Program wychowawczo-profilaktyczny

Program wychowawczo-profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

w Woli Rzeczyckiej

„Aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby umiał bardziej być z drugim i dla drugich […]”. Jan Paweł II. (przemówienie w UNESCO 02.06.80r.)

Podstawa prawna:

 

Wstęp

                Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.

Wychowanie rozumiane jest  jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.(art. 1 pkt.3 ustawy Prawo oświatowe).

            Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

           Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji wewnętrznej,
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • wniosków i analiz z przeprowadzonych diagnoz,
 • wniosków z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego.

        Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

         Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

I. Misja szkoły

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur.

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji.

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.

II. Sylwetka absolwenta

 

              Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • jest tolerancyjny,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest kreatywny,
 • jest odważny,
 • jest samodzielny,
 • stabilny emocjonalnie,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych,

   podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,

 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole.

 

III Wartości

PRAWDA PIĘKNO DOBRO RODZINA OJCZYZNA

POKÓJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZYJAŹŃ MIŁOŚĆ TOLERANCJA 

IV. Cele ogólne

      Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 • Intelektualnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 • Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 • Duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.
 • Emocjonalnej - ukierunkowanej na kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej

i światowej,

 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

          Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

         Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

        Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1)    wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

2)    wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

3)    wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

1)    realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

2)    przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,

3)    kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

4)    doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,

5)    włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

        Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

 

Najważniejsze działania w pracy profilaktycznej są ukierunkowane na :

·        zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

·        znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

·        promowanie zdrowego stylu życia,

·        kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

·        rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

·        eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

·        niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

·        wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

·        uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

V. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z wychowawcami, pedagogiem, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,
 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.
 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczno- pedagogiczną w odpowiednich formach do rozpoznanych potrzeb,
 • podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów oraz w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

 1. b) udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 1. Logopeda:
 • dokonuje diagnozy logopedycznej, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów,
 • prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w : a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
 1. udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Doradca zawodowy:
 • prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 • współpracuje z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.
 1. Samorząd Uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

VI. Kalendarz uroczystości szkolnych, na  których oparta jest TRADYCJA SZKOŁY

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • narodowe czytanie
 • ślubowanie klasy pierwszej,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości,
 • andrzejki szkolne,
 • mikołajki klasowe,
 • szkolne spotkanie opłatkowe,
 • przegląd kolęd i pastorałek,
 • szkolne walentynki,
 • pierwszy dzień wiosny,
 • Dzień Ziemi,
 • Święto Patrona Szkoły – Przegląd teatrów szkół im. Jana Pawła II
 • szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • festyn rodzinny,
 • Dzień Dziecka
 • zakończenie roku szkolnego.

 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

1.Rozwój możliwości, uzdolnień i wiedzy uczniów  poprzez wdrażanie nowej podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.

2.Zapewnienie pomocy wszystkim uczniom wymagającym wsparcia z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.

3.Wzrost motywacji uczniów do podejmowania wysiłku intelektualnego poprzez wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

4.Wzrost umiejętności uczniów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

1.Wzrost poczucia przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, narodowej, europejskiej.

2. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

3.Wzrost umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, umożliwiających efektywne komunikowanie się z innymi oraz rozwiązywanie   

     problemów w sposób konstruktywny, bez stosowania agresji i przemocy.

4.Poprawa relacji w grupach rówieśniczych.

5.Wzrost wiedzy uczniów na temat zjawisk zachodzących na rynku pracy poprzez

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

1.Wzrost zachowań prozdrowotnych uczniów.

2.Wzrost wiedzy uczniów na temat czynników i zachowań zagrażających zdrowiu- uzależnienia ( nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienie od gier komputerowych i internetu )

3.Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zajęciach sportowych i innych, alternatywnych formach spędzania czasu wolnego.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych na podstawie programu „Spójrz inaczej” w klasach I –III, ,, Spójrz inaczej” IV- VIII na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji, budowania relacji międzyludzkich i kształtowanie postawy asertywnej.
 3. Nabycie przez uczniów umiejętności rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, okazywania empatii.
 4. Wzrost poczucia własnej wartości ucznia, umiejętności adekwatnej samooceny.
 5. Wzrost umiejętności uczniów w zakresie konstruktywnego radzenia sobie ze stresem.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm, zasad i wartości.
 2. Zapoznanie z sylwetką Patrona szkoły Jana Pawła II i jego nauką.
 3. Zapoznanie uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

 Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom
  z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

VIII. Harmonogram działań wychowawczo- profilaktycznych
na rok szkolny 2020/2021
oddział przedszkolny i klasy I-III

 

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Rozwój intelektualny, poznawczy- Rozwój możliwości, uzdolnień i wiedzy uczniów  poprzez wdrażanie nowej podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów oraz motywacji do nauki.

Zapewnienie pomocy wszystkim uczniom wymagającym wsparcia z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych.

 

„Od nasionka do rośliny” cykl eksperymentów wyjaśniających niektóre zjawiska. Zaspokojenie  ciekawości wzmacnianie poczucia własnej wartości i pewności siebie

Wychowawca oddziału przedszkolnego Monika Dereń Turek

Cały rok

„Czytam z klasą” realizacja programu edukacyjnego dla klas I –III  „Lekturki spod chmurki „ realizacja innowacji pedagogicznej zachęcenie dzieci do czytania książek poprzez aktywną działalność edukacyjną. Integracja treści z zakresu edukacji polonistycznej z ekologią i przyrodą.

„Gang tajniaków program czytelniczy wspierany przez sieć Biedronka.

Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego. 

Ogólnopolski konkurs matematyczny Zuch, Kangur rozwijanie zainteresowań matematycznych  uczniów

Wychowawcy kl I -III

Nauczyciele kl II-III

Cały rok

II semestr

Zajęcia logopedyczne  dla uczniów  kl. 0-III

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne

Zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność uczniów z wykorzystaniem innowacji pedagogicznej

Efektywne wykorzystanie pomocy naukowych, technologii informacyjnej i indywidualna praca z uczniem.

Logopeda

Pedagog szkolny

Wychowawcy kl I -III

Wszyscy nauczyciela

Cały rok

Cały rok

Wychowanie medialne i czytelnicze Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej.

Akcja   „Jak nie czytam jak czytam”

Wychowawca kl I bibliotekarz

I semestr

 Rozwój fizyczny, zdrowie – edukacja zdrowotna służąca rozwijaniu poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
i innych.

Dbanie o przestrzeganie procedur związanych z zakażeniem korona wirusem –prowadzenie zajęć profilaktycznych 

wychowawcy klas 0-III

klas V- VIII

cały rok

                                          

 Fluoryzacja prowadzona przez higienistę szkolną

pielęgniarka szkolna

wg grafiku

 Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”

Wychowawca oddziału przedszkolnego

pedagog

wg grafiku

Realizacja programu „Nie pal przy mnie proszę”

Wychowawca kl II

pedagog

wg grafiku

Realizacja programu „Bezpieczny Puchatek”

Wychowawca kl I

Wg harmonogramu

 Dbanie o prawidłową postawę ciała podczas siedzenia w ławce

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Realizacja ogólnopolskiego  programu „Śniadanie daje moc” cykl zajęć o tematyce zdrowego odżywiania 

Wychowawcy kl O- III

I semestr roku szkolnego

Spotkanie z dietetykiem w ramach akcji „Stop cukrzycy”

pedagog

listopas

Akcja Światowy Dzień Mycia Rąk

Wych. Kl. II

Październik

 Współpraca z GOPS – dożywianie uczniów

Udział w programie „Szklanka mleka” oraz „Owoce i warzywa w szkole”

 Dyrektor, pedagog szkolny

cały rok szkolny

Dzień Sportu

wychowawcy klas  0-III

Czerwiec

Dzień Zdrowego Żywienia – Co misie lubią najbardziej, odżywcze właściwości miodu”

Dbanie o aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu – organizacja lekcji w plenerze

Wychowawca kl. 0

Nauczyciele

listopad

Cały rok

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

1.Relacje – kształtowanie postaw społecznych. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Wspólne opracowanie regulaminów klasowych, zapoznanie się z regulaminami szkolnymi; stosowanie się do zapisów w nich zawartych.

wychowawcy

nauczyciele

pracownicy szkoły

opracowanie – wrzesień 2020 r.

zastosowanie – cały rok szkolny

Program profilaktyczno-wychowawczy „Spójrz inaczej”

pedagog szkolny

wychowawcy kl 0-III

Cały rok 2020 r.

Samorządy klasowe – wybór i działalność. Klasowy system nagród i kar Class Dop

wychowawcy

cały rok szkolny

Akcje charytatywne –  „Góra grosza”, „Pomoc dla Domu Dziecka”, „Radosna paczka”, ,, I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” „ Pomoc dla Afryki

pedagog szkolny

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas

cały rok szkolny

grudzień

 „Relacje rodzinne jako podstawa wychowania” – prelekcja dla rodziców

pedagog szkolny

luty

 Przeprowadzenie zajęć adaptacyjnych w klasie  1

Wychowawca klasy I

pedagog

wrzesień

Propagowanie wartości poprzez ukazywanie pozytywnych autorytetów, np. patrona szkoły, pełnienie ról klasowych, szkolnych, np. przewodniczący klasy, szkoły, dyżury.

Wychowawcy, pedagog

Cały rok

Imprezy i uroczystości szkolne, klasowe i świetlicowe integrujące społeczność oraz kształtujące postawy społeczne:

Dzień Chłopaka, Święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Mikołaj, Kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, Bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki i Ojca, Festyn Rodzinny podczas Święta Szkoły

wychowawcy

Samorząd Uczniowski

cały rok szkolny

 Wycieczki i wyjścia klasowe rozwijające umiejętność dostrzegania piękna przyrody oraz kształtujące postawy ekologiczne. Wskazywanie wartości poszanowania natury środowiska naturalnego. Udział w akcjach i kampaniach pro ekologicznych.

wychowawcy

w ciągu roku szkolnego

Realizacja programu Szkoła bez przemocy – cykl zajęć w oparciu o scenariusze o tematyce profilaktycznej zapobiegającej i minimalizującej występowanie zjawiska agresji .

Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień

Pedagog,  Nauczyciele, wychowawcy, SU

Samorząd uczniowski, Listopad

Dzień dobrych uczynków  przeprowadzenie akcji szkolnej „Wznieś serce nad zło”

Wychowawcy, pedagog

maj 2020 r.

 Rozmowy wychowawcze: rozwiązywanie konfliktów, nauka komunikacji w toku bieżącej pracy wychowawczej

dyrekcja

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

pracownicy administracyjni szkoły

cały rok szkolny

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych), bezpieczeństwo w sieci, odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Bezpieczna droga do szkoły - zajęcia tematyczne 

Udział w akcji pierwszaki na drodze.

Spotkanie z Policjantami dot. bezpiecznej drogi do szkoły.

wychowawcy klas 0-III

pedagog szkolny

wrzesień

wrzesień – październik

Bezpieczeństwo w szkole. Zapoznanie uczniów z przepisami BHP w szkole.

Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19

 

dyrekcja

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

pracownicy administracyjni szkoły

cały rok szkolny

 Udział w próbnym alarmie ewakuacyjnym.

wszyscy nauczyciele

październik

 Pierwsza pomoc. Nauka ogólnej oceny stanu poszkodowanego, podstawowe sposoby udzielania pomocy.

wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Dzień Numeru Alarmowego 112.

Utrwalenie znajomości numerów alarmowych (999, 998, 997, 112), przypomnienie zasad korzystania z numerów alarmowych.

wszyscy nauczyciele

wrzesień

luty, czerwiec

Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu

wychowawcy klas, nauczyciele informatyki

luty

 Zapoznanie uczniów z zasadami BHP pracy z komputerem, rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

nauczyciele informatyki

cały rok szkolny

 Kształtowanie postaw dbałości o środowisko naturalne – przypomnienie zasad segregacji odpadów, sposobów wykorzystywania surowców wtórnych. Zbiórka elektrośmieci.

 

wszyscy nauczyciele

kwiecień

 Bezpieczne ferie – zajęcia tematyczne w klasach O-III

wychowawcy klas

styczeń 2021 r.

 Bezpieczne wakacje –zajęcia o tematyce bezpieczeństwa nad wodą, w górach. Rozwijanie umiejętności dokonywania prawidłowego wyboru w celu uniknięcia  niebezpieczeństw.

   wszyscy nauczyciele

czerwiec

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Kultura-wartości, normy, wzory zachowań

”Savoirvivve dla dzieci” – czyli jak zostać prawdziwym rycerzem i grzeczną królewną” – wpajanie największych wartości, szacunku dla innych, jak zdobywać przyjaciół, rozwijanie szlachetnej strony człowieka

Wychowawca oddziału przedszkolnego

Cały rok                         

Udział w corocznej akcji pod patronatem prezydenta RP 9 Narodowe czytanie „Balladyna „ J. Słowackiego

bibliotekarz , wychowawcy

Wrzesień

Kształtowanie szacunku dla symboli narodowych Polaków i innych narodów

 Okazywanie szacunku dla symboli narodowych Polaków i innych narodów – rozpoczynanie apeli od odśpiewania hymnu narodowego i/lub hymnu szkoły.  Poznanie historii hymnu, flagi i godła polskiego. Udział pocztu sztandarowego w szkolnych i państwowych uroczystościach.

Nauczyciele

Wychowawcy

Cały rok wg. Kalendarza uroczystości szkolnych

Konkurs na hasło promujące czytelnictwo.

nauczyciel- bibliotekarz

wrzesień

Ślubowanie klasy I

wychowawca klasy I

październik

„Święta, święta – czas kolędowania” - wspólne kolędowanie

wszyscy nauczyciele

grudzień

 Jasełka szkolne i wigilie klasowe

wychowawcy klas, katecheta

grudzień

Bal karnawałowy

 Rada rodziców, wychowawcy klas

grudzień

 Międzynarodowy Dzień Poezji - Zorganizowanie  szkolnego konkursu recytatorskiego „Wiosna”

wychowawcy, logopeda

marzec

 Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Wychowawca kl. II i III

październik.

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych plastycznych, recytatorskich itp.

,, Jan Paweł II – Dobry Ojciec”,

fotograficzny, plastyczny- ,, Mój pupil”,

,, Przegląd ozdób bożonarodzeniowych, wielkanocnych’

Szkolny konkurs piosenki patriotycznej i legionowej, przegląd piosenek o tematyce zdrowotnej.

Wychowawcy, nauczyciel religii

cały rok szkolny

wg kalendarza konkursów

Współpraca z biblioteką, rozwijanie zainteresowań czytelniczych

wychowawcy klas

cały rok szkolny

Porządkowanie miejsc pamięci narodowej w związku ze świętami typu: Święto Zmarłych, Narodowe Święto Niepodległości, Święto Narodowe Trzeciego Maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

wychowawcy klas

cały rok szkolny

klasy IV-VIII

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Rozwój intelektualny, poznawczy- Rozwój możliwości, uzdolnień i wiedzy uczniów  poprzez wdrażanie nowej podstawy programowej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów

Gminny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii”

Konkurs „Mój zeszyt – moja wizytówka” kl IV-VIII

Narodowe czytanie

Realizacja programu  WYCHOWANIE PRZEZ CZYTANIE (WpC) skierowany jest do uczniów klas IV–VII szkół podstawowych. wspieranie rozwoju moralnego młodzieży oraz promocja czytelnictwa i wartościowej literatury. 

Czytamy angielskie opowiadania – wyjazd do teatru, kina

Cykl zajęć czytelniczych dla uczniów klas IV – VIII – październik Międzynarodowy miesiąc bibliotek szkolnych

Akcja „Młodzi działajmy” pt „CzytajMy”

Organizacja konkursu historycznego o Stanisławie Żółkiewskim

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – matematyczna sztafeta kl. V- konkurs powiatowy- /maj/

Kształtowanie kompetencji matematycznych, pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.

Zaproszenie na pogadanka absolwentów szkoły, którzy odnieśli sukces.

Joanna Zięba Pyclik

Anna Klich

Teresa Szymańska

bibliotekarz

Nauczyciel matematyki

Pedagog, wychowawcy

Luty  2021

Czerwiec 2021

Wrzesień 2020

Wg Harmonogramu

Wg. harmonogramu

Cały rok

Maj 2021

Zapewnienie pomocy wszystkim uczniom wymagającym wsparcia z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych

Zajęcia logopedyczne  dla uczniów  kl. IV, VI

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kl VI

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne oraz porady i konsultacje

Zajęcia dodatkowe rozwijające kreatywność uczniów z wykorzystaniem innowacji pedagogicznej

Logopeda

Pedagog

Nauczyciele przedmiotów kl IV- VIII

Cały rok

Wzrost umiejętności uczniów w zakresie planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej

Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne  „Możesz więcej” – „Wartości kształtują życie”- rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.

Zajęcia „Decyduję świadomie” dla klasy VIII . Poznawanie własnych zasobów, m.in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.

Świat zawodów i rynek pracy, m.in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.

Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m.in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.

Pedagog

Wychowawca kl VII-VIII

doradca zawodowy,

pedagog, wychowawcy

Wg harmonogramu

Wg. harmonogramu

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Rozwój fizyczny, zdrowie- edukacja zdrowotna, kształtowanie postaw propagujących zdrowy tryb życia.

Realizacja Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę” współorganizowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Cele  programu to przede wszystkim: edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów, wdrażanie do aktywnego stylu życia oraz zapoznanie z zasadami stosowania zbilansowanej diety.

Realizacja programu ogólnopolskiego „profilaktyka poprzez sport” forma pozalekcyjnych lekkoatletycznych,  kreowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, szeroko pojęta profilaktyka uzależnień, wytworzenie motywacji do samorozwoju poprzez sport, atrakcyjne formy przekazu wiedzy podczas zajęć.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

Cały rok

Aktywne włączanie rodziny w działalność szkoły poprzez wycieczki; pikniki szkolne, konkursy rodzinne, imprezy okolicznościowe.

Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy, pedagog, rodzice, pracownicy szkoły

Wg kalendarza

Organizacja turnieju szkolnego : badminton, ringo, siatkówka

Nauczyciele wychowania fizycznego

Wg. harmonogramu

Realizacja programu SKS, „W-F na 6”

Nauczyciele wychowania fizycznego

Cały rok

 

„Jak bezpiecznie i aktywnie wypoczywać? cykl  zajęć wychowawczych podczas, których uczniowie poznają ciekawe, atrakcyjne i bezpieczne formy wypoczynku. Poznają ciekawe miejsca w Polsce, uroki rodzimej przyrody. Propagowanie aktywnej formy wypoczynku ograniczającej uzależnienie od TV oraz innych urządzeń mobilnych.

Wychowawcy

Cały rok

Relacje – kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności  uczniów

1.     Wspólne opracowanie regulaminów klasowych, zapoznanie się z regulaminami szkolnymi; stosowanie się do zapisów w nich zawartych .Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

wychowawcy

nauczyciele

pracownicy szkoły

SU

opracowanie – wrzesień

zastosowanie – cały rok szkolny

 Wycieczki  szkolne……………….

– integracja społeczności – uczniowie, nauczyciele, rodzice

wychowawcy

zespoły przedmiotowe

czerwiec

Realizacja programu  profilaktyczno-wychowawczego   „Spójrz inaczej „

pedagog szkolny

wychowawcy

Cały rok szkolny

 Wskazywanie wartości

 - miłość do ojczyzny poprzez obchodzenie rocznic ważnych wydarzeń w historii Ojczyzny; 11 listopada, 3 maja, rocznice związane z życiem, pontyfikatem Patrona szkoły św Jana Pawła II- Kultywowanie tradycji  szkolnych, związanych z uroczystościami państwowymi, samorządowymi oraz związane z osobą patrona szkoły Jana Pawła II, wdrażanie wartości jakie pozostawił.

Opieka nad Pocztem  sztandarowym kl VIII, uroczystości szkolne, państwowe, samorządowe.

- przyjaźń i wrażliwość społeczna – organizacja i udział w akcjach charytatywnych i społecznych Świąteczna paczka – pomoc dla Domu dziecka w Stalowej Woli, Góra grosza, Pomoc dla Afryki

- szacunek  do natury i środowiska naturalnego – organizacja akcji, zbiórek selektywnych, apeli oraz kampanii poświęconych najważniejszym sprawom ekologii.

Nauczyciele

Wychowawcy ,pedagog, zespół patronalny

Nauczyciel religii

Wychowawca kl VIII

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog

Wg kalendarza uroczystości szkolnych

Organizacja akcji, imprez integracyjnych – Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich i międzykulturowych związanych z obrzędowością i tradycją szkoły (Dzień Chłopaka, Dzień KEN, Walentynki, Andrzejki, akcje charytatywne, )

Udział w festiwalach i przeglądach artystycznych Gęsie pióro,

   

Samorządność i działalność na rzecz szkoły i środowiska  Samorządy klasowe i Samorząd Uczniowski– wybór i działalność, plan pracy zintegrowany z planem wychowawczo - profilaktycznym

Wychowawcy

Opiekun SU

cały rok szkolny

Kreowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej poprzez: włączanie się w organizację konkursów, zawodów sportowych, imprez i uroczystości o charakterze lokalnym .

 Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku:

GCK w Radomyślu nad Sanem

Samorządem Gminnym – udział w sesji RG

Poradnią PP w Stalowej Woli

Dyrektor, SU, wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

 Akcje charytatywne –  „Góra grosza”, „Radosna paczka”, „Pomoc dla Domu Dziecka w Stalowej Woli”, zbiórka nakrętek

Samorząd Uczniowski

wychowawcy

pedagog szkolny

cały rok szkolny

„Relacje rodzinne jako podstawa wychowania” – prelekcja dla rodziców

pedagog szkolny, psycholog

styczeń

 Imprezy i uroczystości szkolne i klasowe integrujące społeczność uczniowską: Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołaj, Jasełka, Bal karnawałowy, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny,  Dzień Dziecka, Święto Szkoły

wychowawcy

Samorząd Uczniowski

wg kalendarza

Wycieczki i wyjścia klasowe charakterze edukacyjno – wychowawczym (teatr, kino, muzeum)

wychowawcy

w ciągu roku szkolnego

Rozmowy wychowawcze: rozwiązywanie konfliktów, nauka komunikacji w toku bieżącej pracy wychowawczej.

dyrekcja

pedagog szkolny

wychowawcy

nauczyciele

pracownicy administracyjni szkoły

na bieżąco

 

Współpraca z rodzicami:

Stworzenie rodzicom dogodnych warunków do kontaktów z nauczycielami – harmonogram spotkań z rodzicami. Utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny VULCAN. Aktywny udział rodziców w szkolnych imprezach kulturalnych, w działaniach wychowawczych oraz w działaniach profilaktycznych. Wspólne planowanie i organizowanie uroczystości klasowych. Zebranie z rodzicami klas VIII  w sprawie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

Dyrektor, pedagog, wszyscy nauczyciele

Wg. kalendarza szkolnego

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Bezpieczeństwo – profilaktyka uzależnień, zachowań ryzykownych (problemowych) bezpieczeństwo w sieci, odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci

Opracowanie regulaminów klasowych, zapoznanie się z regulaminami szkolnymi; stosowanie się do zapisów w nich zawartych.

wychowawcy

nauczyciele

pracownicy szkoły

opracowanie – wrzesień 2020 r.

zastosowanie – cały rok szkolny

 Udział w próbnym alarmie ewakuacyjnym.

wszyscy nauczyciele

wrzesień- październik

Realizacja  programu ogólnopolskiego „Spójrz inaczej”

pedagog szkolny

wychowawcy

Cały rok

Dyskusja – sposoby prowadzenia rozmowy. Dbałość o kulturę i czystość mowy.

wychowawcy, nauczyciele j. polskiego

październik

Udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu

wychowawcy, nauczyciele informatyki, przedstawiciel Policji

październik

luty

Godziny wychowawcze o tematyce uzależnień i działań profilaktycznych .

Program profilaktyczny: Fantastyczne Możliwości Dotyczący  takich tematów jak: bezpośrednie konsekwencje picia alkoholu przez młodzież, powody sięgania po alkohol, rozpoznawanie i odpieranie nacisków społecznych związanych z piciem alkoholu, ćwiczenie różnych sposobów odmawiania oraz propagowanie alternatywnych wobec picia alkoholu sposobów spędzania wolnego czasu. Program rekomendowany przez MEN .

Wychowawcy, pedagog

cały rok szkolny

Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

pedagog szkolny, wszyscy nauczyciele

cały rok szkolny

Pogadanka dotycząca prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci, cyberprzemoc.

pedagog szkolny

wychowawcy

luty lub maj

Bezpieczne ferie. Prelekcje, pogadanki, udział w konkursach tematycznych.

wychowawcy

Styczeń

 

Pierwsza pomoc: nauka ogólnej oceny stanu poszkodowanego, podstawowe sposoby udzielania pomocy, kształtowanie postawy odpowiedzialności za ludzkie życie.

wszyscy nauczyciele, pielęgniarka szkolna

cały rok szkolny

Obszar

Działania

Osoba odpowiedzialna

Terminy

Kulturawartości, normy, wzory zachowań , kształtowanie obywatelskich i patriotycznych postaw

 

Zapoznanie uczniów z misją, celami szkoły zawartymi w Statucie Szkoły i ich właściwą interpretacją.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z Planem Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły, WZO.

Pedagog, wychowawcy

wrzesień

Opracowanie klasowego Kodeksu Zachowania. -Propagowanie wartości poprzez ukazywanie pozytywnych autorytetów, np. patrona szkoły, pełnienie ról klasowych, szkolnych, np. przewodniczący klasy, szkoły, dyżury.

wychowawca klas

wrzesień

Zajęcia w Muzeum w Stalowej Woli wystawy czasowe „Dzieje wędrującej kolekcji. Sztuka polska ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”, wyjazdy do kina Helios w Stalowej Woli

Nauka właściwego odbioru dóbr sztuki i kultury.

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

wg potrzeb

Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych plastycznych, recytatorskich itp.

Szkolny konkurs piosenki patriotycznej i legionowej, przegląd piosenek o tematyce zdrowotnej, konkurs piosenki angielskiej

nauczyciele

w ciągu roku szkolnego

Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, grobów. Obchody rocznic i świąt państwowych.  

wychowawcy

październik- listopad, maj 2020 r.

Organizowanie lekcji wychowawczych poświęconych zainteresowaniom uczniów, prezentacje uczniów, np. ulubionej książki, moje hobby

wychowawcy

cały rok szkolny

     

 

VIII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 • Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 • Analizę dokumentacji,
 • Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Rozmowy z rodzicami,
 • Wymianę spostrzeżeń w zespołach nauczycieli,
 • Analizy przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

 Ustalenia końcowe.

 • Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.
 • Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.
 • Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w woli Rzeczyckiej jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.
 • Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.
 • W każdym roku szkolnym we wrześniu zostanie uaktualniony Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły w oparciu o wnioski z ewaluacji i bieżącą diagnozę potrzeb. Do Programu będzie dołączany kalendarz działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika.

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Woli Rzeczyckiej w dniu 30.09.2020 r

 

Rejestr zmian