Podstawa prawna

Nazwa szkoły brzmi: Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Rzeczyckiej

Szkoła jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Rejestr zmian