Język polski

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

 

I. CELE PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANA

Ocenianie przedmiotowe (podobnie jak wewnątrzszkolne) ma na celu:

·         poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych z języka polskiego o postępach w tym zakresie,

·         pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

·         motywowanie ucznia do dalszej pracy,

·         dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielowi informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

·        dostarczenie nauczycielowi informacji o efektywności jego nauczania, właściwego doboru materiałów, metod i sposobów nauczania.

II. ZASADY PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA

1.      PZO ma na celu wspieranie intelektualnego i osobowościowego rozwoju ucznia.

2.      Na początku roku szkolnego dokonuje się diagnozy wstępnej poziomu wiedzy i umiejętności uczniów.

3.      Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

4.      Ocena ma dostarczyć uczniom, rodzicom i nauczycielowi rzetelnej informacji o specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach ucznia.

5.      Każda ocena jest opatrzona komentarzem nauczyciela ustnym lub pisemnym.

6.      Zawartością komentarza są wskazówki dla ucznia, w jaki sposób może on podnieść swoje osiągnięcia edukacyjne.

7.      Wymagania edukacyjne sformułowane są na podstawie programu „Między nami” GWO, uwzględniają również standardy egzaminacyjne (tak, aby zapewnić spójność wewnętrznego i zewnętrznego systemu oceniania).

8.  Stosuje się sześciostopniową skalę ocen.

9.  Uczeń ma tylko raz prawo do poprawy prac pisemnych i ustnych, jeżeli otrzymał ocenę niekorzystną.

10.  Prace klasowe są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem.

11.  Pisemne prace domowe (wypracowania różnego typu) nie są zadawane z lekcji na lekcję.

12.  Pracą domową jest również przeczytanie tekstu literackiego. Jej niewykonanie skutkuje oceną niedostateczną.

13.  Dwa razy w semestrze uczeń może zgłosić nieprzygotowanie się do lekcji bez żadnych sankcji.

14.  Sprawdziany i prace klasowe są przechowywane w teczkach, do których ma wgląd uczeń i jego rodzice.

15.  W słabym zespole klasowym można niektóre kryteria ocen i wymagań obniżyć.

III. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

Przyjmuje się następujące obszary podlegające ocenianiu:

·         zeszyt,

·         aktywność na lekcji,

·         zadania domowe (ćwiczenia, dłuższe wypowiedzi pisemnej),

·         czytanie,

·         wypowiedzi ustne,

·         sprawdziany, testy,

·         prace klasowe,

·         zadania dodatkowe.

Zeszyt przedmiotowy ucznia sprawdzany jest raz w semestrze, a ocenie podlegają:

·         estetyka pisma,

·         systematyczność zapisów,

·         strona graficzna,

·         poprawność zapisu z tablicy.

Aktywność na lekcji oceniana jest za pomocą „plusów”. Plus ma motywować do zdobywania i podwyższania umiejętności przedmiotowych i ogólnych.

Plusy dotyczą aktywności i postaw, wyrażającymi się takimi osiągnięciami, jak:

·         zabrania głosu na lekcji,

·         aktywna współpraca w zespole,

·         samodzielne odszukiwanie informacji w różnych źródłach,

·         zadania praktyczne – niewerbalne wytwory pracy.

Pięć plusów  daje ocenę bardzo dobrą.

Zadania domowe obejmują ćwiczenia z nauki o języku, literaturze oraz dłuższe wypowiedzi przewidziane w programie nauczania.

Czytanie – ocenie podlegają:

·         technika czytania (czytanie głośne i wyraźne),

·         ciche czytanie ze zrozumieniem,

·         czytanie z uwzględnieniem celu (np. informacja, przeżycie).

Wypowiedzi ustne obejmują:

·         dłuższe wypowiedzi na określony temat,

·         recytację poezji i fragmentów prozy.

Sprawdziany – literackie i językowe (w tym dyktanda):

·         godzinny sprawdzian z nauki o języku – przynajmniej dwa razy w roku,

·         sprawdziany oceniane są w skali procentowej przyjętej w WZO,

·         ocenę celującą otrzymuje uczeń, jeżeli uzyska ocenę bardzo dobrą i wykona ćwiczenie dodatkowe w czasie trwania sprawdzianu

Prace klasowe – w formie dłuższego wypracowania – dwa razy w semestrze.

Zadania dodatkowe obejmują:

·         udział w konkursach,

·         samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych,

·         czytanie i prezentację utworów literackich spoza kanonu lektur obowiązkowych,

-         zadania dodatkowe (gramatyczne, literackie) wykraczające poza program nauczania przewidziany w danej klasie.

IV. OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV, V, VI, VII, VIII

Uczeń otrzymuje:

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkim poziomie trudności

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń potrafi wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudnościujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania
  i wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

V. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYPOWIEDZI USTNYCH I  PISEMNYCH

1. Wypowiedzi ustne:

·         zgodność z tematem,

·         poprawność językowa,

·         płynność wypowiedzi.  

2. Recytacja:

·         opanowanie pamięciowe tekstu.

·         kultura języka, dykcja, artykulacja, akcentowanie, intonacja, tempo),

·         ogólny wyraz artystyczny .

1.      Czytanie:

·         technika czytania (czytanie głośne i wyraziste),

·         płynność i tempo czytania,

·         stosowanie odpowiedniej intonacji i akcentowanie.

1.      Wypowiedzi pisemne:

Krótkie: (np. notatka, kartka pocztowa, telegram, zaproszenie, zawiadomienie, ogłoszenie, instrukcja, dialog):

·         układ graficzny,

·         wskazanie adresata (przy odpowiednich formach),

·         dobór odpowiedniego słownictwa z uwzględnieniem poprawnej pisowni,

·         zwięzłość,

·         komunikatywność.

Krótka wypowiedź pisemna oceniona notą najwyższą (6), odznaczać się musi dodatkowo oryginalnym rozwiązaniem. W zakresie formy tematu i języka musi zachwycać odbiorcę. 

Dłuższe (np. opowiadanie, opis, list, sprawozdanie):

a)      Opowiadanie

Temat

·         wypowiedź świadczy o zrozumieniu tematu,

·         wydarzenia zostały przedstawione w porządku przyczynowo - skutkowym,

·         określony został czas i miejsce zdarzeń,

·         wprowadzono bohaterów, z których jeden jest postacią główną,

·         uczeń zaznacza obecność narratora/ uczeń świadomie wprowadza określony typ narracji.

Kompozycja

·         wypowiedź składa się z trzech proporcjonalnych części,

·         tekst jest spójny.

Język i styl

·         słownictwo jest poprawne 0-4 bł. – 2 pkt., 5 bł. – 1 pkt., 6 bł. – 0 pkt,

·         uczeń stosuje normy gramatyczne, styl dostosowany do sytuacji i komunikacji.

Zapis

·         ortografia jest poprawna 0-1 bł. – 2 pkt., 2 bł. – 1 pkt., 3 bł. – 0 pkt,

·         interpunkcja jest poprawna – 0-4 bł. – 1 pkt., 5 bł. – 0 pkt,

·         zapis jest czytelny.

Ortografia

Za błąd rażący uznajemy naruszenie podstawowych zasad pisowni ó-u, rz – ż, ch – h, wielka i mała litera, ‘nie” z czasownikami, rzeczownikami i przymiotnikami. Pozostałe błędy uznajemy za drugorzędne. Nie bierzemy pod uwagę usterek ortograficznych: fonetyczny zapis nazwiska obcego pochodzenia, dzielenie przedrostków przy przenoszeniu itp.. Nie uwzględniamy pisowni „nie” z imiesłowami przymiotnikowymi. Kilkakrotny błędny zapis tego samego wyrazu traktujemy jako jeden błąd.

1 błąd rażący = 2 błędy drugorzędne

Interpunkcja:

Za rażący błąd uznajemy brak przecinka oddzielającego wyliczenia, zdanie podrzędne od nadrzędnego, brak lub nadmiar przecinków w zdaniach współrzędnych. Pozostałe błędy w zakresie interpunkcji traktujemy jako drugorzędne.

1 błąd rażący = 2 błędy drugorzędne

Nauczyciel, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, uczniom dysortograficznym nie obniża punktów za ortografię.

Ponadto, do uczniów ze stwierdzoną dysleksją  na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, stosuje się:

- indywidualne podejście w czasie lekcji;
- ocenianie głównie wypowiedzi ustnych;
- ocenianie prac pisemnych pod względem treści, kompozycji i stylu, a błędy w zapisie wyrazów jakościowo (rodzaj i nasilenie błędów); przy wystawianiu oceny nie będzie brany pod uwagę poziom graficzny i estetyczny pracy;
- w ocenie ortografii stosowana będzie ocena opisowa np. opanowałeś pisownię 7 wyrazów, musisz popracować jeszcze nad tymi wyrazami:....;
- w dyktandach obowiązuje ucznia znajomość wyrazów opracowywanych na lekcji, podczas dyktanda otrzymują jego tekst z lukami na wyrazy, które muszą uzupełnić;
- uczeń będzie odpytywany z czytania głośnego tylko po wcześniejszym przygotowaniu tekstu w domu;
- tekst zadany do nauczenia się czytania głośnego będzie odpowiednio ograniczony ilościowo w zależności od możliwości ucznia ( minimum 10 zdań);
- przed sprawdzianem, testem, pracą klasową będą odczytywane na głos teksty i zadania;

 Przy ocenianiu testów stosowana jest skala ocen 1 – 6 na podstawie następującej punktacji:

- 90% - 100% punktów i poprawnie rozwiązane zadanie dodatkowe wykraczające poza program nauczania na danym etapie kształcenia – celujący (6)

- 90% - 100% punktów – bardzo dobry (5)

- 76% - 89% punktów – dobry (4)

- 51% - 75% punktów – dostateczny (3)

- 31% - 50% punktów – dopuszczający (2)

- 0% - 30% punktów – niedostateczny (1)

UWAGA! Praca nie na temat oceniona będzie na ocenę niedostateczną.

VI. SPOSOBY DOKUMENTOWANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW

Osiągnięcia ucznia odnotowuje się w:

·         dzienniku lekcyjnym (oceny bieżące, śródroczne i końcoworoczne).

Poprawiono: 06 październik 2019
Odsłony: 605