Szkolny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy i Agresji

Szkolny Tydzień Przeciwdziałania Przemocy i Agresji w klasach 0 – VI pod hasłem:
"Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły"
projekt edukacyjny realizowany w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie
ZAŁOŻENIA PROGRAMU
Szkolny projekt „ Bez stresu chodzę do szkoły, jestem zdrowy i wesoły „dostosowany został do możliwości psychofizycznych uczniów szkoły podstawowej. Jest adresowany do całej społeczności szkolnej, nie tylko do dzieci, ale również do ich rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
Realizowany był w dniach 14 - 18 marca 2016 roku.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• eliminowanie stresu związanego ze szkołą, mającego wpływ na zdrowie psychiczne;
• uświadomienie negatywnego wpływu agresji i stresu na zdrowie fizyczne (dolegliwości żołądkowe, migreny, bóle głowy);
• kształcenie właściwych postaw społecznych;
• przeciwdziałanie przemocy i agresji;
• zachęcanie do pokojowego rozwiązywania konfliktów;
• uwrażliwianie na kulturę osobistą;
• budzenie szacunku do drugiego człowieka;
• promowanie życzliwości, przyjaźni, koleżeństwa;
• rozwijanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i przekonań;
• wskazanie osób i instytucji, do których uczeń może zwrócić się, jeśli ktoś zastosuje wobec niego przemoc;
• ukazanie form naprawiania wyrządzonych krzywd;
• realizacja zadań projektu Szkoła Promująca Zdrowie.

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiono: 22 marzec 2016
Odsłony: 2761