Muzyka

Przedmiotowe Zasady Oceniania 

z przedmiotu muzyka

OGÓLNE ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA LEKCJACH MUZYKI:

-   Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.

-   Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce naukowe, takie jak: podręcznik (jeden na ławkę), zeszyt i ćwiczenia (w ramach programu nauczania).

-   Uczeń powinien być przygotowany do zajęć i mieć odrobioną pracę domową.

-   W przypadku nieobecności na lekcji uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym i ćwiczeniach, zgłosić ten fakt nauczycielowi.

-   Usprawiedliwiona nieobecność  ucznia  na ostatniej lekcji  automatycznie usprawiedliwia  jego nieprzygotowanie  do  zajęć. Wyjątkiem jest udział  w sprawdzianach i odpowiedziach ustnych (śpiew, gra na instrumencie), które były zapowiedziane w trakcie jego obecności w szkole i obejmują jednostki tematyczne, na których uczeń był obecny. 

-   Uczniowie nieobecni na sprawdzianach kompleksowych mają prawo napisania go w ciągu dwóch tygodni, a w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej, w terminie uzgodnionym przez nauczyciela.

-   Nie ocenia się uczniów na najbliższych zajęciach po ich dłuższej (trwającej co najmniej dwa tygodnie) usprawiedliwionej nieobecności w szkole.

-   Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie winno być zgłaszane na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu. Każde kolejne nieprzygotowanie w rezultacie oznacza ocenę niedostateczną. Zgłoszone nieprzygotowanie do zajęć nie zwalnia od czynnego udziału w lekcji oraz nie wyklucza oceny za bieżącą pracę lekcyjną.

-   Każdy uczeń ma prawo poprawy oceny, z zastrzeżeniem że poinformuje o tym nauczyciela i umówi się z nim na poprawę w terminie nie przekraczającym dwóch tygodni. Ocenę można poprawić tylko raz.

-   Nauczyciel ma prawo dokonać sprawdzianu pisemnego, obejmującego materiał trzech lekcji lub materiał obejmujący więcej niż trzy lekcje, (sprawdzian kompleksowy) zrealizowanego w czasie całego semestru,  informując wcześniej uczniów o  terminie i zakresie materiału objętego sprawdzianem, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy sprawdzian obejmuje wiadomości z ostatniej lekcji nauczyciel nie ma obowiązku informowania uczniów o zaplanowanym sprawdzianie.

-   Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum trzy oceny. W uzasadnionych przypadkach (długotrwała usprawiedliwiona nieobecność ucznia) nauczyciel może odstąpić od tego wymogu.

2.     

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW:

Wiedza:

Znajomość wybranych pojęć, terminów muzycznych oraz zagadnień z zakresu kultury muzycznej w szczególności z zakresu historii muzyki (epoki, kierunki i ich przedstawiciele), polskich tańców narodowych, instrumentoznawstwa, zasad muzyki i notacji nutowej oraz rozumienie ich znaczenia, swobodne posługiwanie się właściwą terminologią, znajomość budowy typowych form muzycznych.

Umiejętności:

Wykorzystanie poznanych pojęć, terminów i zagadnień muzycznych w praktyce, wykorzystywanie ww. w trakcie wykonywania i słuchaniu muzyki, prowadzenia rozmów o muzyce oraz poszukiwaniu informacji o muzyce.

Wykonywanie utworów muzycznych wokalnych oraz instrumentalnych poprawnie pod względem melodycznym i rytmicznym, z ciekawą interpretacją (w tym: śpiew, ćwiczenia rytmiczne, gra na instrumentach – flet prosty, dzwonki, instrumenty perkusyjne), wykonywanie tańców, improwizowanie i komponowanie prostych struktur dźwiękowych i układów taneczno-ruchowych, przedstawianie cech i charakteru słuchanych i wykonywanych utworów słowami lub innymi środkami ekspresji.

Analiza i interpretacja tekstów kultury:

Interpretowanie wykonywanych utworów zgodnie z tekstem, charakterem i funkcją; słuchanie muzyki, rozpoznawanie, rozróżnianie i omawianie jej cech i budowy, przedstawianie własnego stosunek do słuchanego i wykonywanego repertuaru.

Postawa - stosunek do przedmiotu

-   sumienność w wykonywaniu obowiązków ucznia (przygotowanie do zajęć),

-   punktualność, usprawiedliwianie nieobecności, stosowanie się do poleceń, zdyscyplinowanie w trakcie lekcji,

-   poprawne, systematyczne i estetyczne prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

-   aktywność i zaangażowanie w trakcie zajęć lekcyjnych,

-   podejmowanie i wykonywanie dodatkowych zadań poszerzających zakres wiedzy i umiejętności,

-   wysiłek wkładany w przezwyciężanie trudności,

PRZYGOTOWANIE UCZNIA DO ZAJĘĆ:

-   podręcznik z przewidzianymi załącznikami.

-   zalecone zeszyty  przedmiotowe i ćwiczenia, 

-   przybory szkolne (w tym: zatemperowany ołówek, gumka, długopis), klej,flet prosty (lub inny instrument - zgodnie z wymaganiami w danej klasie).

-   znajomość przerobionych na lekcjach tematów.

-   dokończenie prac rozpoczętych w trakcie lekcji.

-   wklejenie do zeszytów otrzymanych na lekcji materiałów ksero i innych,

-   wykonanie pracy domowej.

Po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem podręczniki mogą być przynoszone tak, aby w trakcie lekcji na jednej ławce znajdował się jeden egzemplarz.. Nieobecność właściciela podręcznika stanowi jednak dla współużytkownika usprawiedliwienia i nie zwalnia go od czynnego udziału w lekcji. Brak własnego podręcznika nie zwalnia od wykonania  pracy domowej, do której jest on niezbędny.

                                                                                         OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

-   Stosuje podstawowe pojęcia muzyczne (rytm, gama, melodia, tempo).

-   Wykorzystuje w śpiewie oraz w grze na instrumentach znajomość pojęć i terminów muzycznych określających podstawowe elementy muzyki.

-   Odczytuje i zapisuje elementy notacji muzycznej.

-   Poprawnie używa nazw podstawowych instrumentów muzycznych, głosów ludzkich (sopran, alt, tenor, bas) i zespołów wykonawczych (np. chór, orkiestra).

-   Określa charakterystyczne cechy polskich tańców narodowych (poloneza, krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka).

-   Korzysta z multimedialnych źródeł muzyki i informacji o muzyce.

-   Śpiewa ze słuchu  (powtarza wzór lub powtarza i wykonuje z pamięci)  lub z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a capella, z towarzyszeniem instrumentu) piosenki z repertuaru dziecięcego i popularnego, wybrane pieśni patriotyczne, kanony (minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym).

-   Gra na instrumentach ze słuchu i z wykorzystaniem nut (solo i w zespole) melodie, schematy rytmiczne, proste utwory i akompaniamenty (uczeń gra na jednym lub kilku instrumentach, do wyboru: flet prosty, dzwonki, instrumentarium perkusyjne Orfa).

-   Odtwarza ruchem i gestodźwiękami proste rytmy i schematy rytmiczne, wykonuje kroki, figury i układy taneczne poloneza i krakowiaka, tańców ludowych (szczególnie własnego regionu) oraz podstawowe kroki wybranych tańców towarzyskich.

-   Tworzy proste struktury rytmiczne, sygnały dźwiękowe, swobodne akompaniamenty, prosty dwugłos.

-   Tworzy improwizacje ruchowe do muzyki.

-   Tworzy według ustalonych zasad improwizacje wokalne i instrumentalne (ćwiczenia wykonuje samodzielnie i pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem instrumentów).

-   Tworzy wypowiedzi o muzyce za pomocą środków pozamuzycznych  - odzwierciedla graficznie cechy muzyki i form muzycznych, rysuje, maluje i układa teksty do muzyki, opisuje słowami cechy i charakter słuchanych utworów.

-   Świadomie odbiera muzykę – słucha (słuchanie analityczne, ukierunkowane przez nauczyciela na wybrane cechy utworu) wybranych dzieł literatury muzycznej (od średniowiecza do XX w.) oraz dla muzyki jazzowej i rozrywkowej, słucha polskich pieśni patriotycznych oraz utworów ludowych w postaci oryginalnej i stylizowanej.

-   Rozpoznaje cechy i budowę utworu muzycznego: określa nastrój, tempo, dynamikę, wyróżnia formę muzyczną AB.

-   Zna postać Fryderyka Chopina.

ZASADY I SPOSOBY OCENIANIA UCZNIÓW NA LEKCJACH MUZYKI

1.    Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

-   Wypowiedź ustna, umiejętność dyskusji.

-   Ćwiczenia  z zakresu realizowanego programu:

-śpiew solo i w grupie,

-realizacja ćwiczeń słuchowych, rytmicznych, melodycznych,

-gra na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, wykonanie akompaniamentu rytmicznego, wykonanie w zespole odpowiedniej partii instrumentalnej,

-realizacja form muzyczno-ruchowych; ćwiczenia o charakterze choreograficznym,

-umiejętność analitycznego słuchania muzyki w oparciu o  poznane zasady  muzyki, wiedzę z zakresu kultury muzycznej, a także w powiązaniu z  innymi  działaniami  muzycznymi, np. ze śpiewem i grą na instrumentach;

-   Kartkówka, jako  forma  odpowiedzi,

-   Praca kontrolna (np.  test wiedzy, test słuchowy, praca klasowa),

-   Aktywność i zaangażowanie na lekcji,

-   Zadania domowe,

-   Uzgodnione wcześniej samodzielne oraz zespołowe prace dodatkowe powiązane z realizowanym programem nauczania - wykonywane w trakcie lekcji lub w warunkach pozalekcyjnych (np.  prezentacje, projekty, wykonanie pomocy dydaktycznych, przygotowywanie na lekcję materiałów na określony temat),

-   Udział w szkolnych  zajęciach pozalekcyjnych wymagających dużego zaangażowania muzycznego,

-   Szczególne osiągnięcia na forum klasy i szkoły,

-   Zeszyt  przedmiotowy (kryteria: poprawność treści, systematyczność prowadzenia, czytelność i przejrzystość, staranność i estetyka.

2.    Uczeń ma prawo do otrzymania bieżącej informacji na temat swoich postępów wraz ze wskazaniem kierunków poprawy.

3.    Dokumentowanie oceniania, odbywa się poprzez zapisy w dzienniku.

4.    Na początku każdego roku szkolnego (do 15 września) uczniowie i ich prawni opiekunowie zostaną zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach muzyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku.

5.    Ocenianie ma charakter cyfrowy w skali 1 – 6. Przy cyfrach dopuszcza się używanie znaków „+”. Inne stosowane w dzienniku symbole wspomagające nauczanie to:

NB nieobecność ucznia na lekcji
NP nieprzygotowanie - brak zeszytu, ćwiczeń, instrumentu, pracy domowej
BZ brak zadania - informacja o niezaliczonym zadaniu bez konsekwencji obniżenia oceny jeżeli dziecko uzupełni brak w ciągu 2 tygodni, "bz" zostaje zamienione na stopień. jeżeli dziecko nie uzupełni braków i nie umówi się z nauczycielem, co do innego terminu, "bz" zostanie zamienione na ocenę niedostateczną (1).
„+” plus – (aktywność , proste prace domowe. trzy plusy równoznaczne są z oceną bardzo dobrą (5).

6.    Pisemne prace kontrolne (np. test, kartkówka, sprawdzian) ocenia się punktowo. Dla ustalenia ocen cyfrowych stosowane są następujące progi przeliczeniowe:

      100% materiału + zadanie dodatkowe    - 6       

90 - 100% materiału          - 5

76- 89 % materiału           - 4

51 - 75% materiału- 3

31 - 50% materiału- 2

0   -  30% materiału           - 1

7.    Ogólne kryterium oceniania ze śpiewu:

-Ocena celująca – uczeń zaśpiewał piosenkę z pamięci (tekst bezbłędnie), poprawnie pod względem intonacyjnym, rytmicznym, z pełnym zaangażowaniem.

-Ocena bardzo dobra – utwór wykonany z pamięci poprawnie intonacyjnie, rytmicznie, bez pomyłek w tekście ale be zaangażowania.

-Ocena dobra – uczeń wykonał piosenkę bez pomyłek w tekście, zachowując ogólny jej charakter.

-Ocena Ogólne dostateczna – piosenka wykonana częściowo niepoprawnie pod względem intonacji, rytmu, mogą też pojawić się błędy w tekście.

-Ocena dopuszczająca – uczeń zaśpiewał piosenkę w dużej mierze przy pomocy nauczyciela.

-Ocena niedostateczna – uczeń odmówił wykonania piosenki.

     Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:

Wymagania dostosowuje się indywidualnie na podstawie dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Dopuszcza się m.in.:
-mylenie i trudności w wysławianiu się, 
-wydłużony czas odpowiedzi, 
-problemy z koncentracją i nieśmiałością, 
-problemy z poznawaniem kształtów, różnicowaniem  zjawisk dźwiękowych,
-problemy manualne
-problemy z koordynacją słuchowo-wzrokowo-ruchową,
-inne trudności specyficzne dla przedmiotu. 
Wsparcie polega m.in. na:
-wydłużeniu czasu przeznaczonego na ćwiczenia, 
-wydłużeniu czasu pisania prac kontrolnych, 
-odpytywanie oraz wykonywaniu ćwiczeń poza forum klasy, 
-powtarzaniu poleceń i upewnianiu się, czy zostały dobrze przez ucznia zrozumiane,
-pomocy w selekcjonowaniu wiadomości, 
-mobilizowaniu i wzmacnianiu pozytywnym ucznia.

OGÓLNE KRYTERIA OCEN:

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń:

-   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania;

-   spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą;

-   na zajęciach lekcyjnych systematycznie wykazuje się znaczącą  nadwyżką wiedzy i umiejętności w stosunku do wymagań programowych;

-   przygotowując się do zajęć korzysta z dodatkowych źródeł;

-   wykazuje inicjatywę i kreatywność o szczególne zainteresowania muzyką, również poza lekcjami; samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

-   systematycznie i z zaangażowaniem uczestniczy w formach pozalekcyjnej aktywności muzycznej (zespół wokalny zespół instrumentalny)

-   bierze udział w konkursach muzycznych oraz aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Szkoły i regionu

Ocenę bardzo dobra (5) otrzymuje uczeń:

-   opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności zawarty w programie nauczania i wykorzystuje w praktyce wszystkie określone w programie wiadomości i umiejętności: zna przewidzianą programem  literaturę muzyczną w stopniu bardzo dobrym (tytuły dzieł, nazwiska ich twórców, aparat wykonawczy, kojarzy dzieło z reprezentowaną przez nie epoką muzyczną, a także potrafi odnieść się do wysłuchanych kompozycji subiektywnie); rozpoznaje aparat wykonawczy w słuchanych  utworach, potrafi opisać instrumenty, zna ich wygląd i zastosowanie; rozpoznaje polski folklor muzyczny, tańce  narodowe i pieśni patriotyczne, a także potrafi je scharakteryzować;

-   potrafi bezbłędnie i z właściwą interpretacją zaśpiewać solo wszystkie pieśni objęte  programem  nauczania z uwzględnieniem pieśni śpiewanych na pamięć;

-   potrafi bezbłędnie wykonać na wybranym szkolnym instrumencie perkusyjnym akompaniamenty rytmiczne do objętych programem pieśni/piosenek oraz tworzyć proste  akompaniamenty rytmiczne do znanych melodii;

-   samodzielnie i systematycznie odrabia zadania domowe;

-   systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, a także dba o jego estetykę;

-   bierze udział w dyskusjach na temat muzyki i potrafi uzasadnić swoje wybory

-   chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach muzycznych na terenie Szkoły i poza nią

Ocenę dobrą (4), otrzymuje  uczeń, który:

-   opanował wiadomości i umiejętności określone w podstawie oraz stosuje je w praktyce (w stopniu dobrym opanował wiedzę z zakresu  historii muzyki (potrafi scharakteryzować epoki muzyczne, zna najwybitniejsze  postaci z historii muzyki i wymienia przykłady ich dzieł, rozpoznaje formy i style muzyczne, swobodnie operuje terminologią muzyczną); zna przewidzianą programem  literaturę muzyczną w stopniu dobrym (tytuły dzieł, nazwiska ich twórców oraz kojarzy je z epoką muzyczną, w której powstały);

-   rozpoznaje wygląd oraz brzmienia charakterystycznych instrumentów symfonicznych; rozpoznaje polski folklor muzyczny, tańce  narodowe i pieśni patriotyczne; )

-   aktynie uczestniczy w działaniach muzycznych na lekcji

-   właściwie posługuje się terminologią przedmiotową i rozwiązuje typowe problemy

-   poprawnie i systematycznie odrabia prace domowe;

-   poprawnie  prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-   potrafi  przy niewielkiej pomocy  nauczyciela i poprawnie pod względem muzycznym zaśpiewać solo poznane  pieśni  na wyższym poziomie trudności - w tym kilka piosenek  z pamięci;

-   potrafi  przy niewielkiej pomocy nauczyciela wykonać na instrumentach perkusyjnych (ew. wyklaskać) akompaniament rytmiczny do piosenki śpiewanej przez siebie/przez grupę;

Ocenę  dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

-   dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego w podstawie programowej w jego wiadomościach są luki opanował  podstawowe  wiadomości z historii muzyki (zna daty ramowe epok muzycznych, potrafi podać przykładowe dzieła muzyczne z poszczególnych epok oraz nazwiska najwybitniejszych kompozytorów, zna nazwy form muzycznych oraz podstawową terminologię muzyczną); zna przewidzianą programem  literaturę muzyczną w stopniu podstawowym;  rozpoznaje niektóre  instrumenty muzyczne z wyglądu i brzmienia;  rozpoznaje niektóre z polskich tańców narodowych;

-   uczestniczy w ćwiczeniach i zabawach muzycznych oraz współpracuje w grupie

-   zadania na średnim stopniu trudności wykonuje z pomocą nauczyciela;

-   nie zawsze potrafi zastosować poznaną wiedzę w praktyce; czytelnie, choć nie zawsze systematycznie, prowadzi zeszyt przedmiotowy;

-   niesystematycznie odrabia prace domowe;

-   potrafi  zaśpiewać solo przy pomocy nauczyciela kilka pieśni na niższym poziomie trudności;

-   potrafi  przy pomocy nauczyciela wykonać na instrumentach perkusyjnych (ew. wyklaskać) prosty

     akompaniament rytmiczny do piosenki;

Ocenę  dopuszczającą (2) otrzymuje  uczeń, który:

-   dysponuje elementarną wiedzą i umiejętnościami określonymi w podstawie programowej (zna najwybitniejszych polskich kompozytorów; )

-   prze pomocy nauczyciela potrafi wykonać podstawowe zadania przewidziane programem nauczania, o najmniejszym stopniu trudności;

-   potrafi zaśpiewać  minimum jedną z poznanych na lekcji piosenki/pieśni;

-   potrafi  wyklaskać proste  schematy rytmiczne oraz wykonać akompaniament metryczny do piosenek;

-   podejmuje próbę śpiewu i gry na instrumentach

-   posiada zeszyt przedmiotowy;

-   wykazuje chęć do nauki.

Ocenę  niedostateczną (1) otrzymuje  uczeń, który:

-   nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania;

-   nie wykonuje zadań domowych

-   nie przejawia chęci uzupełnienia braków edukacyjnych; 

-   nie jest zainteresowany poprawą ocen niedostatecznych (ocen cząstkowych/oceny końcowej);

-   systematycznie przejawia negatywny stosunek do zajęć (nie przynosi zeszytu, podręcznika,

-   przyborów szkolnych, spóźnia się, opuszcza zajęcia bez usprawiedliwienia, lekceważy polecenia

-   nauczyciela, utrudnia prowadzenia lekcji);

                                      

Poprawiono: 02 listopad 2021
Odsłony: 580