Wychowanie fizyczne

 

       PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Cele edukacyjne:

 1. Wspieranie  wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.
 2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
 3. Uświadamianie uczniom konieczności dbania o własne zdrowie.
 4. Wdrażanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.
 5. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.
 6. Praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

Zadania szkoły:

 1. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach, tańcach.
 2. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
 3. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz z podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin sportowych.
 4. Doskonalenie oceny postawy ciała i poziomu sprawności ucznia wraz z monitorowaniem rozwoju psychomotorycznego.

Przedmiot oceny:

1.Podstawą oceny jest wysiłek włożony przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Ocena klasyfikacyjna z wychowania fizycznego wystawiana jest dwa razy w roku:

 • pierwszy okres
 • koniec roku szkolnego

Uczeń może być nieklasyfikowany, jeżeli  brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Nauczyciel na początku roku szkolnego przekazuje informację uczniom ,rodzicom lub prawnym opiekunom o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Strój gimnastyczny wymagany na zajęciach wychowania fizycznego:

-biała koszulka sportowa,  krótkie spodenki lub długie ,dresy

- obuwie do wyboru: typu: „ trampki, tenisówki.

Wymagany jest czysty i schludny strój sportowy. Każdorazowo należy zmienić strój po zajęciach..

2.Kryteria i zasady szczegółowe oceniania i klasyfikowania.

Ocenę końcową z wychowania fizycznego uczeń otrzymuje na podstawie oceny cząstkowej

w następujących działaniach:

Postawa; ocenie podlega:

 • Przestrzeganie przez ucznia zasad bezpieczeństwa korzystania z obiektów i sprzętu sportowego.
 • Poszanowanie własnego ciała i odpowiedzialność za bezpieczeństwo współćwiczącego.
 • Umiejętność panowania nad emocjami związanymi z wynikiem gier i przebiegiem spotkań.
 • Umiejętność współpracy z partnerem i stosunek do przeciwnika.
 • Kontrolowaniu przez ucznia własnych negatywnych i pozytywnych zachowań,
 • Przestrzeganiu przez ucznia zasad fair play.
 • Pomocy słabszym  uczniom.

Aktywność; ocenie podlega:

 • Zaangażowanie w przebieg lekcji i przygotowanie się do zajęć.
 • Frekwencja,
 • Aktywność ucznia  na  zajęciach lekcyjnych  (indywidualna i zespołowa).
 • Pozalekcyjna działalność ucznia na rzecz sportu i rekreacji. 
 • Wysiłek ucznia w nabywaniu umiejętności i podnoszenie sprawności fizycznej.

Umiejętność; ocenie podlega:

 • Umiejętność wykonywania zadań ruchowych zgodnie z programem nauczania,
 • Umiejętność organizowania, przeprowadzania i sędziowania elementów zajęć,
 • Umiejętność poszanowania zasad kulturalnego kibica i zawodnika.

Umiejętności oceniane są poprzez wykonanie określonych zadań ruchowych oraz obserwację ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń i gry szkolnej.
Ocenie podlegają umiejętności z minimum dwóch wybranych zagadnień głównych znajdujących się w programie nauczania.
W ciągu półrocza przeprowadzonych będzie nie mniej niż 3 sprawdziany określające umiejętności ruchowe.

Sprawność fizyczna; ocenie podlega:

 • Postęp w opanowaniu umiejętności zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami ucznia.
 • Osiągnięte wyniki w sportach wymiernych , dokładność wykonania zadań i poziom  zdobytej wiedzy.
 • Dbałość o kondycję i prawidłową postawę,
 • Samokontrola i samoocena sprawności.

Wiadomości; ocenie podlegają:

 • Wiadomości związane z zasadami funkcjonowania organizmu, czynnym wypoczynkiem, kształtowaniem i oceną sprawności oraz zdrowia, regeneracji sił po wysiłku fizycznym,
 • Wiadomości na temat wykorzystania przyborów, przyrządów oraz bazy sportowej
 • Wiadomości dotyczące organizowania i elementów sędziowania zawodów sportowych, przeprowadzania rozgrzewki, inwencja w organizowaniu gier i zabaw.

3.Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i sportowych.

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych:

 • sprawdzian umiejętności technicznych z danej dyscypliny,
 • zadania kontrolno-oceniające,
 • samodzielnie prowadzone ćwiczenia kształtujące  (rozgrzewka)
 • samodzielnie przeprowadzony fragment układu tanecznego
 • obserwacja ucznia,
 • elementy sędziowania sędziowanie.

Sposoby sprawdzania osiągnięć  sportowych:

 • test sprawności fizycznej,
 • próby czynnościowe,
 • formy współzawodnictwa,
 • tory przeszkód,
 • zawody sportowe.  

4.Elementy składające się na ocenę:

 • sprawdziany umiejętności technicznych i wiadomości teoretycznych,
 • samodzielnie przeprowadzone ćwiczenia kształtujące (rozgrzewka)
 • umiejętność i wiadomości ucznia podczas lekcji wyraża się znakiem „+”, lub„-‘’,
  uczeń za trzy „+” otrzymuje ocenę „bdb”, za trzy „-‘’ ocenę „ndst”,
 • inne elementy oceny:
  • uczeń ma prawo być nie przygotowanym do lekcji (brak stroju do ćwiczeń), dwa razy w semestrze przy trzecim wystawia się  ocenę niedostateczną)
  • uczeń zwolniony lub nieobecny na sprawdzianie w rubryce ma odpowiedni zapis „zw” lub „-‘’.
   Istnieje możliwość zaliczenia sprawdzianu w innym terminie, jednak nie dłuższym niż dwa tygodnie i powinno to wynikać z inicjatywy ucznia.,
  • przy 100% obecności i ćwiczeniu na zajęciach, uczeń otrzymuje ocenę cząstkową „celującą”,
  • reprezentowanie szkoły w zawodach również jest premiowane wysoką oceną.
  • uczeń może poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu tylko raz i  w ciągu dwóch tygodni po sprawdzianie.

5.Skala ocen:

Uczeń swoją postawą społeczną i stosunkiem do przedmiotu nie budzi  żadnych zastrzeżeń. Jest zdyscyplinowany,  koleżeński, prezentuje bardzo wysoki stopień kultury osobistej.

 • Reprezentuje twórczą postawą oraz zna i stosuje zasady: kulturalnego kibicowania, fair-play

jest aktywny podczas lekcji bardzo chętnie i z zaangażowaniem wykonuje polecenia nauczyciela, a także samodzielnie doskonali swoje umiejętności i sprawność koordynacyjno-ruchową.

 • Prowadzi sportowy i higieniczny tryb życia, szanuje i dba o szkolny sprzęt sportowy.
 • Aktywnie i systematycznie bierze udział w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowo-rekreacyjnych, godnie reprezentuje szkołę w  miejskich i rejonowych zawodach  sportowych.
 • Umie godnie ponosić porażki i wyciąga wnioski z osiągniętych sukcesów, systematycznie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowo rekreacyjnym.
 • ocena bardzo dobra:

 • Uczeń całkowicie opanował zadania z poziomu rozszerzonego ,bardzo starannie i sumiennie wykonuje samodzielnie  ćwiczenia, polecenia i zadania.
 • Prezentuje duże zaangażowanie na lekcji, służy innym pomocą  i szanuje sprzęt sportowy
 • Jest dobrze przygotowany do zajęć, stara się prowadzić sportowy i higieniczny tryb życia
 • Systematycznie doskonali sprawność motoryczną i osiąga duże postępy w osobistym

usprawnieniu.

 • Czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowo rekreacyjnym
 • ocena dobra:

 • Uczeń bez większych zarzutów wywiązuje się z obowiązków przy pomocy nauczyciela
 • Osiąga postęp w opanowaniu umiejętności i wiadomości na poziomie podstawowym
 • Wysokie są staranność i sumienność w wykonywaniu zadań i zaangażowanie w przebieg lekcji.
 • Stara się panować nad emocjami i przestrzegać zasad współzawodnictwa sportowego.
 • Posiada prawidłowe nawyki higieniczno-zdrowotne
 • ocena dostateczna:

 • Uczeń prezentuje słaby poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno-kondycyjnej poniżej wymagań przewidzianych programem nauczania.
 • Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, niechętnie wykonuje polecenia nauczyciela, nie wykazuje starań w kierunku samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności fizycznej  jest mało zdyscyplinowany, jego postawa społeczna i stosunek do przedmiotu budzą zastrzeżenia.
 • Ma niski poziom staranności i sumienności w wykonywaniu zadań, nie uczestniczy w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych.
 •   ocena dopuszczająca:

 •    Uczeń prezentuje bardzo niski poziom umiejętności i rozwoju sprawności koordynacyjno- kondycyjnej w dużo niższym zakresie niż przewiduje to program nauczania.
 •    Nie wykazuje się aktywnością podczas lekcji, z dużym oporem wykonuje polecenia  nauczyciela,  
 •   Nie dostrzega potrzeby samodzielnego doskonalenia swoich umiejętności i sprawności fizycznej.
 •    Jego postawa  społeczna i stosunek do przedmiotu budzi wiele zastrzeżeń, jest niezdyscyplinowany, wykazuje duże braki prawidłowych nawyków higieniczno-zdrowotnych, bardzo często nie ma  właściwego stroju sportowego.
 •     Nie zna przepisów gier sportowych i nie potrafi pomóc przy organizacji zawodów  sportowych  nie uczestniczy w żadnych dodatkowych formach aktywności ruchowej, nie  dba o sprzęt  sportowy.

 • ocena niedostateczna:

 •    Uczeń prezentuje poziom umiejętności i sprawności fizycznej  uniemożliwiający realizację  programu nauczania.
 •    Wykazuje szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu, nie bierze czynnego udziału w lekcji swoim zachowaniem dezorganizuje  pracę, stwarzając niebezpieczeństwo dla innych i siebie
 •    Notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć, niszczy sprzęt sportowy.
 •    Prowadzi niehigieniczny i niesportowy tryb życia.
 •     Nie zna zasad gier, zabaw, kulturalnego kibicowania, całkowicie nie panuje nad emocjami.
 • Czynniki dodatkowe - podwyższające ocenę semestralną lub końcową:
 • Reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych,
 •    Systematyczny udział w  sportowo-rekreacyjnych zajęciach pozalekcyjnych.
 •    Działalność na rzecz sportu i rekreacji
 •     Postawa sportowa.
 •    Czynniki dodatkowe - obniżające ocenę semestralną lub końcową:

 •    Brak stroju sportowego na lekcji wychowania fizycznego.
 •    Brak kultury osobistej i zasad moralnych.

6.T           Tryb zwalniania z przedmiotu:

            W uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.

            Decyzję o zwolnieniu czasowym ucznia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo inną poradnie specjalistyczną.

            Na podstawie opinii lekarza lub poradni specjalistycznej uczeń może być zwolniony z wykonywania niektórych ćwiczeń, ale w pozostałych ćwiczeniach do których nie ma żadnych przeciwwskazań  bierze czynny udział.

            W przypadku zwolnień z zajęć wychowania fizycznego ( całorocznego lub półrocznego) w dokumentacji zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, dotyczy to szczególnych przypadków.
 

Poprawiono: 06 październik 2019
Odsłony: 534