Biologia

PRZEDMIOTYOWE ZASADY OCENIANIA
Z  BIOLOGII

Cele ogólne oceniania:

1. Rozpoznanie przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań programowych.
2. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych  z biologii oraz o postępach w tym zakresie;
3. Udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej się uczyć;
4. Udzielenie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania swojego rozwoju.
5. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
6. Dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia.
7. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod i technik pracy z uczniem. 
Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne;
b) końcowe
Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie:
 Wiadomości przedmiotowe.
• Zgodnie z programem nauczania i kryteriami wynikającymi z podstawy programowej.
 Umiejętności przedmiotowe:
• planowanie prostych eksperymentów,
• analizowanie i interpretowanie wyników obserwacji i eksperymentów,
• gromadzenie danych,
• dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych,
• porównywanie i wnioskowanie,
• wykonywanie prostych wykresów, diagramów i ich interpretowanie,
• posługiwanie się terminologią biologiczną,
• korzystanie z różnych źródeł informacji,
postawę ucznia i jego aktywność:
• pracę w grupie,
• dyskusję,
• aktywność na lekcji,
• odpowiedzialność za podjęte zadania,
• kreatywność.
• udział w projekcie edukacyjnym
• udział w konkursach tematycznych

Bieżące ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia dokonuje się w następujących formach:
 
1)  ustnej;
2)  pisemnej;
3)  ćwiczeń i prac praktycznych;
4)  obserwacji aktywności uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i  pozalekcyjnych.                           
• Prace pisemne – klasówki, sprawdziany i kartkówki
• Odpowiedzi ustne
• Prace domowe
• Prowadzenie zeszytu przedmiotowego i ćwiczeń
• Dodatkowe pomoce potrzebne do lekcji
• Praca w grupach
• Prace praktyczne np. pomoce dydaktyczne, prezentacje multimedialne
• Aktywność w czasie lekcji i działalność pozalekcyjna np. udział konkursach
Kategorie pisemnej formy oceniania wiedzy  i umiejętności ucznia:
1. Praca klasowa (zadanie klasowe) – obejmuje duże partie materiału, przeprowadzana jest po zakończonym dziale. Zawarte w nim treści zostały powtórzone i utrwalone. Ocena wystawiana na jej podstawie ma znaczny wpływ na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną. O planowanej pracy klasowej powiadamiam ucznia tydzień przed jej terminem. W przypadku nieobecności ucznia przystępuje on do klasówki w terminie wyznaczonym przez nauczyciela ( nie dłuższym niż dwa tygodnie )
2. Sprawdzian – obejmuje materiał z kilku lekcji lub wiadomości i umiejętności konieczne do opanowania w całym cyklu kształcenia. Uczeń poznaje termin sprawdzianu z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych.
Uczeń ma prawo poprawić otrzymaną ocenę z pracy klasowej oraz sprawdzianu. Każda otrzymana ocena będzie wpisywana.
Ocenione prace pisemne uczeń otrzymuję do domu w celu zapoznania się rodziców z uzyskaną oceną, poprawieniem błędów w zeszycie przedmiotowym oraz podpisaniem pracy.
Praca klasowa i sprawdzian mogą zawierać zadania wykraczające poza podstawę programową. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w pracy ucznia otrzymuje on ocenę celującą.
Zasady punktacji:
 0% - 34% niedostateczny
35% - 49% dopuszczający
50% - 70% dostateczny
71% -89% dobry
 90% - 100% bardzo dobry
 90% + zadanie dodatkowe  celujący
 W zależności od stopnia trudności sprawdzianu ( zawartych w nim zadań) nauczyciel może zmienić powyższą skalę.
3. „Kartkówki” – krótkie sprawdziany kontrolujące opanowanie wiadomości  i umiejętności     maksymalnie z trzech ostatnich lekcji lub pracy domowej. Nie podlegają one poprawie, mogą być zapowiadane , ale nie muszą,
Wszystkie pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności zostaną      poprawione i ocenione w ciągu 14 dni od ich napisania, W ciągu dwóch najbliższych zajęć uczeń może poprawić otrzymaną ocenę
 Sprawdzone i ocenione prace pisemne  uczeń otrzymuje do domu w celu podpisania przez rodziców oraz zrobienia poprawy zadań w zeszycie przedmiotowym.
 
4. Prace domowe – sprawdzają samodzielność ucznia i mają merytoryczny związek z tematem.
5. Karty pracy samodzielnej.
6. Prowadzenie zeszytu przedmiotowego który co najmniej raz w semestrze jest oceniany.
 
Skala ocen
1. Skala ocen na lekcjach biologii jest zgodna z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i obejmuje oceny w skali od 1 do 6.
2. Przy wystawianiu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej nauczyciel może wpisać przed daną oceną znak + z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej.
3. W ocenianiu bieżącym stosuje się oceny w/w skali, jednakże nauczyciel może przed danym stopniem postawić znak „+”  (z wyjątkiem oceny niedostatecznej i celującej) oraz znak „–” (z wyjątkiem  oceny niedostatecznej)
4. W ocenianiu bieżącym, można stosować   znaki np.: „np”- nieprzygotowany  (2 razy w semestrze przy dwóch godzinach w tygodniu 1 raz przy jednej godzinie w tygodniu), „bz”- brak zadania(1 raz w semestrze), „nb”- nieobecny,  
 „+”- aktywność na lekcji ( za 3 znaki „+” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą), „–”- brak aktywności.
Nieprzygotowanie się do lekcji oraz brak pracy domowej uczeń zgłasza przed rozpoczęciem lekcji.
Klasyfikacja uczniów.
Ocena śródroczna, roczna i końcowa nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
O ocenie decydują:
• oceny samodzielnej pracy ucznia ( prace pisemne, testy, kartkówki, oceny z odpowiedzi ustnych, prace praktyczne, prace domowe ),
• oceny wspomagające ( prowadzenie zeszytu ćwiczeń, aktywność na lekcji, prace dodatkowe, udział w zajęciach pozalekcyjnych)

Największą wartość mają:
• prace pisemne,
• odpowiedzi ustne
• prace praktyczne
• rozwiązywanie problemów, uzasadnianie, wnioskowanie
• aktywność
- Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego według obowiązujących przepisów zawartych w WSO
- O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych uczeń zostanie poinformowany na tydzień przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady  Pedagogicznej.
- O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej  uczeń       i jego rodzice (prawni opiekunowie) są informowani na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej:
1. ustnie (informacja potwierdzona podpisem);
2. pisemnie – w przypadku niezgłoszenia się rodzica do szkoły (informacja potwierdzonym  nadaniem pocztowym lub podpisem rodziców stosownej informacji w Zeszycie kontaktów z rodzicami).
 
Wymagania na poszczególne oceny :
Uczeń otrzyma ocenę:

NIEDOSTATECZNĄ jeżeli:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej
• nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności
• braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy
• otrzymywał cząstkowe oceny niedostateczne z prac pisemnych( braki wiadomości  i umiejętności praca niesamodzielna , brak chęci poprawy)

DOPUSZCZAJĄCĄ jeżeli:
• ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych programem, ale nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia,
• wykonuje proste zadania i polecenia o bardzo małym stopniu trudności,
• Z pomocą nauczyciela wyciąga wnioski z prostych doświadczeń
• wiadomości przekazuje w sposób nieporadny, nie używając terminologii biologicznej,
• jest mało aktywny na lekcjach

DOSTATECZNĄ jeżeli:
• opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej  klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych  w podstawie   programowej,
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności
• słabo posługuje się terminologia biologiczną
• jest mało aktywny podczas lekcji
DOBRĄ jeżeli:
• wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie  
• opanował na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej bilologii
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe  zadania teoretyczne lub praktyczne 
• potrafi stosować zdobytą wiedzę do samodzielnego rozwiązywania problemów typowych, w przypadkach trudniejszych korzysta z pomocy nauczyciela,
• właściwie stosuje terminologię przedmiotową
• stosuje wiedzę do objaśniania prostych zjawisk przyrodniczych
• :udziela poprawnych odpowiedzi na typowe pytania,
• jest aktywny na lekcji
BARDZO DOBRĄ jeżeli:

• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem  nauczania przedmiotu w danej klasie,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
• potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
• Właściwie dokumentuje swoja pracę
• korzysta z różnorodnych źródeł wiedzy
• wykazuje szczególne zainteresowania biologią
• Osiąga sukcesy w konkursach

CELUJĄCĄ jeżeli:
•  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania   przedmiotu w danej klasie,
•  samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów   teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje  także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,
•  osiąga sukcesy w konkursach biologicznych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim albo krajowym 
• wybiera odpowiednie terminy i pojęcia do opisu zjawisk, właściwości, zachowań, obiektów i organizmów
• formułuje problemy i rozwiązuje je w sposób twórczy: formułuje i sprawdza hipotezy kojarzy różnorodne fakty, obserwacje, wyniki doświadczeń i wyciąga wnioski,
• analizuje sytuację problemową dostrzega i formułuje problem.
Szczegółowe wymagania dostosowane do każdej jednostki lekcyjnej  są dostępne do wglądu u nauczyciela.
Punktacja każdej pracy pisemnej( klasówki, sprawdziany, kartkówki), będzie obliczana indywidualnie

Kryteria pracy w grupie
• zaangażowanie w pracę grupy
• realizacja wyznaczonego zadania
• pełnione funkcje w grupie
• umiejętności pracy w grupie

wymagania na poszczególne oceny:
Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra
Przeszkadza członkom grupy w pracy. Nie wykonuje wyznaczonej pracy w danym czasie. Zajmuje się innymi sprawami. Nawet przy pomocy kolegów                    i nauczyciela, nie wykonuje zadania.      Nie wywiązuje się z powierzonych zadań i funkcji. Ma trudności we współdziałaniu. Nie docenia pracy innych, negatywnie dominuje w grupie. Na czas wykonuje tylko część zadanej pracy czasami przeszkadza innym. Realizuje przy pomocy kolegów lub nauczyciela tylko część zadań. Czasami nie wywiązuje się z pełnionych funkcji w grupie. Nie przyjmuje do wiadomości informacji zwrotnych nauczyciela               i kolegów na temat jego pracy w zespole. Rzadko chwali wkład pracy innych. Nie szanuje zdania innych. Pracuje przy wykonaniu większości zadań ale zdarza mu się nie akceptować przynależności do grupy. Realizuje większość zadań sam. Zgodnie z predyspozycjami potrafi wykonać niektóre funkcje w grupie. Akceptuje opinie nauczyciela    i kolegów na temat swojej pracy w grupie. Potrafi pochwalić kolegów za pracę ale zdarza mu się również i ich krytyka. Jest zdyscyplino-wany. Wnosi pozytywny wkład w pracę grupy. Wykonuje zadanie w danym czasie. Konsekwentnie wykonuje swoją pracę. Wykonuje zgodnie z predyspozycjami przydzielone funkcje ale próbuje podejmować inne. Dostrzega swoje wady pracy w grupie i stara się je likwidować. Tolerancyjny. Docenia pracę innych. Zaangażowany w pracę w grupie. Wykazuje inicjatywę. Angażuje wszystkich do pracy. Pomaga kolegom mającym trudności. Samodzielnie podejmuje się realizacji zadania. Przyjmuje na siebie wiele zadań. Zdyscyplino-wany. Potrafi pokierować członkami zespołu. Pełni wiele funkcji. Potrafi wskazać swoje mocne        i słabe strony pracy w grupie. Potrafi ocenić pracę innych, stwarza pozytywną atmosferę podczas pracy. Szanuje innych.
 
Wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Nauczyciel respektuje indywidualne zalecenia w stosunku do uczniów mających stwierdzoną:
a) dysleksją,
b) dysgrafią,
c) niepełnosprawnością umysłową,
ponadto uczniowie słabosłyszący i słabo widzący,
d) afazja,
e) deficyty rozwojowe

Formy dostosowań:
Dysleksja :
- wydłużenie czasu na naukę i rozłożenie większej części materiału,
- częste przypominanie i utrwalanie wiedzy,
- wcześniejsze zapowiadanie uczniowi, że będzie pytany podczas lekcji,
- sprawdzanie, czy uczeń prawidłowo zrozumiał polecenie zadania, w razie potrzeby udzielanie wskazówek, dyskretne naprowadzanie podczas odpowiedzi,
- wydłużenie czasu pracy podczas prac pisemnych,
- ocenianie , pochwała nawet niewielkich sukcesów ucznia
Dysgrafia:
- nie obniżanie stopni za pismo
- zwracać uwagę na merytoryczną  stronę pracy ucznia
- preferować wypowiedzi ustne
Niepełnosprawność umysłowa:
- omawianie niewielkich partii materiału i o mniejszym stopniu trudności
-pozostawianie więcej czasu na jego utrwalenie
-podawanie poleceń w prostszej formie
-unikanie trudnych/bardzo abstrakcyjnych pojęć
-częste odwoływanie się do konkretu, przykładu
-unikanie pytań problemowych, przekrojowych
-uwzględnienie wolniejszego tempo pracy (mniej zadań
na klasówkach, zadawanie do domu tyle, ile dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie)
-odrębne instruowanie dzieci – tłumaczenie poleceń
-częsta kontrola pracy ucznia podczas lekcji
Uczniowie słabo słyszący:
-zapewnienie dobrego oświetlenia klasy oraz miejsca dla dziecka w pierwszej ławce  w rzędzie od okna,
-nauczyciel mówiąc do całej klasy, powinien stać w pobliżu dziecka zwrócony twarzą w jego
stronę,
-należy mówić do dziecka wyraźnie, używając normalnego głosu i intonacji, upewniając się,
czy polecenia kierowane do całej klasy są właściwie rozumiane przez dziecko - w przypadku
trudności zapewnić mu dodatkowe wyjaśnienia, sformułować inaczej polecenie,
-w czasie lekcji wskazane jest używanie jak najczęściej pomocy wizualnych,
-przy ocenie prac pisemnych nie należy uwzględniać błędów wynikających z niedosłuchu,

Uczniowie słabowidzący:
- zapewnić uczniowi odpowiednie miejsce w klasie oraz oświetlenie i widoczność,
- zwracanie uwagi na szybszą męczliwość ucznia, wydłużenie czasu pracy,
- częsta kontrola pracy podczas lekcji,
- unikanie głośnego czytania w czasie zajęć,
Afazja:
- tworzenie spokojnej atmosfery w trakcie wypowiedzi ustnych,
- wydłużenie czasu odpowiedzi ustnej,
- uwzględnienie problemów z wymową i artykulacją w czasie wypowiedzi,
-.umożliwienie uzupełnienia wypowiedzi ustnej zapisem,
Deficyty rozwojowe:
-  zwracanie uwagi na zawartość merytoryczną pracy ucznia, nie obniżanie oceny za błędy, estetykę ,
- pozytywne ocenianie za bobry tok myślenia przy wykonywaniu zadań,
- sprawdzanie prawidłowości rozumienia poleceń,
- częsta kontrola pracy ucznia na lekcji,
- tworzenie przyjaznej atmosfery podczas zajęć,

Opracowała: mgr Agnieszka Podolska- Szoja
 
 
 
 
Poprawiono: 06 październik 2019
Odsłony: 516