Informatyka

PRZEDMIOTOWE

ZASADY OCENIANIA

Z  INFORMATYKI

I.Ocenie podlegają:

a) praca na lekcji:

- ćwiczenia praktyczne wykonywane podczas zajęć,

- odpowiedzi ustne,

- jakość pracy i aktywność na lekcji,

- współpraca w grupie.

b) testy sprawdzające wiadomości i umiejętności po zrealizowanych działach

c) praca domowa:

- zadania i ćwiczenia zadawane przez nauczyciela,

- prace nieobowiązkowe – będące samodzielną propozycją ucznia, służące

poszerzeniu jego wiadomości i umiejętności.

d) osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

II.Sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów:

a) pisemny (teoretyczny) test wiedzy i umiejętności,

a) praktyczny test wiedzy i umiejętności (zadania wykonywane przy komputerze),

b) odpowiedź ustna,

c) zadanie domowe,

d) aktywność na zajęciach,

e) dodatkowe prace domowe (temat i forma do uzgodnienia z zainteresowanymi

uczniami),      

f)ocena projektu grupowego.

g)przy ocenianiu testów stosowana jest skala ocen 1 – 6 na podstawie następującej

punktacji:

- 90% - 100% punktów i poprawnie rozwiązane zadanie dodatkowe wykraczające

poza program nauczania na danym etapie kształcenia – celujący (6)

- 90% - 100% punktów – bardzo dobry (5)

- 76% - 89% punktów – dobry (4)

- 51% - 75% punktów – dostateczny (3)

- 31% - 50% punktów – dopuszczający (2)

- 0% - 30% punktów – niedostateczny (1)

h)uczeń może poprawić otrzymane oceny niedostateczne. Poprawa ocen

niedostatecznych musi się odbyć w ciągu dwóch tygodni od ich

ogłoszenia. Do poprawy oceny uczeń może przystąpić tylko jeden raz.

III. Obszary aktywności ucznia będące przedmiotem oceny.

1. Posługiwanie się przy pracy prawidłową terminologią informatyczną.

2. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy według zasad bezpieczeństwa

i higieny pracy.

3. Organizacja pracy przy stanowisku komputerowym.

4. Praca z programem komputerowym – stosowanie odpowiednich metod, sposobów

wykonania i osiąganie przewidzianych rezultatów.

5. Rozwiązywanie problemów – dobór właściwego narzędzia oraz dostosowanie

środowiska programu do rozwiązania zadania.

6. Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych.

7. Aktywność na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (koło przedmiotowe, konkursy

itp.).

8. Współpraca w grupie.

IV.Sprawdziany wiedzy i umiejętności oraz zadania domowe.

1. Zakres dłuższych testów pisemnych i praktycznych oraz ich dokładny termin

zostanie przez nauczyciela podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Ustne odpowiedzi uczniów obejmujące bieżący materiał lekcyjny (trzy ostatnie

omówione przez nauczyciela lekcje) nie muszą być wcześniej zapowiadane.

3. Nauczyciel na bieżąco informuje uczniów i określa zakres oraz terminy wykonania

prac domowych oraz innych form aktywności.

4. Nauczyciel jest zobowiązany ocenić i udostępnić uczniom sprawdziany i pisemne

prace kontrolne w ciągu dwóch tygodni.

5. Uczeń nieobecny na pisemnej lub praktycznej pracy klasowej lub sprawdzianie

musi go zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

V.Prawa i obowiązki ucznia.

1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania na lekcji podręcznika i zeszytu.

2. Uczeń jest zobowiązany do pracy na swoim, wyznaczonym przez nauczyciela

stanowisku pracy.

3. Uczeń może w ciągu semestru dwukrotnie zgłosić nauczycielowi nieprzygotowanie

do zajęć.

VI.Szczegółowe kryteria oceniania

Ocena celująca

Uczeń:

· zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

· posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;

· perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się oprogramowaniem komputerowym,

wykorzystując opcje o wysokim stopniu trudności;

· perfekcyjnie i z dużą swobodą posługuje się usługami internetowmi;

· samodzielnie rozwiązuje przedstawione na zajęciach problemy informatyczne;

· wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużym stopniem samodzielności i własnej

inwencji, złożonością oraz bogactwem użytych efektów i opcji, pomysłowością,

oryginalnością, a także wysokimi walorami estetycznymi;

· do swoich prac pozyskuje materiał z bardzo różnych źródeł wiedzy;

· wyróżnia się starannością i solidnością podczas wykonywania powierzonych zadań

oraz aktywnością na lekcjach;

· przestrzega norm obowiązujących w pracowni komputerowej, internetowej

netykiety, a także zasad związanych z przestrzeganiem praw autorskich;

· wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie przedmiotem, mogące objawiać się

poszerzoną wiedzą i umiejętnościami zdobywanymi na kółku informatycznym i we

własnym zakresie;

· zdobywa co najmniej wyróżnienia w konkursach informatycznych.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

· zna wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

· posiada wymaganą na tym etapie nauczania przedmiotu wiedzę teoretyczną;

· posługuje się oprogramowaniem komputerowym, również większością opcji

o wysokim stopniu trudności;

· posługuje się usługami internetowymi;

· samodzielnie rozwiązuje prostsze problemy informatyczne;

· wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z dużą starannością i dokładnością

w odtworzeniu zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru, przykładu;

· uczestniczy w konkursach informatycznych.

Ocena dobra

Uczeń:

· zna w dużym zakresie wymagane pojęcia i terminologię komputerową;

· posiada niewielkie braki w wiedzy teoretycznej przedmiotu;

· z niewielkimi potknięciami posługuje się oprogramowaniem komputerowym, zna

dużą ilość opcji w nich zawartych, również częściowo tych o dużym stopniu

trudności;

· z niewielkimi potknięciami posługuje się usługami internetowymi;

· wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niewielkimi brakami w stosunku do

przedstawionego przez nauczyciela wzoru czy przykładu.

Ocena dostateczna

Uczeń:

· nie wykazuje zbytniego zainteresowania przedmiotem, niemniej zadane ćwiczenia

i prace stara się, mimo trudności, wykonać jak najlepiej;

· w posiadanej wiedzy teoretycznej prezentuje duże braki, niemniej większość

materiału ma opanowaną;

· z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się oprogramowaniem komputerowym;

· z niewielką pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;

· wykonuje ćwiczenia, prace i projekty z niedbałością, prostotą, brakiem

zastosowania wielu opcji i efektów.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

· nie wykazuje zainteresowania przedmiotem;

· posiada minimalny wymagany zasób wiedzy teoretycznej;

· z pomocą nauczyciela, często niezbyt chętnie, posługuje się oprogramowaniem

komputerowym, wykorzystując tylko najbardziej podstawowe, wybrane opcje

i efekty;

· z dużą pomocą nauczyciela posługuje się usługami internetowymi;

· ćwiczenia, prace i projekty wykonuje niestarannie, z dużymi brakami w stosunku

do zaprezentowanego przez nauczyciela wzoru lub przykładu, z wykorzystaniem

najprostszych opcji i narzędzi.

Ocena niedostateczna

Uczeń posiada bardzo duże braki w wiedzy przewidzianej w podstawie programowej i nie

rokuje nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela. Nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności nawet przy pomocy nauczyciela. Braki w wiedzy i umiejętnościach uniemożliwiają edukację na następnym poziomie nauczania.

VII. Sposoby dostosowania wymagań u uczniów ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi

Nauczyciel dostosowuje wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku

do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

W ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

- wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, prac pisemnych lub

przewiduje się mniejszą ilość zadań,

- jeśli zaistnieje taka potrzeba umożliwienie odpowiedzi ustnej nie na forum klasy,

- możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

-branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego

walorów estetycznych,

- możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca

klasowa lub sprawdzian),

- podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast

jednego złożonego,

- zauważanie i docenianie „plusem” lub pochwałą słowną każdorazowy przejaw

aktywności ucznia,

- obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

- możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

- wydłużanie czasu na wykonanie ćwiczeń przy komputerze,

- wydłużenie czasu na czytanie poleceń słownych, zadań z treścią zarówno podczas

lekcji jak i w czasie prac kontrolnych (sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne),

- dzielenie powierzonych zadań na etapy do wykonania małymi krokami,

- informowanie z dwutygodniowym wyprzedzeniem o terminie testu, sprawdzianu,

Uczniom z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim obniża się wymagania

programowe.

Uczniom słabo widzącym udostępnia się teksty prac kontrolnych w wersji powiększonej,

właściwie umiejscawia się dziecko w klasie , zapewniając właściwe oświetlenie, widoczność

i odpowiednią rozdzielczość ekranu.

Uczniom słabo słyszącym podaje się proste informacje w formie pisemnej, wydłuża się czas

na podjęcie decyzji, udzielenie odpowiedzi, wykonanie zadania.

Poprawiono: 02 listopad 2021
Odsłony: 499