, 

b)    zobowiązuje każdego nauczyciela do eliminowania zachowań agresywnych poprzez szukanie ich źródła w domu rodzinnym, środowisku rówieśniczym i szkole,

6) zapewnia opiekę nad uczniami z uwzględnieniem obowiązujących w szkole przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, tj.: 

a)     organizuje szkolenia w zakresie bhp dla wszystkich pracowników szkoły, zapewnia przeszkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

b)    za zgodą rodziców może ubezpieczać uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

c)     zapewnia opiekę nauczyciela prowadzącego zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, w tym nauczyciela wyznaczonego na zastępstwo,

d)    zapewnia opiekę ciągłą dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne z chwilą przejęcia wychowanka do czasu przekazania wychowanka rodzicom lub innym upoważnionym przez nich na piśmie osobom,

e)     zapewnia opiekę uczniom korzystającym ze świetlicy, 

f)     zapewnia opiekę uczniom podczas pobytu w szkole zgodnie z tygodniowym planem zajęć,

g)    zapewnia opiekę nauczyciela dyżurującego podczas przerw według ustalonego harmonogramu dyżurów,

h)    zapewnia opiekę podczas zajęć poza terenem szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem dotyczącym organizacji wyjść i wycieczek szkolnych, 

7) wspiera nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;

8) realizuje profilaktykę w zakresie zagrożeń uzależnieniami zgodnie ze programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły;

9) dba o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną koncepcję osoby,  kształtuje i rozwija postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia m.in.: 

a)     wskazuje uczniom godne naśladowania autorytety a centrum oddziaływań wychowawczych stanowi Osoba Jana Pawła II – Patrona szkoły,

b)    uwrażliwia na potrzeby innych ludzi,

c)     uczy pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich.

ROZDZIAŁ 3

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I POZA NIĄ

§ 6

1.  Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonej jego opiece uczniów na zajęciach obowiązkowych, dodatkowych, pozalekcyjnych i  jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora o każdym wypadku mającym miejsce podczas tych zajęć.

2.  Za bezpieczeństwo uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych odpowiadają nauczyciele zgodnie z opracowanym planem dyżurów wychowawczych.

3.  Nauczyciele pełniący dyżur odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów na korytarzach, w sanitariatach, na klatkach schodowych, lub innych wyznaczonych miejscach;

4.  Dyżur nauczyciela przed pierwszą lekcją rozpoczyna się 30 minut przed zajęciami dydaktycznymi, każdy następny równo z dzwonkiem rozpoczynającym przerwę i kończy się równo z dzwonkiem kończącym przerwę;

5.  W oddziale przedszkolnym dyżur rozpoczyna się o godz. 7.45.

6.  Za bezpieczeństwo uczniów po dzwonku kończącym przerwę odpowiada nauczyciel rozpoczynający daną lekcję.

7.  Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się poza terenem szkoły odpowiadają:

 • kierownik wycieczki i opiekunowie grupy,
 • na wycieczce przedmiotowej lub krajoznawczo – turystycznej udającej się poza teren szkoły, lecz w obrębie miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 30 uczniów,
 • na wycieczce udającej się poza teren szkoły z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 15 uczniów,
 • na wycieczce turystycznej poza terenem miejscowościjeden opiekun na 10 uczniów,   a kierownik wycieczki musi posiadać odpowiednie uprawnienia, 
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne są zobowiązani w szczególności do:
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć;
 • systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;
 • samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu Dyrekcji;
 • kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach i niezwłocznego reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia;
 • wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.
 • wychowawca klasy pierwszej ma obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów z pomieszczeniami szkoły, zasadami bezpieczeństwa na ich terenie, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
 1. W przypadku złego samopoczucia ucznia zawiadamiany jest rodzic lub prawny opiekun, który podejmuje decyzję i ponosi odpowiedzialność z wyjątkiem zagrożenia życia lub zdrowia.
 2. Nauczyciel, który stwierdzi zagrożenie życia lub zdrowia zobowiązany jest do wezwania karetki pogotowia i zawiadomienie rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. O zmianach w planie lekcyjnym uczniowie są informowani przynajmniej dzień wcześniej.
 4. Za bezpieczeństwo uczniów i innych osób przebywających na terenie szkoły poza zajęciami lekcyjnymi Dyrektor szkoły nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Pracownicy obsługi szkoły mają obowiązek:

1)    informować o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczniów,

2)    wspomagać nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów w czasie dyżurów,

3)    udzielać pomocy na prośbę nauczyciela w sytuacjach szczególnie uzasadnionych.

ROZDZIAŁ 4

ORGANY SZKOŁY

 §7

1. Organami Szkoły są:

1)    Dyrektor Szkoły,

2)    Rada Pedagogiczna,

3)    Rada Rodziców,

4)    Samorząd Uczniowski

§8

1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.

2. Dyrektor Szkoły:

1) kieruje jej bieżącą działalnością,

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej,

3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz,

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje

czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:

1) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem,

2) obowiązujących przepisów prawa.

4. Dyrektor kieruje Szkołą, a w szczególności:

1) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jej siedzibą,

2)    kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

3)    opracowuje arkusz organizacji Szkoły z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania,

4)    sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli,

5)    opracowuje przydział czynności dla wszystkich pracowników szkoły,

6)    kieruje nauczycieli na kursy metodyczne, studia podyplomowe i inne formy kształcenia zawodowego,

7)    organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

8)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

9)    sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

10) podejmuje decyzję o odroczeniu o rok spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego z uzasadnionych ważnych przyczyn, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej,

11) zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym,

12) na wniosek rodziców zezwala na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą,

13) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela -opiekuna, na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku nauczania indywidualnego,

14) wydaje decyzję o skierowaniu uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych i szkół specjalistycznych na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,

15) wyznacza termin egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie,

16) wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

17) zapewnia uczniom i nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole oraz w trakcie zajęć organizowanych przez szkołę,

18) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

19) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

20) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

21) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

22) ustala na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący przez co najmniej trzy lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

23) wykonuje czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami,

24) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

5. Dyrektor współpracuje z kolegialnymi i społecznymi organami szkoły, a w szczególności:

1)    zwołuje i przewodniczy obradom Rady Pedagogicznej,

2)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

3)    może uczestniczyć w obradach Rady Rodziców, Samorządu Szkolnego z głosem doradczym,

4)    przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

5)    w przypadku niezgodności z prawem uchwał Rady Pedagogicznej wstrzymuje ich wykonanie, o wstrzymaniu ich wykonania Dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,

6)    zasięga opinii Rady Rodziców przy ocenie dorobku zawodowego nauczyciela,

6. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami:

1)    zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)    organizuje i umożliwia nauczycielom realizację awansu zawodowego,

3)    przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

4)    występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

§ 9

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły i realizuje statutowe zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby

zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.

 1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) przygotowanie i zatwierdzenie Statutu Szkoły lub jego zmian,

2) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły,

3) szkolny zestaw programów nauczania,

4) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących przez co najmniej 3 lata oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w danym roku szkolnym,

5) projekt planu finansowego Szkoły,

6) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

7) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8) dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych przedstawione przez Dyrektora Szkoły,

 1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę   o odwołanie z funkcji Dyrektora .
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy jej członków.
 3. W sprawach personalnych głosowanie jest tajne. W wyjątkowych sytuacjach Rada podejmuje decyzję o sposobie głosowania.
 4. Nauczyciele oraz inni uczestnicy zebrania są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także i innych pracowników Szkoły oraz do ochrony danych osobowych i wykorzystywania ich tylko w celach służbowych.
 5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w wersji elektronicznej.

§ 10

1.     W szkole działa Samorząd Uczniowski. Zasady działania SU określa Regulamin.

2.     Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.     Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4.     Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.

5.     Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6.     Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7.      Cele i założenia Szkolnego Klubu Wolontariatu to w szczególności: 

1) rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;

2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;

3) przygotowywanie  do podejmowania pracy wolontariackiej; 

4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;

5) prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy;

6) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;

7) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp

8) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;

9) promowanie życia bez uzależnień;

10) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań  młodzieży. 

8.     Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.

9.     W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.

10.  Rada wolontariatu pełni funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

11.  Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie ze swoim opiekunem opracowuje roczny plan pracy i następnie organizuje przygotowanie swoich członków do konkretnych działań poprzez szkolenia w zakresie zasad obowiązujących przy współpracy z konkretną instytucją czy grupą potrzebujących. Praca wolontariuszy jest na bieżąco monitorowana i omawiana na spotkaniach podsumowujących.

§ 11 

 1. Rodzice mają prawo do wyłonienia swojej reprezentacji - Rady Rodziców.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada Rodziców posiada następujące kompetencje:

1) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły,

2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora Szkoły,

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

4) może wnioskować o dokonanie oceny pracy nauczyciela,

5) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i z innych źródeł,

6) ma prawo otrzymać raport o jakości pracy szkoły.

 1. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ogólne zebranie Rady Rodziców.

§ 12

 1. Organy działają zgodnie z zakresem praw i obowiązków określonych ustawą o systemie oświaty i ustawą Karta Nauczyciela oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. Regulaminy: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego są opracowywane przez te organy i przedkładane Dyrektorowi Szkoły.
 1. Uchwały wszystkich organów szkoły są prawomocne, gdy w czasie ich podejmowania jest obecnych co najmniej 50 % członków danego organu Szkoły.
 1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia i wychowywania dzieci.

§ 13

1.Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

2)Spory między organami rozwiązywane są wg zasad:

 1. a) spory między RP a RR, RP a SU rozstrzyga dyrektor szkoły,

b)spory między RR a dyrektorem, między SU a dyrektorem rozstrzyga Rada Pedagogiczna,

c) spory między RP a dyrektorem szkoły rozstrzyga organ prowadzący szkołę.

2) W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;

b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;

c) dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;

d) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.

3) W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,   powoływany  jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.

4) Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.

5) Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. 

6) Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

Rozdział 5

OGANIZACJA SZKOŁY

§ 14 

 1. Szkoła zapewnia realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w prowadzonym oddziale  przedszkolnym.
 2. Szkoła zapewnia realizację obowiązku szkolnego w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej dzieciom zamieszkałym w jej obwodzie.
 3. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmowane są po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.
 4. Zapisy z rocznym wyprzedzeniem dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły odbywają się każdego roku w maju po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców. Zapisy prowadzi dyrektor szkoły.

§ 15 

1. Organizację pracy Szkoły w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego na następny rok szkolny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.

3. Konkretne zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przydzielane są poszczególnym pracownikom przez plan pracy szkoły oraz tygodniowy rozkład zajęć zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.

§ 16 

1.     Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem nauczania danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2.     Czas trwania nauki w szkole wynosi osiem lat i podzielony jest na dwa etapy edukacyjne: 1) pierwszy etap klasy I - III; 

2) drugi etap klasy IV - VIII. 

3.     Szkoła prowadzi oddział  przedszkolny realizujący program wychowania przedszkolnego zawierający treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznaczonych jest 5 godzin dziennie.

4.     Liczba uczniów w danym oddziale: 

1) w przypadku klas I – III wynosi nie więcej niż 25, w szczególnych przypadkach określonych ustawą – nie więcej niż 27; 

2) w przypadku klas IV – VIII, liczbę uczniów ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 

5. Podział na grupy w poszczególnych oddziałach określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania. 

6. Liczbę uczniów na zajęciach realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

§ 17

1. Nauczanie odbywa się w cyklu rocznym. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy zakończone klasyfikacją stanowiącą podsumowanie postępów nauczania. 

1) I okres trwa od 1 września do końca stycznia 

2) II okres trwa od 1 lutego do końca roku szkolnego.

2.Terminy rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz jego szczegółową organizację ustala zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

3. Lekcja jest podstawową jednostką organizacyjną zajęć przeznaczoną na prace dydaktyczne   i wychowawcze.

4. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne w tym zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny realizowany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

5) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

6) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

5. Szkoła może prowadzić również dodatkowe zajęcia edukacyjne dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

6. Nauka religii i etyki organizowana jest w szkole na życzenie Rodziców.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

8. Przerwy trwają 10, 15 minut.

9.Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

10. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz nauka religii w oddziale przedszkolnym powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych ucznia i wynosić około 30 min.

11. Tygodniowy rozkład zajęć i szczegółowy rozkład dzienny w klasach I-III ustala nauczyciel uczący na podstawie programu nauczania .

12. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustala corocznie Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych szkoły.

13.Społeczność szkolna obchodzi w ciągu roku szkolnego uroczystości według kalendarza imprez szkolnych na dany rok szkolny. Zespoły klasowe i Samorząd Uczniowski mogą za zgodą wychowawcy i Dyrektora Szkoły zorganizować własne lub między klasowe imprezy. Szczegółowy harmonogram uroczystości na dany rok szkolny umieszczony jest w Kalendarzu szkolnym.

14.Szkoła organizuje cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań obowiązkowych i dni otwartych, dokładne terminy wyznacza kalendarz  szkolny. 

15. Szkoła organizuje i prowadzi zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

1) Zajęcia w szkole zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie:

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

   b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia  z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

    d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niż określone w pkt a-c.

2) W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

3) Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane przez szkołę z uwzględnieniem w szczególności:

 a) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;

 b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

c) możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;

d) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;

e) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;

f) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

4) Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 60 minut.

5) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor zapewnia każdemu uczniowi i rodzicom możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazuje uczniom i rodzicom informację o formie i terminach tych konsultacji. W miarę możliwości konsultacje te odbywają się w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.

6) W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:

a) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania ;

b) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

7) W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w1 pkt a-d, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.

8) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

9) 1. W przypadku ucznia, który z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, organizuje dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły, :

a) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

b) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

– o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie  szkoły,  oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

2. W przypadku ucznia, który z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor, na wniosek rodziców ucznia, może zorganizować dla tego ucznia zajęcia na terenie szkoły:

1) w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub

2) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie  szkoły, oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.

 10) W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów.

11)  Nauczyciele łączą się z uczniami online na platformie Teams w czasie rzeczywistym - według obowiązującego rozkładu zajęć.

a)  Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wpisania lekcji w kalendarzu danej klasy na platformie Teams oraz punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć.

b) Spotkanie w Teams rozpoczyna i kończy nauczyciel prowadzący zajęcia.  

c) W sytuacji, kiedy większość uczniów ma problemy z logowaniem, należy zgłosić to nauczycielowi i wnioskować o przesłanie materiału z lekcji przez platformę Teams lub dziennik elektroniczny Vulcan.

d) Uczeń dołącza do spotkania z wyłączonym mikrofonem. Obecność sprawdzana jest na początku lekcji oraz udokumentowana wpisem na e-dzienniku. . Jeśli uczeń nie ma mikrofonu, to zgłasza obecność odzywając się w miejscu czatu trwającego spotkania. Uczeń ma też obowiązek napisać na czacie, jeśli dotarł na lekcję spóźniony. Jeśli z powodów problemów technicznych opuścił spotkanie, to również o zaistniałych  problemach informuje bezzwłocznie po powrocie do trwającego spotkania.
e) Uczeń włącza mikrofon tylko na wyraźną prośbę nauczyciela.

f) Uczeń nie ma prawa udostępniać linków/ kodów do spotkań osobom trzecim.

g) Uczeń jest zobowiązany do  aktywnego udziału w zajęciach, systematyczności a także do wykonywania poleceń i zadań.

h) Uczeń, który zalogował się na platformie Teams, ale nie uczestniczy aktywnie w lekcji: nie odpowiada na pytania zadane przez nauczyciela (nie włącza mikrofonu lub nie odpowiada na czacie w przypadku braku mikrofonu) otrzymuje nieobecność na lekcji.

i) W przypadku braku dostępu do Internetu lub  braku dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej czy innych problemów technicznych uczeń zobowiązany jest do wykonania zadań w formie ustalonej przez nauczyciela, dającej podstawę do oceny pracy.

j) Nieobecności w czasie zajęć na odległość są usprawiedliwiane przez wychowawcę na ogólnych zasadach.

k) W ocenianiu postępów w nauce i zachowaniu ucznia podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  mają zastosowanie Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, zawarte w Statucie Szkoły.

l) Uczeń zobowiązany jest do stosowania się do zasad dotyczących poprawnego zachowania się podczas lekcji.

12) a) Monitorowanie aktywności i postępów ucznia odbywa się na podstawie wykonanych i przesłanych w wyznaczonym terminie do nauczyciela zadań, prac oraz analiz zadań z platform edukacyjnych, na których pracują uczniowie.

b) Przekazywanie informacji o postępach w nauce oraz ocenach uczniom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym odbywa się przez e-dziennik z zachowaniem poufności.

c) Nauczyciele i uczniowie zobowiązani są podczas zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

§18

 1. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć dydaktycznych naukę religii w wymiarze 2 godzin w każdym oddziale, w oddziałach przedszkolnych (2x 0,5 godz.), dla uczniów których rodzice (prawni opiekunowie) wyrażają pisemnie takie życzenie w formie deklaracji składanej na początku pierwszego roku nauki do dyrektora szkoły.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów mają prawo wycofać swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia skierowanego do dyrektora szkoły w dowolnym czasie w trakcie trwania roku szkolnego.
 3. Uczniowie nie objęci nauką religii, których rodzice świadomie z niej rezygnują, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły (świetlica, biblioteka) lub mają zorganizowane zajęcia z etyki. Jeżeli zajęcia z religii wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść do domu.
 1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, otrzyma na świadectwie oceny z obu tych przedmiotów. Obie wliczać się też będą do średniej ocen.

§ 19

 1. Na początku każdego roku szkolnego, przed przystąpieniem do realizacji zajęć „wychowania do życia w rodzinie” , nauczyciel prowadzący zajęcia na zebraniu ogólnym zapoznaje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów z celami, zasadami organizacji tych zajęć, zakresem treści programowych oraz przyjętym do realizacji programem nauczania.
 2. Udział ucznia w zajęciach „wychowanie do życia w rodzinie” jest obowiązkowy.

a) Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach.

 1. Uczniowie, których rodzice (prawni opiekunowie) zgłosili sprzeciw uczestnictwa ich dzieci w zajęciach „wychowania do życia w rodzinie”, mają zapewnioną opiekę na terenie szkoły.Jeżeli te zajęcia wypadają na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczniowie ci mogą pójść do domu.
 2. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wypływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

§ 20

 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego jest skierowany do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb, uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy i w złagodzeniu startu zawodowego.
 3. Wewnątrzszkolnysystem doradztwa zawodowego wykonuje w szczególności zadania:
 • udzielania indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniomi ich rodzicom (prawnym opiekunom);
 • prowadzenia grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery; 
 • koordynowania działań informacyjno-doradczych szkoły;
 • tworzenia multimedialnych centrów informacji z dostępem do Internetu;
 • organizowania spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców
 • porganizowania spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,
 • stworzenia wspólnie z nauczycielami szkolnego serwisu internetowego poświęconego zagadnieniom planowania kariery i pracy zawodowej;
 • przygotowania do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;
 • wspierania rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo- informacyjnych;
 • współpracy z instytucjami wspierającymi:

a) kuratorium oświaty,

b) urzędem pracy,

c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,

d) poradnia psychologiczno-zawodową,

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je: doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach
 • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;

2)    godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;

3)    spotkań z rodzicami;

4)    indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym, 

5)    udziału w spotkaniach i wyjazdach do szkół  ponadpodstawowych; udziału w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

6. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 

w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców oddziałów i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§21

 1. Szkoła może organizować zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów w czasie ferii letnich i zimowych.Sposób organizacji zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.
 2. W pomieszczeniach szkoły jest możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych przez uczniów.

§ 22

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią służącą realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego szkoły, spełnianiu potrzeb i zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Plan i godziny pracy biblioteki oraz indywidualny przydział czynności nauczyciela bibliotekarza zatwierdza Dyrektor Szkoły.
 3. W bibliotece szkolnej gromadzone są podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
 4. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 5. Lokal biblioteki szkolnej powinien umożliwiać:

1)    gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)    udostępnienie ich na miejscu i wypożyczenie poza bibliotekę,

3)    prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub z klasą z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz podejmowanie różnorodnych form pracy dydaktyczno - wychowawczej z zakresu kierowania czytelnictwem,

4)    prowadzenie różnorodnych form informacji wizualnej popularyzującej książkę  i czasopisma,

 1. Pracownicy biblioteki szkolnej powinni posiadać przygotowanie bibliotekarskie i pedagogiczne.
 2. Biblioteka funkcjonuje w godzinach pracy szkoły zgodnie z Regulamin Biblioteki.
 3. Do zadań bibliotekarza należy:

1)    opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni,

2)    prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,

3)    określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,

4)    organizowanie konkursów czytelniczych,

5)    przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,

6)    współpraca z nauczycielami szkoły,

7)    prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego,

8)    zakup i oprawa książek

9)     wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać papierową,

10) dokonywanie  inwentaryzacji zbiorów. 

§ 23

 1. Integralną część szkoły stanowi świetlica szkolna. Jej organizację oraz zadania wychowawcy świetlicy określa Regulamin Świetlicy.
 2. Do głównych zadań świetlicy należy:

1)    organizowanie pomocy w nauce, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej;

2)    tworzenie warunków do prawidłowego przebiegu procesu socjalizacji;

3)    tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego (poprawa komunikacji interpersonalnej, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach życia codziennego, prawidłowego nawiązywania kontaktów społecznych);

4)    rozwijanie samodzielności;

5)    pobudzanie ciekawości poznawczej;

6)    współdziałanie z rodzicami i nauczycielami (przekaz informacji o niezaspokojonych potrzebach dziecka i wynikających z tego zachowań);

7)    pomoc w realizacji imprez kulturalno-oświatowych wynikających z kalendarza pracy szkoły.

 1. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
 2. Przyjęcie ucznia do świetlicy odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia do świetlicy” wypełnionej i podpisanej przez rodziców,
 1. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy,
 2. Realizację zadań świetlicy powierza sięwychowawcom ś
 1. W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:

1) roczny plan pracy opiekuńczo - dydaktyczno – wychowawczy świetlicy,

2) miesięczne plany pracy,

3) dziennik,

4) karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

§ 24

1.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w szkole zorganizowana jest jadalnia.

2.Korzystanie z posiłków jest odpłatne. Uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej posiłki te są refundowane przez GOPS.

3.Warunki korzystania z jadalni oraz wysokość opłat za posiłki stanowi Regulamin.

4. Szkoła organizuje dożywianie w formie obiadów dostarczanych przez szkołę z Radomyśla z uwzględnieniem zasad zdrowego żywienia dzieci i młodzieży. 

a) Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy szkoły.

b) Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

c) Jadłospis na cały tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej na jadalni. 

d) Rezygnację z korzystania z obiadów należy zgłosić w sekretariacie szkoły najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc rezygnacji. 

e) Odwołanie obiadów z powodu indywidualnej nieobecności korzystającego należy zgłosić osobiście lub telefonicznie dzień przed nieobecnością pod numerem telefonu: 158453002 lub do wychowawcy klasy podając okres nieobecności. 

f) Grupowe odwołanie obiadów związane z organizacją pracy Szkoły (np. wycieczki, zawody sportowe, imprezy) zgłasza wychowawca klasy lub opiekun wycieczki dyrektorowi najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem wycieczki lub imprezy, wraz z listą uczniów korzystających z wyżywienia. 

§ 25

1.     Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę:

a)     7 sal dydaktycznych,

b)    jedną salę rekreacyjno- sportową,

c)     pracownię komputerową 

d)    pomieszczenie biblioteczne i świetlicowe,

e)     jedno  boisko sportowe,  

f)     gabinet Dyrektora,

g)    kuchnia wraz z jadalnią,

h)    pokój nauczycielski,

i)      pomieszczenie socjalne,

j)      Salę Patrona,

k)    gabinet logopedyczny

l)      salę  gimnastyczną

§ 26

 1. Szkoła może prowadzić  innowacje pedagogiczne, tzn. nowatorskie rozwiązania  programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły oraz eksperymenty, które służą podnoszeniu skuteczności kształcenia w szkole.
 2. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie bądź wybrane zajęcia edukacyjne; całą szkołę, oddział lub grupę.
 3. Uchwałę w sprawie innowacji podejmuje rada pedagogiczna po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w procesie wdrażania innowacji,
 • opinii rady rodziców,
 • pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na jej wprowadzenie w szkole.
 1. Przewiduje się możliwość organizowania zajęć dodatkowych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych.
 2. Szkoła przyjmuje studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego między dyrektorem lub (za jego zgodą) poszczególnymi nauczycielami, a szkołą wyższą.

 ROZDZIAŁ 6.

PRACOWNICY SZKOŁY

§27

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zakres zadań każdego pracownika administracyjno-obsługowego określają imienne przydziały czynności, które znajdują się w teczkach osobowych.
 3. Wszystkich pracowników obowiązuje:
  • Regulamin pracy Szkoły 
  • postanowienia niniejszego Statutu;
  • zarządzenia przełożonych.
 4. Dyrektor tworzy stanowiska kierownicze: 
  • główny księgowy,
  • Wicedyrektor Szkoły zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, za zgodą organu prowadzącego.
 5. Do zadań głównej księgowej należy:
 • prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 • nadzór nad środkami pieniężnymi wszystkich organizacji szkolnych,
 • organizowanie pracy finansowej.
 1. Wicedyrektor wspomaga Dyrektora Szkoły w kierowaniu Szkołą zgodnie z ustalonym przydziałem czynności,
 2. W Szkole mogą zostać utworzone inne stanowiska kierownicze, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i potrzebami Szkoły, za zgodą organu prowadzącego.
 3. Powołania i odwołania z funkcji kierowniczej w szkole dokonuje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień  głównej księgowej znajdują się w teczceakt osobowych.

§ 28

 1. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegania przepisów oświatowych oraz możliwość korzystania z praw zawartych w Karcie Nauczyciela.
 2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta         z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 3. Organ prowadzący i Dyrektor Szkoły jest obowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.
 4. Nauczyciele poza obowiązkami wynikającymi z przepisów o których mowa w ust 1, są zobowiązani w szczególności do realizacji następujących zadań:
 • efektywna realizacja przyjętego programu nauczania, stałe podnoszenie jakości kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych zgodnie z przyjętym w szkole Programem Wychowawczo- profilaktycznymszkoły i szczegółowymi warunkami i sposobami oceniania,
 • sporządzanie planu dydaktycznego z nauczanych zajęć edukacyjnych dla każdego oddziału i przedstawienie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego;
 • rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych;
 • opracowanie wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny z nauczanych zajęć edukacyjnych i przedstawienie go Dyrektorowi szkoły najpóźniej do 10 września każdego roku szkolnego, dokonywanie nowelizacji systemu i dostosowywanie go do aktualnych przepisów prawa oraz zapoznanie uczniów i rodziców z opracowanymi wymaganiami;

5. ścisłe stosowanie zasad oceniania, zachowanie bezstronności i obiektywizmu w ocenie ucznia, częsta ocena wiadomości i umiejętności ucznia, informowanie uczniów i ich rodziców o ocenach bieżących, śródrocznych i rocznych uzyskiwanych przez uczniów, o postępach w nauce, osiągnięciach lub trudnościach w nauce i niepowodzeniach szkolnych;

6.    tworzenie warunków do aktywnego udziału uczniów w procesie dydaktyczno – wychowawczym poprzez wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania, kształtowanie umiejętności dobrego organizowania pracy indywidualnej i zespołowej

7.    opracowanie i zapoznanie uczniów i rodziców z wymaganiami na poszczególne oceny szkolne.

8.    indywidualizacja nauczania w pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości ucznia, realizacja indywidualnych zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej;

9.    kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych oraz wdrażanie do czynnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, rodziny, środowiska lokalnego, kraju;

10. udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych oraz pomocy w przygotowywaniu się do egzaminów, konkursów przedmiotowych i pozaprzedmiotowych;

11. dbałość o powierzony sprzęt, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały niezbędne do nauczania danego przedmiotu, estetykę i wystrój;

12. rzetelne, terminowe, systematyczne prowadzenie wymaganej dokumentacji procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego;

13. aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołów przedmiotowych, wychowawczych i problemowych;

14. przedstawianie sprawozdań z realizacji powierzonych mu zadań edukacyjnych oraz przedstawienie ich na plenarnych posiedzeniach RP ,

15. doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, doskonalenie i unowocześnianie własnego warsztatu pracy;

16. zapoznawanie się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,

17. aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli oraz podejmowanie zewnętrznych form doskonalenia zawodowego;

18. zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek, wyjazdów i przestrzeganie przepisów BHP;

19. rzetelne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych – zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie pełnienia dyżurów nauczycielskich;

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły – obowiązkowych i nadobowiązkowych;

21. udziału w przeprowadzeniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej;

22. w ramach czasu pracy (nie może przekraczać 40 godz. tyg.) oraz ustalonego wynagrodzenia zobowiązany jest realizować inne czynności i zajęcia wynikające       z zadań statutowych szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów;

5. Nauczyciel ma prawo do:

1)    wyboru metod pracy, form organizacyjnych, środków dydaktycznych w zakresie nauczanego przedmiotu;

2)    doboru treści programowych w przypadku prowadzenia koła zainteresowań, koła przedmiotowego lub innych zajęć pozalekcyjnych;

3)    ustalania i wystawiania ocen bieżących, śródrocznych i rocznych zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

4)    współdecydowania o ocenie zachowania ucznia;

5)    wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów;

6)    czynnego uczestniczenia w opiniowaniu spraw dotyczących pracy szkoły.

6.Nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny za:

1)    poziom wyników dydaktyczno – wychowawczych w obrębie realizowanych zajęć edukacyjnych;

2)    wyniki egzaminów i sprawdzianów uzyskiwanych przez jego wychowanków

3)    stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz przydzielonych mu środków dydaktycznych;

4)    skutki braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, wyjazdów, wycieczek, dyżurów na przerwach międzylekcyjnych;

5)    zniszczenie lub stratę powierzonych mu elementów majątku szkolnego wynikające z nieporządku, braku nadzoru lub zabezpieczenia;

6)    uchybienia przeciwko porządkowi pracy;

7)    uchybienia godności zawodu nauczyciela;

8)    niewypełnianie powierzonych mu obowiązków.

§ 29

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół nauczycielski, którego zadaniem jest:
  • ustalaćzestaw programów nauczania i podręczników dla tego oddziału, modyfikując go w miarę potrzeb;
  • analizować bieżące postępy i osiągnięcia uczniów w tym oddziale;
  • analizować wyniki klasyfikowania i promowania w danym oddziale;
  • analizować wyniki zewnętrznych sprawdzianów i egzaminów
  • diagnozowaćsytuację wychowawczą  i realizować doraźne zabiegi wychowawcze w odniesieniu do całego zespołu i pojedyńczych uczniów;
  • ustalać wspólne działania np. wycieczki
 2. Posiedzenia wszystkich zespołów są protokołowane przez protokolantów wyznaczonych przezprzewodniczących zespołów.
 3. W szkole mogą działać zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący powoływany przezdyrektora na wniosek zespołu nauczycieli.
 4. Do stałych zadań zespołów problemowo-zadaniowych należy:
  • opracowanie rocznego planu i harmonogramu pracy na dany rok szkolny; te są składane u dyrektora szkoły w terminie do 30 września każdego roku
  • wykonanie zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły wynikających z potrzeb szkoły i specyfiki danego zespołu,
  • prezentacja wykonywanych zadań podczas szkoleniowych i plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  • samokształcenie,
  • Dostałych zadań przewodniczących zespołów przedmiotowych, wychowawczych i problemowo -zadaniowych należy:
 5. organizacja i nadzorowanie pracy zespołu,
 6. kierowanie pracą zespołu,
 7. monitorowanie pracy zespołu,
 8. przydział zadań poszczególnym członkom zespołu i monitorowanie ich wykonania,
 9. prowadzenie dokumentacji zespołu,
 10. przygotowanie i prezentacja podczas plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu w I i II semestrze.

§ 30

 1. W ramach powierzonych  przez Dyrektora Szkoły obowiązków każdy nauczyciel może pełnić funkcję wychowawcy klasy, pod warunkiem, iż jest osobą uczącą przedmiotu obowiązkowego w danym oddziale.  
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności istotne jest, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap nauczania.  
 3. W wyjątkowych sytuacjach, decyzją Dyrektora, może nastąpić zmiana wychowawcy klasy:

1)    na umotywowany wniosek samego nauczyciela,

2)    na umotywowany wniosek zebrania ogólnego rodziców uczniów w klasie. W tym przypadku przed podjęciem decyzji Dyrektor zobowiązany jest przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i zwrócić się do Rady Pedagogicznej o opinię,

 • na umotywowany wniosek Dyrektora Szkoły
 1. Do obowiązków wychowawcy oddziału przedszkolnego należy:

1)    wspomaganie indywidualnego rozwoju ucznia oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole,

2)    współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z  uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających                w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

3)    współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,

4)    realizacja i monitorowanie podstawy programowej, planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość,

5)    przeprowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci, zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,

6)    przestrzeganie procedur bezpiecznego pobytu dziecka w szkole.

 1. Do obowiązków wychowawcy należy:

1)    otoczenie indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków (możliwie pełne rozeznanie w sytuacji domowej, szkolnej, potrzebach, możliwościach dziecka),

2)    stała współpraca z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie i pedagogiem, wykorzystanie ich działań i pomocy w pracy wychowawczej, szczególnie z uczniami wymagającymi indywidualnej opieki,

3)    stały kontakt i współdziałanie z rodzicami uczniów, okazywanie im pomocy w działaniach wychowawczych i prowadzenie doradztwa pedagogicznego (szczególnie w rodzinach mających poważne trudności wychowawcze).

 1. Wychowawca klasy informuje uczniów i ich rodziców o kryteriach oceniania zachowania i wynikach klasyfikacji.
 2. Wychowawca ponosi pełną odpowiedzialność za ocenę zachowania, którą wystawia zgodnie z WZO.
 3. Wychowawca jest odpowiedzialny w szczególności za: prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dziennik elektroniczny lekcji, arkusze ocen, świadectwa.
 4. Wychowawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji klasowej zawierającej:
 • listy obecności rodziców na zebraniach;
 • teczki wychowawcy zawierający między innymi, informację o:

zainteresowaniach ucznia, jego stanie zdrowia, trudnościach i dysfunkcjach, obowiązkach domowych, sytuacji rodzinnej i materialnej, cechach charakterologicznych, osiągnięciach, stosunku do obowiązków szkolnych itp.; teczka powinna być uaktualniona przez cały czas pobytu ucznia w szkole, udostępniany do wglądu w uzasadnionych przypadkach na życzenie dyrekcji;

3)    notatki z rozmów prowadzonych z rodzicami, uczniami itp.;

4)    opracowany plan pracy wychowawczej dla swojej klasy.

10.  Wychowawca ma prawo do:

1)    współdecydowania z samorządem klasowym i rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia o programie i planie działań wychowawczo – opiekuńczych i profilaktycznych na dany rok szkolny lub na dłuższe okresy;

2)    uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno – pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych od Dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, poradni psychologiczno – pedagogicznej, zespołów wychowawczych, doradców metodycznych i instytucji wspomagających szkołę.

11.  Wychowawca odpowiada służbowo przed Dyrektorem szkoły za:

1)    osiąganie celów wychowania w swojej klasie;

2)    integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uczniów wokół programu wychowawczego klasy i szkoły;

3)    poziom opieki i pomocy indywidualnej swoim wychowankom;

4)    realizację przyjętych w szkole programów wychowawczo- profilaktycznych;

5)    prawidłowość prowadzonej przez siebie dokumentacji wychowawcy klasy.

§ 31

 

 1. W szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, którzy podlegają przepisom Kodeksu Pracy. Zakres obowiązków wyznacza im Dyrektor Szkoły
 2. Pracownik niebędący nauczycielem ma prawo:

1)    znać swój przydział czynności przedstawiony mu przez Dyrektora Szkoły 

2)    zgłaszać do Dyrektora Szkoły wnioski dotyczące polepszenia warunków pracy,

3)    za bardzo dobrą pracę otrzymać nagrodę Dyrektora Szkoły.

 1. Obowiązkiem pracownika niepedagogicznego jest w szczególności:

1)    troska o bezpieczeństwo dzieci poprzez sprawną organizację pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy oraz przeciwpożarowych,

2)    rzetelne wykonywanie powierzonych mu obowiązków, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w szkole porządku,

3)    natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych nieprawidłowości,

4)    poszanowanie mienia szkolnego,

5)    za szkody wynikłe z niewłaściwego i niestarannego wykonywania obowiązków pracownik ponosi odpowiedzialność materialną,

6)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego,

7)    przestrzeganie tajemnicy służbowej.

ROZDZIAŁ 7

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

§ 32

1.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)    z niepełnosprawności;

2)    z niedostosowania społecznego;

3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)    ze szczególnych uzdolnień;

5)    ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)    z zaburzeń komunikacji językowej;

7)    z choroby przewlekłej;

8)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)    z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3.     Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  jest dobrowolne i nieodpłatne.

4.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5.     Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, logopeda .

6.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a)      rodzicami uczniów;

b)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c)     placówkami doskonalenia nauczycieli;

innymi szkołami i placówkami;

d)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

a) ucznia; 

b) rodziców ucznia;

c) dyrektora szkoły;

d) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

e) poradni 

f) asystenta rodziny;

g) kuratora sądowego.

8.     W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia;

2)    zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

3)    zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

9.     Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

10.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

11.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

12.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

13.  Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

14.  Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

15.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.

16.  Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

17.  Porady, konsultacje, warsztaty oraz szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

18.  Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

19.  Nauczyciele w oddziale przedszkolnym i szkole prowadzą w szczególności:

1)    W oddziale przedszkolnym  obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

2)    W szkole obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III  ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub szczególnych uzdolnień.

20.  Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

21.  W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania , w którym poszczególne formy będą realizowane. 

22.  ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, wychowawca  informuje pisemnie rodziców ucznia, w sposób przyjęty w  szkole.

23.  Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które           w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

24.  Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia  z uczniem, poradnią lub innymi osobami. 

25.  Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole.

26.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole , w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu, do którego należą wszyscy nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

27.  Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

28.  Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą odpowiednią dokumentację: dziennik zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych, w tym zajęć rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. Do dzienników zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność uczniów na zajęciach.

29.  W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem.

30.  Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone szkoła zatrudnia dodatkowo: 

a) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

b) asystenta nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I – III, 

c) pomoc nauczyciela. 

31.  Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 1 niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym szkoła za zgodą organu prowadzącego może zatrudnić dodatkowo: 

a) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

b) asystenta nauczyciela prowadzącego zajęcia w klasach I – III, 

c) pomoc nauczyciela. 

3. Do zadań nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych należy w szczególności: 

a) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami, wychowawcami zajęć edukacyjnych, realizowanie zintegrowanych zajęć określonych w programie, 

b) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, 

c) uczestniczenie w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców, 

d) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne, oraz nauczycielom, wychowawcom i specjalistom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnoprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

e) prowadzenie zajęć uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne .

§ 33

1. Szkoła ma obowiązek założenia „Niebieskiej Karty” dla ucznia dotkniętego przemocą.

1)    założenie „NK” nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z tą osobą jest niewykonalne.

2)    w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane przeprowadza się w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

3)    Niebieską Kartą obejmuje się uczniów, u których podejrzewa się:

a)    stosowanie przemocy wobec członków rodziny

b)    w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem   przemocy

2.     Wszczęcie procedury założenia „Niebieskiej Karty” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

§ 34

1. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3)    wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

4)    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

5)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

6)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

7)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

8)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

9)    wykonywanie zadań związanych z procedurą  „Niebieska Karta”

2.  Do zadań logopedy w szkole  należy w szczególności:

1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów.

2)    prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń.

3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.

 • wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

3.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1)    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

2)    Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

3)    Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów.

4)    Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 1. 4. Do zadańpsychologa w szkole  należy w szczególności:

         1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

       2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  szkoły;

      3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

      4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

      5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku  szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

       6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

       7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

       8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole  należy w szczególności:

 1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

 a) rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły  oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),

 b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły 

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,

 c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;

 5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, 

 6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.”.

6. Do zadań nauczyciela współorganizującego proces kształcenia w szkole należy:

1)prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie wraz z nimi zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

3)uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów i wychowawców, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

4)udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. 

5) prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

ROZDZIAŁ 8

ZASADY I FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

§ 35

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. 
 2. Szkoła organizuje współdziałanie z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki  i profilaktyki poprzez :

1)    cykliczne spotkania informacyjne z rodzicami w formie zebrań poszczególnych  oddziałów zgodnie z harmonogramem spotkań z rodzicami;

2)    indywidualne spotkania rodziców z nauczycielami, dyrektorem i pedagogiem szkolnym zgodnie z harmonogramem indywidualnych konsultacji opracowanym na początku roku szkolnego; 

3)    kontakty internetowe poprzez dziennik elektroniczny, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych komunikatorów; przekazywanie rodzicom podczas spotkań grupowych i indywidualnych wiedzy na temat metod skutecznego uczenia się, psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, wychowania i profilaktyki;

4)    tworzenie przyjaznego klimatu do aktywnego angażowania rodziców w sprawy szkoły; udział rodziców w imprezach organizowanych przez szkołę, w tym wyjazdów na wycieczki oraz współorganizowanie różnorodnych imprez i uroczystości;

5)    współudział rodziców w tworzeniu, opiniowaniu i uchwalaniu wybranych  dokumentów pracy szkoły;

6)    rozwiązywanie na bieżąco wszelkich nieporozumień i konfliktów mogących niekorzystnie wpływać na pracę szkoły lub samopoczucie uczniów, rodziców           i nauczycieli.

 1. Formy współdziałania nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:

1)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w danym oddziale i zespole;

2)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów;

3)    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji zwrotnej na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce oraz sposobów wyeliminowania braków;

4)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

5)    wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły.

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)    dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2)    zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne;

3)    zapewnienia dziecku warunków do przygotowania się do zajęć szkolnych, zaopatrzenia dziecka w niezbędne materiały, pomoce; i inne;

4)    zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą właściwych warunków nauki, gdy realizuje obowiązek poza szkołą , zgodnie z odrębnymi przepisami;

5)    interesowania się osiągnięciami swojego dziecka, ewentualnymi niepowodzeniami;

6)    współpracy ze szkołą w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dziecka, udziału w spotkaniach ogólnych i indywidualnych;

7)    czynnego uczestnictwa w różnych formach pedagogizacji rodziców, prelekcjach, warsztatach, pogadankach, konsultacjach; 

8)    pomocy w organizacji i przeprowadzaniu imprez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych;

9)    ścisłej współpracy z wychowawcą klasy w realizacji zadań wynikających z programu wychowawczo –profilaktycznego, zadań  z planu pracy wychowawcy klasowego, godzin z wychowawcą;

10) wdrażania dziecka do przestrzegania i zachowywania zasad bezpieczeństwa własnego i innych;

11) zgłaszania się do szkoły na zaproszenie wychowawcy lub innych nauczycieli; w możliwie szybkim czasie;

12) wdrażania dziecka do kulturalnego zachowania w szkole i poza nią oraz poszanowania mienia szkolnego i prywatnego;

13) przekazywania rzetelnych informacji o stanie zdrowia, jeśli niewiedza wychowawcy lub nauczyciela na ten temat stwarzałaby dla dziecka zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia lub życia;

14) wszechstronnego rozwijania zainteresowań swojego dziecka, dbania o jego zdrowie fizyczne i psychiczne;

15) promowania zdrowego stylu życia.

16) W przypadku konieczności wyjaśnień w zakresie pracy danego nauczyciela, rodzice (prawni opiekunowie) bezpośrednio kontaktują się z zainteresowanym nauczycielem, w przypadkach wymagających mediacji, w roli mediatora występuje w pierwszej kolejności wychowawca klasy, a w następnie dyrektor szkoły.

17) Rodzice mają prawo działać w strukturach Rady Rodziców w zakresie określonym przez regulamin Rady Rodziców.

18) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

19) Rodzice współpracują z wychowawcą udzielając mu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących ich dziecka.

20) Rodzice mają prawo do dyskrecji we wszelkich sprawach dotyczących ich dzieci.

ROZDZIAŁ 9.

UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 36

 1. Uczeń ma prawo do:

1)    znajomości swoich praw i do ich dochodzenia,

2)    równego traktowania,

3)    wolności słowa, myśli, sumienia i wyznania,

4)    wyrażania własnych poglądów i opinii, jednakże w sposób nienaruszający niczyjej godności,

5)    prywatności i poszanowania jego osoby,

6)    właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z wymogami higieny pracy umysłowej, 

7)    zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

8)    wybrania tematu, określenia celów, zaplanowania etapów realizacji, wykonania zadań oraz publicznego przedstawienia rezultatów projektu edukacyjnego,

9)    redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

10) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

11) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania godności,

12) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,

13) swobody wyrażania myśli i przekonań, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

14) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

15) korzystania z pomocy socjalnej, poradnictwa psychologicznego, opieki zdrowotnej, organizowanych przez władze oświatowe i innych sojuszników szkoły. Z pomocy socjalnej uczeń może skorzystać składając stosowne dokumenty pedagogowi lub na wniosek wychowawcy klasy,

16) uczestnictwa w zajęciach wyrównawczych w przypadku trudności w nauce z poszczególnych przedmiotów,

17) poszukiwań intelektualnych i twórczych poprzez uczestnictwo w konkursach, olimpiadach, spotkaniach z twórcami kultury,

18) podjęcia starań i przyznania indywidualnego toku nauczania, promowania do klasy programowo wyższej,

19) korzystania z pomieszczeń, urządzeń, terenów rekreacyjnych i wyposażenia szkoły w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela,

20) uczestniczenia w życiu organizacji zrzeszających uczniów i działających na terenie szkoły,

21) oceny jawnej, umotywowanej, obiektywnej i rzetelnej, zgodnej z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania,

22) odwołania się od oceny, którą uważa za niesłuszną, do nauczyciela, który ją wystawił, uzasadniając swoje wątpliwości. Odwołanie się od oceny przebiega zgodnie z WZO,

23) odpoczynku w czasie przerw między lekcjami,

24) zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących życia szkoły i klasy,

25) uzgodnienia z nauczycielem terminu wyrównania zaległości spowodowanych dłuższą usprawiedliwioną nieobecnością w szkole,

26) bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

 1. Uczeń ma obowiązek:

1)    dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować, szanować jej tradycje,

2)    odnosić się z szacunkiem do wszystkich pracowników szkoły oraz zachowywać zgodnie z zasadami kultury współżycia,

3)    systematycznie i punktualnie uczęszczać na lekcje, aktywnie w nich uczestniczyć i rzetelnie przygotować się do lekcji,

4)    wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy,

5)    dbać o porządek i estetykę w salach dydaktycznych, na korytarzach, w innych pomieszczeniach szkoły oraz jej otoczeniu. W przypadku świadomego i celowego zniszczenia lub uszkodzenia przez ucznia mienia szkoły, koszt jej naprawy lub wymiany pokrywa prawny opiekun dziecka. Ostateczną decyzję w wyżej wymienionej sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły,

6)    powiadomić wychowawcę, nauczycieli lub Dyrektora Szkoły o zauważonych w szkole lub jej otoczeniu przedmiotach i sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi oraz o awariach i usterkach powodujących zniszczenia mienia społecznego,

7)    przestrzegać zasad współżycia w społeczności szkolnej, zwalczania przejawów brutalności, wulgarności, patologii społecznej, a także podporządkowania się i wykonywania zarządzeń, poleceń nauczyciela i Dyrektora Szkoły. Jeżeli uważa, że decyzje te naruszają Statut Szkoły, zawiadamia o tym Dyrektora Szkoły, Wychowawcę lub przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego,

8)    przestrzegać regulaminów: szkoły, biblioteki, świetlicy, pracowni szkolnych. 

9)    znać i przestrzegać regulaminy i przepisy BHP obowiązujące na terenie szkoły,

10) dbać o zdrowie własne, koleżanek i kolegów,

11) dostarczyć w ustalonej formie usprawiedliwienie nieobecności w szkole (zgodnie z WZO),

12) dbać o estetyczny wygląd, a w dni uroczyste nosić strój galowy,

13) posiadać i szanować legitymację szkolną.

§ 37

1.     Uczeń nie powinien przynosić do szkoły cennych rzeczy, większej ilości pieniędzy

2.     Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione przez uczniów. 

3.     Uczeń nie może przynosić do szkoły materiałów niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i otoczenia. 

4.     Posiadacze telefonów komórkowych i innego sprzętu elektronicznego mają obowiązek wyłączać je w godzinach 8.00 – 15.15. W szkole uczniów obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych sprzętów elektronicznych.

5.     W przypadku złamania przez ucznia zasad jest on zobowiązany do przekazania telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego, MP3 lub innego urządzenia nagrywającego do depozytu Dyrekcji szkoły - odbiór tych urządzeń jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

6.     Szczegółowe uregulowania dotyczące praw i obowiązków uczniów określane są w formie zarządzeń Dyrektora szkoły wydawanych po konsultacjach i zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego.

§ 38

 1. Uczeń w szkole podstawowej może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1)    wybitne osiągnięcia w nauce

2)    wzorową postawę

3)    stuprocentową frekwencję

4)    wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe

5)    wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych

6)    działalność w ramach szeroko pojętego wolontariatu.

3.     Nagrody są wręczane na specjalnym, uroczystym apelu na zakończenie roku szkolnego w obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i zaproszonych rodziców.

4.     Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

5.     Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów :

1)    pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich

2)    pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej

3)    dyplom

4)    nagrody rzeczowe

 1. Szczegółowe zasady przyznawania nagród określa WZO. 
 2. Uczeń ma prawo wnieść zastrzeżenia do przyznanej nagrody do wychowawcy lub Dyrektora Szkoły terminie 3 dni od jej otrzymania

§ 39

1.     Wobec ucznia naruszającego określone w statucie szkoły zasady stosuje się proporcjonalnie do wykroczenia oddziaływania wychowawcze – w tym kary.

2.     Ustala się następujące rodzaje kar:

1)    upomnienie lub nagana wychowawcy na forum klasy,

2)    upomnienie Dyrektora,

3)    obniżenie ocen z zachowania,

4)    upomnienie Dyrektora na forum społeczności uczniowskiej,

5)    pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

6)    zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,

3.     Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora szkoły w terminie dwóch dni.

4.     Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego Dyrektor może wnioskować do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

1)    notoryczne łamie przepisy regulaminu szkolnego,

2)    otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przyniosły pożądanych efektów,

3)    zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

4)     dopuszcza się czynów łamiących prawo, np.: kradzieże, wymuszenia, zastraszanie.

5.     O zastosowaniu kary decyduje wychowawca, Dyrektor Szkoły lub Rada Pedagogiczna.

6.     Uczeń spoza rejonu szkoły nieprzestrzegający Statutu Szkoły może zostać odesłany do szkoły rejonowej. 

7.     Wychowawca lub Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary regulaminowej.

8.     Wykonanie kary może być zawieszone lub anulowane, jeżeli uczeń zmieni postępowanie  i postara się naprawić wyrządzone zło.  

Rozdział 10

Szczegółowe warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego 

§ 40 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia, przekazywanie uczniowi informacji odnoszących się do uzyskiwanych przez niego efektów oraz wskazywanie kierunku dalszej pracy.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia ma na celu przekazanie informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, jak powinien się dalej uczyć oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce    i zachowaniu, a także dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach     i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o jego szczególnych uzdolnieniach.

§ 41

 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Nauczyciele mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia stosowanych przez nich w procesie nauczania.
 3. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić uczniowi i jego rodzicom sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne. Wgląd w pracę odbywa się wyłącznie na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami konsultacji indywidualnych oraz w innym czasie dogodnym dla nauczyciela i rodzica (prawnego opiekuna). Nie ma możliwości kserowania, fotografowania i wynoszenia poza obręb szkoły tej dokumentacji przez uczniów i rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się inną dokumentację dotyczącą oceniania na zasadach określonych w pkt. 3.
 5. Nauczyciele do 30 września każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy do 30 września każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Nauczyciele odnotowują fakt zapoznania z wymaganiami, sposobami sprawdzania osiągnięć oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej oceny w dzienniku zajęć lekcyjnych(elektronicznym)oraz protokole spotkań z rodzicami.
 3. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych znajdują się w dokumentacji nauczyciela oraz w wersji elektronicznej na stronie www szkoły.
 4. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z zajęć edukacyjnych stanowi regulamin PZ
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce w następujący sposób:
  • na zebraniach z rodzicami (w listopadzie, styczniu lub w lutym, kwietniu),
  • w rozmowach indywidualnych,
  • na konsultacjach dla rodziców, 
  • poprzez adnotacje w zeszytach przedmiotowych lub zeszytach korespondencji,
  • w inny sposób ustalony przez wychowawcę wspólnie z rodzicami i uczniami np. korzystając z dziennika elektronicznego.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do usprawiedliwiania nieobecności swojego dziecka w terminie do dwóch tygodni po ustaniu nieobecności, przeciwnym wypadku nieobecności nie będą usprawiedliwiane.

§ 42

1.      Uczeń podlega klasyfikacji:

1)    śródrocznej i rocznej;

2)    końcowej.

2.     Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu. 

1)    Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia       z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.     Na klasyfikację końcową składają się: 

1)    roczne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej oraz

2)    roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

4.     Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej.

5.     Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania. 

6.     Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

7.     Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 

1)    bieżące;

2)    klasyfikacyjne:

3)    śródroczne i roczne, 

4)    końcowe.

8.     Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wystawiają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 1. Ocena roczna jest wynikiem całorocznej pracy ucznia.

10.  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć. Uczeń może uczestniczyć jednocześnie w zajęciach religii i etyki, przy czym obydwie oceny klasyfikacyjne wliczane są do średniej ocen.

11.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć fakultatywnych, techniki, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć(oraz aktywność i zaangażowanie) a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęćuniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 4. Zasady zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego
  • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  • Dyrektor Szkoły ma prawo do zwolnienia ucznia z zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia z klubu lub innej organizacji sportowej. Decyzję o zwolnieniu ucznia z uczestnictwa w zajęciach fakultatywnych z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie zaświadczenia z klubu sportowego oraz opinii
 5. Nauczyciele zajęć edukacyjnych zobowiązani są do poinformowania uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnym, dokonując wpisu w dzienniku w zakładce „propozycja oceny”
 6. Wychowawca klasy zobowiązany jest do poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach semestralnych i rocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz zachowania na 2 tyg. przed posiedzeniem klasyfikacyjnym dopuszcza się formę elektroniczną.
 7. Przy przewidywanej ocenie niedostatecznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców [prawnych opiekunów] najpóźniej na cztery tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 8. Przy przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciele uczący w szkole są zobowiązani sporządzić notatkę w zeszycie przedmiotowym ucznia oraz poinformować wychowawców klas dokonując wpisu do dziennika lekcyjnego. Notatka w zeszycie powinna być potwierdzona podpisem rodziców.
 9. Jeśli wychowawca uzna powyższe działania za niewystarczające, w wyjątkowych przypadkach może wezwać rodziców listownie i przeprowadzić z nimi rozmowę w obecności pedagoga, który sporządza notatkę z odbytej rozmowy.
 10. Ocenę semestralną i roczną ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym.
 11. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej. 
 12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. 
 13. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 14. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne/semestralne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 15. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej          z wyróżnieniem.
 16. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił ponadto w ostatniej klasie do sprawdzianu zewnętrznego. 
 17. Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu.

§ 43

 1. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej oraz niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające mu sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Wymagania edukacyjne, dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- -terapeutycznym;
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia; 
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
  • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
  • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii. 
 3. Nauczyciel ocenia osiągnięcia edukacyjne ucznia niepełnosprawnego w odniesieniu do stopnia realizacji przez niego podstawy programowej i programu dostosowanego do jego indywidualnych możliwości.
 4. Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnegostanowią integralną część statutu i są dostępne w dokumentacji dyrektora szkoły.
 5. Uczeń niepełnosprawny w kl. I-III szkoły podstawowej otrzymuje ocenę opisową z zachowania i osiągnięć edukacyjnych; w kl. IV-VIII osiągnięcia edukacyjne wyrażone są oceną cyfrową od 1 do 6, a zachowanie ocenia się w skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 6. Uczniów niepełnosprawnych nauczyciele oceniają uwzględniając ich indywidualne możliwości intelektualne, zaangażowanie i aktywność w zakresie wykonywanych zadań oraz osiągane postępy. Ocena nie może określać jedynie poziomu osiągnięć ucznia, ale także motywować do dalszej nauki.
 7. Uczniowi niepełnosprawnemu można wydłużyć o rok każdy etap edukacyjny.
 8. W stosunku do uczniów mających trudności w nauce nauczyciel winien wymagać treści zawartych w podstawie programowej na ocenę dopuszczającą. Aby umożliwić uczniowi opanowanie wiedzy i umiejętności w stopniu dopuszczającym nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania narzędzi oceniania i rodzajów aktywności do możliwości ucznia. Uczeń w głównej mierze winien być oceniany za wkład pracy oraz przyrost wiedzy i umiejętności.

13.  Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu , głęboką dysleksją rozwojową , z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie udziela dyr. do końca danego etapu edukacyjnego.

14.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

15.  W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

16.  Klasyfikacja śródroczna i roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym opracowanym dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym. 

17.  Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi. Ocenę klasyfikacyjną śródroczną ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczającemu na zajęcia w zespole klasowym wpisuje się w dzienniku lekcyjnym tejże klasy. Uczniowi nauczanemu indywidualnie – w dzienniku zajęć indywidualnych.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podst. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 44

1.     W klasach I –III bieżące osiągnięcia ucznia zapisuje się punktowo: 6,5,4,3,2,1 przy czym 6 pkt. oznacza, że uczeń opanował materiał wspaniale, 5 pkt. w stopniu bardzo dobrym,  4 pkt. dobrym, 3 pkt. - zadowalającym, 2 pkt. - niezadowalającym, 1 pkt. - nie opanował materiału. Uczniowie otrzymują także pisemną lub ustną informację zwrotną dotyczącą wykonanej pracy. 

2.     Ocena widoczna w dzienniku elektronicznym jest również oceną punktową, odpowiednio 6 - 6 p. (uczeń opanował materiał wspaniale), 5 - 5 p. (uczeń opanował materiał bardzo dobrze), 4 - 4 p. (uczeń opanował materiał w stopniu dobrym), 3 - 3 p. (uczeń opanował materiał w stopniu zadowalającym), 2 - 2 p. (uczeń opanował materiał niezadowalająco), 1 - 1 p. (uczeń nie opanował materiału). 

3.     Uczeń oceniany jest na bieżąco za osiągnięty efekt i włożony w to wysiłek. 

4.     Oceny śródroczne i roczne mają charakter opisowy i uwzględniają poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych  w podstawie programowej oraz wskazują potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień

5.     Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym okresie z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania

6.     Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

7.     Uczeń klasy I-III  otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.  

8.     W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia  w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.  

9.     Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej na koniec roku szkolnego otrzymują nagrody na forum szkoły za: 1) I, II, III miejsce w  konkursach gminnych i ogólnopolskich,  2) 100% frekwencję. 

10.  Uczniowie klasy trzeciej otrzymują nagrody za: najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.     

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne uczniów z religii mają formę oceny cyfrowej w skali 1 – 6

1)    6 (celujący)

2)    5 (bardzo dobry)

3)    4 (dobry)

4)    3 (dostateczny)

5)    2 (dopuszczający)

6)    1 (niedostateczny)

 1. Szczegółowe kryteria wymagań na poszczególne oceny zawierają przedmiotowe systemy oceniania.
 2. Nauczyciel na bieżąco informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia (podczas zebrań lub rozmów indywidualnych) o postępach ucznia w nauce i jego osiągnięciach oraz zachowaniu.
 1. Na zakończenie I semestru nauczyciel sporządza śródroczną ocenę klasyfikacyjną w formie oceny opisowej na przygotowanej przez siebie karcie oceny ucznia i zapoznaje z tą oceną rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 2. Na koniec roku szkolnego uczeń klas I-III otrzymuje świadectwo zawierające ocenę opisową.
 1. Uczniowie klas trzecich otrzymują nagrody za: najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu.    

§ 45

 1. Ocena zachowania śródroczna i roczna w klasach I – III jest oceną opisową. 
 2. Ocena powinna uwzględniać: 

1)    przygotowanie do zajęć, 

2)    aktywność na lekcji, 

3)    zaangażowanie w życie klasy,

4)    respektowanie zarządzeń szkolnych,

5)    przestrzeganie ogólnie przyjętych norm kulturalnego zachowania,

6)    specyficzne uwarunkowania rozwojowe i środowiskowe ucznia.

 1. Śródroczna i roczna ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

§ 46

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się w stopniach wg następującej skali:

1)    celujący cel. 6 

2)    bardzo dobry bdb. 5 

3)    dobry db. 4

4)    dostateczny dst. 3 

5)    dopuszczający dop. 2

6)    niedostateczny ndst. 2

2.     Dopuszcza się stosowanie (+) i (-) przy ocenach bieżących, śródrocznych. 

3.     Ustala się następujące kryteria stopni:

1)    stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości 

umiejętności wykraczające poza program nauczania i  umie je prezentować. Potrafi rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, nieprezentowanych na lekcji. Startuje w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i zajmuje punktowane miejsce w finale wojewódzkim, krajowym. 

2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:  

prezentuje pełen zakres wiedzy i umiejętności, które nabył na lekcji i sprawnie się nimi posługuje w samodzielnym rozwiązywaniu problemu zadanego przez nauczyciela. Potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach. 

3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który: posiada wiadomości i umiejętności, które pozwalają mu na rozumienie większości treści programowych i poprawnie rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne  i praktyczne danego przedmiotu.

4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował podstawowe wiadomości i umiejętności użyteczne w życiu codziennym  i absolutnie opanował niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie. Rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela.

5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: posiada minimum wiadomości i umiejętności umożliwiających mu wykonanie prostych zadań przy pomocy nauczyciela lub w oparciu o pomoc koleżeńską. Jego braki są duże, ale da radę nadrobić je w przyszłym okresie.

6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował minimum wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy. Często nie potrafi on rozwiązać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela. 

4.     Wystawianie ocen bieżących może się odbywać na podstawie udziału ucznia w zajęciach lekcyjnych, pracy w grupie, rozmowy sprawdzającej, poziomu zrozumienia nowowprowadzonego materiału, umiejętności stawiania pytań, dostrzegania problemów, przygotowania pracy domowej, samodzielnego opracowania sposobu rozwiązywania zadania i umiejętności realizacji pomysłu, formułowania notatki do zapisania lub wniosku, pracy pisemnej (na poziomie przewidzianym dla danego etapu edukacyjnego), umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji, analizy zadań i sposobów ich rozwiązywania, analizowania problemów i sytuacji, wykonywania przez ucznia zadań długofalowych (np. prowadzenie teczek tematycznych), wyników sprawdzianów, testów, obserwacji ucznia przez nauczyciela.

1.     Ważną podstawą wystawiania ocen bieżących jest sam fakt podjęcia przez ucznia aktywności (podczas lekcji), wkład pracy włożonej przez ucznia, wielkość czynionych postępów.

2.     W klasach IV-VIII bieżącemu ocenianiu podlegają:

1)    poziom opanowania przez ucznia umiejętności przewidzianych programem

2)    posiadana przez ucznia wiedza

3)    przejawy aktywności intelektualnej ucznia

4)    kultura przekazywania wiadomości

5)    prace klasowe

6)    testy

7)    kartkówki z trzech ostatnich tematów

8)    prace domowe

9)    zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów podczas lekcji

10) wypowiedzi ustne

11) prace w zespole

12) testy sprawnościowe

13) prace plastyczne i techniczne

14) działalność muzyczna i informatyczna.

3.     Ocena merytoryczna pracy i osiągnięć ucznia należy do nauczyciela uczącego i jest niepodważalna.

4.     Przy zastosowaniu testu jako narzędzia pomiaru osiągnięć szkolnych wprowadza się następujące normy na poszczególne oceny w ujęciu procentowym:

           0 - 30 %  -  ocena niedostateczna 
          31 - 50 %  -  ocena dopuszczająca 
          51 - 75 %  -  ocena dostateczna 
          76 - 89  %  -  ocena  dobra 
          90 - 100%  -  ocena  bardzo dobra 
         91 %  + zadanie dodatkowe  -  ocena celująca

5.     Każdy sprawdzian powinien zawierać zadanie (polecenie) wykraczające poza podstawy programowe, oceniane na stopień celujący, pod warunkiem uzyskania przez ucznia co najmniej 91% punktów przewidzianych w teście.

 1. Sprawdzanie stopnia realizacji wymagań edukacyjnych odbywa się przez:
 • odpowiedzi ustne z bieżącego materiału,
 • odpowiedzi pisemne w formie kartkówek – praca sprawdzająca wiadomości i umiejętności ucznia zdobyte i ćwiczone na maksymalnie 3 jednostkach lekcyjnych bezpośrednio poprzedzających kartkówkę, trwająca nie dłużej niż 20 minut. Nauczyciel nie ma obowiązku zapowiadać kartkówki.
 • Oceny z kartkówki nie podlegają poprawie, chyba że nauczyciel zadecyduje inaczej. Kartkówka jest obowiązkowa. Jeśli uczeń był nieobecny na wszystkich zajęciach edukacyjnych, z których sprawdzane są wiadomości i umiejętności wcześniej zgłosił nieprzygotowanie do lekcji, oceny z kartkówki nie wpisuje się do dziennika.
 • odpowiedzi pisemne w formie pracy klasowej (całogodzinna lub dwugodzinna samodzielna praca ucznia przyjmująca formę testu, wypracowania, zadań otwartych, itp.).Pracę klasową należy zapowiedzieć z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i jednocześnie ten fakt odnotować w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzy prace klasowe, w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedną. Prace klasowe muszą być poprzedzone powtórką lub dokładnym podaniem zakresu materiału, który mają obejmować, Dokładnie sprawdzone prace pisemne wraz z uzasadnieniem. Wystawionej o ceny uczeń musi otrzymać w okresie do dwóch tygodni od daty pisania danej pracy. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać prace klasowe uczniów do końca roku szkolnego (31.08. danego roku). Jeżeli uczeń nie napisał z przyczyn losowych pracy klasowej, jest obowiązany jest do napisania jej w terminie ustalonym wspólnie z nauczycielem przedmiotu, przy czym indywidualne przypadki losowe rozpatruje się odrębnie.
 • aktywność na lekcji (np.: udział w dyskusji, angażowanie się w zajęcia, planowanie i organizowanie własnej pracy, współpraca w zespole i pełnione w nim role). Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+” lub ocenę cząstkową.
 • prace domowe mogą przyjmować formę pisemną lub ustną i obejmują również systematyczne prowadzenie zeszytów. Przy ocenianiu pracy domowej bierze się pod uwagę:
 1. jakość,
 2. staranność – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy nieczytelnej,
 3. dokładność,
 4. terminowość – nauczyciel ma prawo nie sprawdzić pracy oddanej po wyznaczonym terminie.
 5. zeszyt przedmiotowy,
 • testy ponadprzedmiotowe – zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych.
 1. Warunkipoprawy ocen bieżących: Uczeń może poprawić ocenę z każdej pracy klasowej w terminie dwóch tygodni od otrzymania oceny, jeżeli otrzymał stopień niedostateczny lub dopuszczający. W pozostałych przypadkach po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne. Z poprawy pracy klasowej można otrzymać każdy stopień z wyjątkiem stopnia celującego. Podczas oceniania śródrocznego i rocznego nauczyciel bierze pod uwagę stopień pierwszy i stopień poprawiony.

§ 47

 1. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
  a)wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  c) dbałość o honor i tradycje szkoły;
  d) dbałość o piękno mowy ojczystej;
  e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  g) okazywanie szacunku innym osobom;
  h) aktywność na rzecz klasy i szkoły.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

 1. Ocenę zachowania śródroczną i roczną począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali: 

1)    wzorowe  - wz 

2)    bardzo dobre – bdb

3)    dobre  - db

4)    poprawne   - pop

5)    nieodpowiednie  - ndp

6)    naganne   - ng. 

 1. Wychowawca klasy wystawia ocenę zachowania zgodnie z przyjętymi kryteriami oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli zespołu klasowego, uczniów, ocenianego ucznia       i uwzględniając zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej. 
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.  

§ 48

Ustala się szczegółowe kryteria oceny zachowania: 

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: 

sumiennie wypełnia obowiązki szkolne, bez zarzutów przestrzega postanowienia statutu, odznacza się wzorową postawą moralną i kulturalną, wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, z własnej inicjatywy podejmuje prace społeczne na rzecz szkoły, bierze udział w pracach organizacji uczniowskich, chętnie pomaga innym, reprezentuje szkołę na zewnątrz poprzez udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, uroczystościach patriotycznych i innych, poprzez swoje zachowanie i osiągane wyniki w nauce jest wzorem dla innych. 

 1. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • bez zastrzeżeń wypełnia wszystkie obowiązki ucznia, 
 • chętnie i aktywnie uczestniczy w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprez organizowanych przez szkołę, 
 • jego zachowanie wobec kolegów, nauczycieli i innych osób cechuje kultura, |
 • szanuje mienie szkolne i społeczne oraz mienie kolegów, 
 • dba o swoje zdrowie i higienę. 
 1. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
 • przestrzega postanowienia statutu, 
 • odznacza się dobrą postawą moralną i kulturalną, 
 • bierze udział w pracy społecznej na rzecz szkoły, 
 • pomaga innym, 
 • swoim zachowaniem daje przykład do naśladowania, 
 • wszystkie nieobecności ma usprawiedliwione, 
 1. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
 • w miarę swoich możliwości wywiązuje się z obowiązków szkolnych, 
 • w zasadzie przestrzega postanowienia statutu oraz ogólnie przyjęte normy etyczne, 
 • raczej nie angażuje się w prace społeczne na rzecz szkoły, 
 • nie wykazuje zainteresowania życiem szkoły, 
 • łamiąc zasady współżycia społecznego rozumie swoje błędy i stara się poprawić 
 1. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
 • lekceważy obowiązki szkolne, 
 • nie przestrzega postanowień statutu, 
 • lekceważy zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne, 
 • nie stara się poprawić pomimo środków wychowawczych zastosowanych przez szkołę, dom rodzinny czy organizacje społeczne. 
 1. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 • rażąco zaniedbuje podstawowe obowiązki ucznia, 
 • swoim postępowaniem (np. palenie papierosów, picie alkoholu, bójki, używanie narkotyków) ma wyraźnie negatywny wpływ na pozostałych uczniów, 
 • celowo niszczy własność kolegów i szkoły, 
 • często wagaruje, 
 • podejmowane w stosunku do ucznia przez szkołę i rodziców środki zaradcze nie przynoszą rezultatów. 

Wychowawca klasy zobowiązany jest do założenia zeszytu uwag o uczniach, w których wszyscy nauczyciele odnotowują na bieżąco punkty z zachowań. 

Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych  oraz promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły. 

Ustalona przez wychowawcę klasyfikacyjna śródroczna i końcowa ocena z zachowania jest ostateczna.

§ 49

1.     Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.     Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3.     Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny jeśli uczeń jest w trudnej sytuacji rodzinnej lub zdrowotnej.

4.     Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

5.     Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.     Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7.     Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem ust. 8.

8.     Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych informatyki , zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9.     Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt.1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)    nauczyciel obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, którym mowa w ust. 4 pkt. 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

13.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

14.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

15.  Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    imiona i nazwiska nauczycieli, których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 – skład komisji;

2)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16.  W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany”.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu, o którym mowa w ust.2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 2. Przepisy ust. 1-9 stosuje się także w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 50

1.     Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna(semestralna) ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie nie później niż 2 dni od zakończenia zajęć rocznych. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która;

 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

2.     Termin sprawdzianu, którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), nie przekraczając czasu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

 1. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)    dwóch nauczycieli z danej szkoły lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 • w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

b)    wychowawca klasy,

c)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d)    pedagog

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna (semestralna)ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego. 
 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
  1. skład komisji,
  2. termin sprawdzianu, 
  3. zadania (pytania) sprawdzające,
  4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
  1. skład komisji,
  2. termin posiedzenia komisji,
  3. wynik głosowania,
  4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

§ 51

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednychlub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki-zajęć komputerowych, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły na ostatni tydzień ferii letnich. O wyznaczonym terminie dyrektor informuje przed końcem roku szkolnego.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 • dyrektor szkoły  – jako przewodniczący komisji;
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji;
 • termin egzaminu poprawkowego;
 • pytania egzaminacyjne;
 • wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia , rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia są, zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 52

1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na mocy art. 44zs ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

2. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

3. Egzamin ósmoklasisty pełni dwie zasadnicze funkcje: 

1) określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom

oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia 

2) zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie 

rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole.

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym (kwiecień) i dodatkowym (czerwiec). 

1) Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

5. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni: 

a) pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

b) drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

c) trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut. 

d) od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia. 

6. Egzamin z każdego przedmiotu rozpoczyna się o godzinie określonej w harmonogramie przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram ten jest ogłaszany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do 20 sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin. 

7. Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. 

8. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu z danego przedmiotu. 

9. W przypadku: 

1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, 

2) zakłócania przebiegu egzaminu 

3) wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony. 

10. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu. 

1) Wykaz olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty uprawniających laureatów i finalistów tych olimpiad do zwolnienia z egzaminu z danego przedmiotu ogłasza Minister Edukacji Narodowej w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej MEN. 

2) Uczeń zwolniony z egzaminu będzie miał na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce danego przedmiotu wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub „zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” 

60( wynik procentowy) oraz 100% (wynik na skali centylowej).

3) Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 

12. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu. 

(wynik procentowy) oraz „100” (wynik na skali centylowej).

3) Uczeń, który został laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim albo laureatem lub finalistą olimpiady z języka obcego nowożytnego albo z przedmiotu dodatkowego innego niż wskazany w deklaracji złożonej do 30 września, może zmienić przedmioty wskazane w deklaracji na przedmioty, z których został laureatem konkursu / laureatem lub finalistą olimpiady. Informację o takiej zmianie przekazuje do okręgowej komisji egzaminacyjnej dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek słuchacza, nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem ósmoklasisty. Język obcy nowożytny może zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

11. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz osoby, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do ich potrzeb. 

12. Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przedłożyć dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie – należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu. 

13. Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań wskazanych w komunikacie dyrektora CKE. Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty. 

14. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel ma obowiązek – do 30 września – poinformować rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Nie później niż do 20 listopada dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach. 

15. W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia. Wniosek w tej sprawie składa dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia do ok. 15 stycznia. 

16. Przystąpienie do egzaminu w warunkach określonych przez radę pedagogiczną zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

17. Uczeń ma obowiązek samodzielnie rozwiązywać zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzyć własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu. 

18. Egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu może zostać unieważniony. 

1) Unieważnienie może nastąpić: 

a) podczas egzaminu 

b) po egzaminie, jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzone zostanie niesamodzielne rozwiązywanie zadania lub zadań egzaminacyjnych przez ucznia. 

2) Unieważnienie podczas egzaminu następuje, jeżeli uczeń: 

a) rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie, 

b) wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej, 

c) wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych, 

d) zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom. 

3) Decyzję o unieważnieniu podczas egzaminu podejmuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. 

4) Unieważnienie podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej następuje w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez ucznia zadania lub zadań zawartych       w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na: 

a) udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi, 

b) korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia, 

c)korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej, 

d) skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 

5) Decyzję o unieważnieniu podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej podejmuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej lub dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

6) Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie głównym skutkuje koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym. 

7) Unieważnienie egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu w terminie dodatkowym skutkuje uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu. 

Rozdział 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.

1)     Szkoła posiada własny sztandar, ceremoniał i hymn.  Podczas ważniejszych uroczystości i imprez szkolnych i środowiskowych uczniów obowiązuje strój galowy, odśpiewany zostaje Hymn Szkoły, uroczystościom towarzyszy Poczet Sztandarowy ze Sztandarem.

2)    W uroczystościach i imprezach szkolnych bierze udział cała społeczność szkolna lub uczniowie z poszczególnych etapów edukacyjnych.

§ 54

1.     Statut Szkoły  może ulec zmianie w całości lub w części.
Postępowanie w sprawie zmiany Statutu wszczyna się na wniosek Rady Pedagogicznej albo Dyrektora szkoły lub Organu prowadzącego złożony do Rady Pedagogicznej. W przypadku zmiany przepisów prawnych wniosek w sprawie dostosowania Statutu do obowiązujących przepisów ustawowych składa do Rady Pedagogicznej z urzędu Dyrektor szkoły.

2.     Projekt zmian w niniejszym Statucie przygotowuje i zatwierdza Uchwałą Rada Pedagogiczna, a opiniuje Rada Rodziców.

3.     Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania jednolitego tekstu Statutu. 

4.     W sprawach nieuregulowanych w Statucie ma zastosowanie Ustawa o systemie oświaty oraz przepisy wykonawcze.

5.     Statut szkoły obowiązuje wszystkich uczniów, rodziców/prawnych opiekunów uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły.

§ 55

1.     Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 1. Statut Szkoły Podstawowej jest dostępny w wersji papierowej w Bibliotece Szkolnej,  w gabinecie Dyrektora Szkoły oraz na www Szkoły Podstawowej. 
 2. Statut Szkoły wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 

Rejestr zmian