Dostęp do informacji publicznej regulowany jest przez Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późń. zm.).

Sposób dostępu do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej realizowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm.) z uwzględnieniem, w szczególności:

art. 10.1. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.

art. 12.2. Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

     1)         kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

     2)         przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

art. 14.1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

art. 15. 1. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

 2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Zastrzeżenia prawne

Witryna BIP szkoły jest administrowana w celu umożliwienia każdemu uzyskania niezbędnych informacji o działaniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rzeczyckiej. Dokładamy wszelkiej staranności,  aby informacje zawarte na stronie były rzetelne i aktualne. 

 

Rejestr zmian